ALGEMENE VOORWAARDEN SEENONS LOGISTIEK DIENSTVERLENER

Artikel 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener hebben de volgende begrippen de volgende betekenis (in alfabetische volgorde):

Acceptatie/Accepteren: de constatering/het constateren, ten laatste bij de Verwerkingsinrichting, dat zowel de aard, eigenschappen en samenstelling van de aangeboden Reststromen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de Overeenkomst, de door een Klant daaromtrent verstrekte informatie en/of van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en/of bepalingen. 

Acceptatievoorwaarden: de door of vanwege Seenons gehanteerde voorschriften met betrekking tot de omvang, aard eigenschappen en samenstellingen van de Reststromen zelf en de wijze waarop deze aan Seenons dienen te worden aangeboden, welke voorschriften van tijd tot tijd kunnen worden aangepast en/of aangevuld door Seenons. 

Aflevermoment: het moment waarop Logistiek Dienstverlener de Reststromen op een door Seenons aangewezen locatie komt afleveren bij een door Seenons aangewezen plaats zoals een Verwerkingsinrichting.

Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener: de onderhavige algemene voorwaarden van Seenons in de relatie met Logistiek Dienstverlener. 

Diensten: alle handelingen en werkzaamheden die Logistiek Dienstverlener verricht in opdracht van Seenons, daaronder begrepen het vervoeren van Reststromen.

Gebruiksvoorwaarden Seenons-platform: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Seenons-platform door (onder andere) Logistiek Dienstverlener.

Inzamelmiddel(len): alle middelen bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke opslag en het vervoer van Reststromen, waaronder (maar niet beperkt tot) (rol)containers, emmers, vaten, pallets, voertuigen, etc.

Inzamelvoertuig(en): alle voertuigen bestemd voor het inzamelen van Reststromen, al dan niet door Seenons ter beschikking gesteld. 

Klant: een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon waarmee Seenons een overeenkomst heeft gesloten tot het ophalen en vervolgens (laten) verwerken van Reststromen (op basis van een separate set algemene voorwaarden). 

Ledigingsmoment: het moment waarop Logistiek Dienstverlener de Reststromen bij de Klant komt ophalen.

Logistiek Dienstverlener(s): een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen bij een Klant op een door de betreffende Klant danwel Seenons aangewezen locatie komt ophalen en vervolgens aflevert aan een door de betreffende Klant danwel Seenons aangewezen Verwerkingsinrichting. 

Overeenkomst(en): iedere overeenkomst van opdracht tussen Seenons en Logistiek Dienstverlener.

Partijen: Seenons en Logistiek Dienstverlener.

Reststromen: alle in het kader van een offerte of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen een Klant en Seenons aan Seenons aangeboden zaken/stoffen/goederen, die niet zijn aan te merken als gevaarlijke stoffen, waaronder (maar niet uitsluitend) koffiedrab, etensresten, sinaasappelschillen, brood, PMD, PET flessen, avocado’s, textiel en andere stoffen, restafval, glas, plastic, bouw- en sloopafval, piepschuim en blik waarvan Seenons het vervoer Reststromen- met het oog op de verwerking daarvan – uitbesteedt aan Logistiek Dienstverlener, zonder dat Logistiek Dienstverlener eigenaar wordt van de Reststromen.

Reststroomverwerker: een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen verwerkt.

Seenons: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener, zijnde Seenons B.V., kantoorhoudende aan de Danzigerkade 8 te (1013 AP) Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76467244 of een aan haar verbonden vennootschap of onderneming.

Seenons-platform: de mobiele applicaties en websites verschaft door Seenons die gebruikt worden bij de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst door Partijen.

Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Reststromen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing dan wel waar Reststromen (tijdelijk) worden opgeslagen en/of worden vernietigd.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst (derhalve inclusief de offertefase). 
 2. Deze Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener zijn tevens van toepassing op alle overige rechtsverhoudingen tussen Logistiek Dienstverlener en Seenons, ook na het beëindigen van de Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen. De Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener zijn ook op eventuele nadere of vervolg-Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing.
 3. De Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener zijn – tezamen met de Acceptatievoorwaarden (zie deeplink) en de Gebruikersvoorwaarden (zie deeplink) – van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van Logistiek Dienstverlener naar zijn eigen of andere algemene (inkoop)voorwaarden. Seenons wijst uitdrukkelijk de door Logistiek Dienstverlener van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. 
 4. Seenons behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen via het Seenons-platform en per e-mail bekend worden gemaakt aan Logistiek Dienstverlener en zullen op zijn vroegst vijftien (15) dagen na kennisgeving worden ingevoerd. Logistiek Dienstverlener kan de Overeenkomst in een dergelijk geval binnen die periode van vijftien (15) dagen beëindigen door een schriftelijke mededeling aan Seenons. 

2.4.1. Voornoemde beëindigingsmogelijkheid van Logistiek Dienstverlener geldt niet indien de eenzijdige wijziging is gedaan uit hoofde van een wettelijke of regelgevende verplichting om de Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener te veranderen op een manier die Seenons niet toestaat de termijn van vijftien (15) dagen af te wachten of wanneer de Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener veranderd moeten worden om een onvoorzien en dreigend gevaar te ondervangen in verband met de bescherming van het Seenons-platform, Logistiek Dienstverlener of andere zakelijke gebruikers tegen fraude, malware, spam, inbreuken in verband met de persoonsgegevens of andere risico’s op het gebied van cyberbeveiliging.2.4.2. Logistiek Dienstverlener doet afstand van voornoemde beëindigingsmogelijkheid door hier expliciet schriftelijk afstand van te doen of door binnen de termijn van vijftien (15) dagen na kennisgeving een opdracht aan te nemen via het Seenons-platform.

Artikel 3: OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Seenons is nimmer gebonden aan door haar gedane schriftelijke of mondelinge offerteaanvragen, verzoeken tot het verstrekken van informatie of tot een contractvoorstel.
 2. Alle door Logistiek Dienstverlener uitgebrachte offertes c.q. gedane aanbiedingen zijn vast (ook wanneer zij vermelden dat het een “vrijblijvend aanbod” betreft). 
 3. De Overeenkomst komt tot stand zodra Seenons het aanbod heeft geaccepteerd. Het is Logistiek Dienstverlener niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding van het aanbod door Seenons met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen. Indien Logistiek Dienstverlener zonder de benodigde toestemming van Seenons toch overgaat tot uitvoering van de Overeenkomst, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico van Logistiek Dienstverlener.
 4. Seenons behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of geplaatste order te herroepen tot twaalf (12) uur voor het geplande Ledigingsmoment. 
 5. Indien in de acceptatie van Seenons voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn opgenomen, komt de Overeenkomst met deze afwijkingen tot stand, tenzij Logistiek Dienstverlener Seenons per e-mail of via het Seenons-platform binnen twee (2) werkdagen bericht niet met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. 
 6. Indien de orderbevestiging van Logistiek Dienstverlener van de oorspronkelijke bestelling of order afwijkt, is Seenons slechts gebonden nadat zij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het accepteren door Seenons van leveringen of prestaties, alsmede door haar verrichte betalingen ter zake, impliceren geen erkenning van de afwijkingen.
 7. Seenons is bevoegd de omvang en/of de hoedanigheid van de Diensten te wijzigen en zal Logistiek Dienstverlener hiervan in kennis stellen, waarop Logistiek Dienstverlener aan de wijziging gevolg zal dienen te geven, binnen de kaders van redelijkheid. Indien een wijziging naar het oordeel van Logistiek Dienstverlener gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Seenons hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, per e-mail of via het Seenons-platform te informeren.


Artikel 4: DUUR EN BEËINDIGING

 1. Een Overeenkomst voor een eenmalige opdracht eindigt op het moment dat Logistiek Dienstverlener de Reststromen bij een Klant heeft opgehaald en bij de Verwerkingsinrichting heeft afgeleverd.
 2. Een Overeenkomst kan ook voor een langere duur (bepaalde tijd) worden aangegaan, in welk geval de duur in de betreffende Overeenkomst wordt vastgelegd. Indien de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd niet conform het hierna in artikel 4.3 bepaalde wordt opgezegd, wordt deze van rechtswege verlengd met dezelfde periode als initieel is overeengekomen. Artikel 18 blijft zijn werking behouden ook na afloop van de Overeenkomst voor de periode die in dit artikel 18 is aangegeven.
 3. Iedere Partij kan een Overeenkomst voor langere duur (bepaalde tijd) behoudens het in deze Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener bepaalde opzeggen per e-mail of via het Seenons-platform, en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand voor het  verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst tenzij tussen Partijen expliciet een langere opzegtermijn is overeengekomen.
 4. Iedere Partij is bevoegd om – onverminderd haar eventuele recht op schadevergoeding – zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere Partij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en zodra die andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot haar ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) haar vermogen wordt ingesteld of zij anderszins het beheer en/of de beschikking over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de andere Partij – indien deze een rechtspersoon is – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, dan wel op (een deel van) het vermogen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen één (1) maand na beslaglegging wordt opgeheven.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 BW is Seenons bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Logistiek Dienstverlener met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Logistiek Dienstverlener tekortkomt in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener, de Gebruiksvoorwaarden, dan wel de toepasselijke wettelijke voorschriften en/of bepalingen en – indien het een tekortkoming betreft die ongedaan kan worden gemaakt – Logistiek Dienstverlener ook na schriftelijke ingebrekestelling waarbij Logistiek Dienstverlener een redelijke termijn wordt gegund de tekortkoming ongedaan te maken, in het verzuim volhardt. Het recht om de Overeenkomst te ontbinden, laat de overige rechten van Seenons onverlet, waaronder begrepen het recht van Seenons om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

Artikel 5: WIJZIGINGEN

 1. Seenons is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard, eigenschappen en samenstelling van de Reststromen, wijzigingen van inzamelmethodiek of indien wet en/of regelgeving dit vereisen. Logistiek Dienstverlener wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door Seenons in kennis gesteld en Seenons zal daarbij aangeven of ook de prijs overeenkomstig artikel 7. wordt aangepast.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Seenons, door Seenons ingeschakelde derden of namens Seenons gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Seenons, binden Seenons slechts, indien deze door Seenons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6: VERVAL VAN RECHTEN DOOR NIET-PROTESTEREN

 1. Alle vermeende rechten van Logistiek Dienstverlener wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Seenons dienen schriftelijk en onderbouwd te worden ingeroepen binnen vijf (5) dagen nadat Logistiek Dienstverlener de tekortkoming in de nakoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Logistiek Dienstverlener ter zake vervallen. Eventuele rechten van Logistiek Dienstverlener vervallen direct indien Logistiek Dienstverlener zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Seenons zelf een tekortkoming in de nakoming heeft trachten te (doen) verhelpen.
 2. Een beroep op de onjuistheid van een betalingsspecificatie dient onder opgaaf van redenen schriftelijk, en onderbouwd binnen veertien (14) dagen na de datum van deze specificatie bij Seenons te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van Logistiek Dienstverlener ter zake vervallen. 
 3. Mededelingen van Logistiek Dienstverlener als bedoeld in artikel 6.1 en 6.2 schorten de verplichtingen van Logistiek Dienstverlener niet op.


Artikel 7: PRIJZEN EN BETALING

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. 
 2. Tenzij anders overeengekomen omvatten de prijzen al de ten laste van Seenons komende kosten, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend het vervoer en de aflevering op een door Seenons aan te wijzen plaats/locatie. De prijzen zijn voorts inclusief verschuldigde inhoudingen, belastingen, premies en andere heffingen van overheidswege. 
 3. Logistiek Dienstverlener garandeert dat de prijzen, zoals door hem jegens Seenons gehanteerd, niet of nauwelijks boven de verkoopprijzen van kwalitatief gelijkwaardige diensten van andere logistiek dienstverleners uitstijgen. 
 4. De overeengekomen prijs is vast en kan niet eenzijdig door de Logistiek Dienstverlener worden verhoogd, tenzij een prijsverhoging uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. Betaling geschiedt in Euro’s op het in de Overeenkomst genoemde bankrekeningnummer van Logistiek Dienstverlener.
 6. Betaling geschiedt binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen na de datum van de factuur, welke na uitvoering van de Overeenkomst – of bij uitvoering in gedeelten, na uitvoering van een gedeelte van de Overeenkomst – wordt toegezonden, tenzij op de factuur anders staat vermeld.
 7. Bij niet tijdige betaling is Seenons door het overschrijden van de overeengekomen betalingstermijn over het verschuldigde bedrag, krachtens artikel 6:119a lid 9 BW een rente verschuldigd van 2% per jaar. 
 8. Door Seenons gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van de vordering uit de Overeenkomst die Seenons aanwijst en bij gebreke daarvan ter voldoening van de oudste hoofdsom van de vordering uit de Overeenkomst.
 9. Partijen kunnen schriftelijk een andere wijze van betaling overeenkomen. Hierbij wordt onder meer specifiek gedoeld op een mogelijkheid waarbij Logistiek Dienstverlener een overeengekomen prijs betaalt aan Seenons voor het gebruik van het Seenons-platform. In dat geval zijn artikel 7.1 en artikel 7.5 eveneens van toepassing met dien verstande dat betaling in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 7.5 in deze situatie geschiedt op het in de Overeenkomst genoemde bankrekeningnummer van Seenons. 


Artikel 8: MEERWERK

 1. Meerkosten of meerwerk komen/komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij dit voortkomt uit additionele wensen van Seenons of uit omstandigheden die redelijkerwijs voor rekening en risico van Seenons dienen te komen. 
 2. Werkzaamheden waarvan Logistiek Dienstverlener had kunnen of moeten voorzien dat deze noodzakelijk zouden zijn om de Diensten conform de Overeenkomst te kunnen leveren, worden niet als meerwerk beschouwd. 
 3. Indien Logistiek Dienstverlener meent dat van meerwerk sprake zal zijn dat voor vergoeding in aanmerking komt, zal hij Seenons daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail of via het Seenons-platform op de hoogte brengen en een offerte uitbrengen, welke een vaste prijs noemt alsmede een tijdstip waarop het meerwerk afgerond zal zijn. 
 4. Logistiek Dienstverlener zal niet met de uitvoering van het meerwerk aanvangen, voordat Seenons de offerte als genoemd in het voorgaande artikellid per e-mail of via het Seenons-platform heeft goedgekeurd. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.


Artikel 9: OPSCHORTING EN VERREKENING

 1. Logistiek Dienstverlener doet uitdrukkelijk afstand van zijn rechten op opschorting en/of verrekening.
 2. Indien Logistiek Dienstverlener één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Seenons gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de afname van de Diensten en/of de betaling hiervan op te schorten.
 3. Seenons heeft het recht om vorderingen op Logistiek Dienstverlener, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de vergoeding die dient te worden betaald op basis van de Overeenkomst.


Artikel 10: VERVOER EN VERPAKKING VAN RESTSTROMEN

 1. Onverminderd de verplichting van Seenons om de overeengekomen prijs voor de Diensten te betalen, is het vervoer van de Reststromen voor rekening en risico van Logistiek Dienstverlener, inclusief de eventueel daaraan verbonden verzekeringen, belastingen en overige heffingen, overeenkomstig het in artikel 7.2 bepaalde.
 2. Alle Reststromen moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Logistiek Dienstverlener is daarbij verantwoordelijk voor de naleving hiervan door de Klant en voor de naleving van nationale voorschriften ter zake van vervoer en verpakking. 
 3. De Reststromen dienen in voorkomend geval zodanig verpakt te zijn dat de traceability gewaarborgd is en dat het mogelijk is om de Reststromen in het kader van een recall-operatie exact te targeten. Het batchnummer dient volledig en correct te zijn en volledig overeen te komen met de Reststromen die onder dat batchnummer geleverd zouden worden.
 4. Elke zending dient (digitaal) vergezeld te gaan van een vrachtbrief/paklijst waarin onder meer de volgende gegevens zijn vermeld:  afzender, afleveradres/contactpersoon ordernummer, aantal, nummers en benaming van de Reststromen. 


Artikel 11: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN OVERMACHT

 1. Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden voordoen of bekend worden die Seenons bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Seenons haar verplichtingen jegens Logistiek Dienstverlener niet of niet tijdig of niet in ongewijzigde vorm kan nakomen, komt Seenons niet in gebreke te verkeren en is Seenons gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder enige aansprakelijkheid voor schade en/of kosten.
 2. Onder overmacht van Seenons wordt verstaan: elke omstandigheid die Seenons redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of voorkomen of waarvan Seenons de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen en waardoor de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede – voor zover niet reeds onder de voorgaande, algemene bewoordingen begrepen – oorlog(sgevaar), epidemieën, pandemieën, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van dienstverlening door partnerbedrijven (waaronder onder meer begrepen, maar niet beperkt tot problemen bij (i) de verdere verwerking van door Seenons ingezamelde Reststromen door Verwerkingsinrichtingen inclusief bederf van Reststromen waardoor de in eerste instantie beoogde (circulaire) wijze van reststroomverwerking niet meer mogelijk is, of technische storingen of andere incidenten bij afvalverbrandingsinstallaties en (ii) de toevoer van brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Seenons, intrekking van vergunningen van Seenons, weersgesteldheid die uitvoering van de Overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt en problemen aan de zijde van Klanten die uitvoering van de Overeenkomst verhinderen.
 3. Indien als gevolg van overmacht nakoming door Seenons tijdelijk onmogelijk is, mag Seenons haar verplichtingen onder de Overeenkomst opschorten zonder jegens Logistiek Dienstverlener aansprakelijk te worden voor schade en/of kosten. Indien de periode waarin Seenons door overmacht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet geheel na kan komen langer duurt dan dertig (30) dagen, dan heeft Seenons het recht om de Overeenkomst te ontbinden via een schriftelijke verklaring aan Logistiek Dienstverlener, zonder jegens Logistiek Dienstverlener tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. 
 4. Indien Seenons zich op overmacht beroept en al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Seenons gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte afzonderlijk aan Logistiek Dienstverlener te factureren en is Logistiek Dienstverlener gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 12: INZAMELVOERTUIG EN INZAMELMIDDELEN

 1. Seenons is gerechtigd om door Logistiek Dienstverlener aan Seenons ter beschikking gestelde Inzamelvoertuigen en Inzamelmiddelen ter beschikking te stellen aan Klanten en Reststroomverwerkers.
 2. Alle door of vanwege Seenons aan Klanten ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen en Inzamelvoertuigen zijn en blijven haar eigendom  of het eigendom van door Seenons ingeschakelde partijen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Logistiek Dienstverlener zal, indien deze constateert dat de door Seenons aan Klanten ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen niet in goede staat van onderhoud zijn, Klanten hierop aanspreken en Seenons via het Seenons-platform berichten over de staat van de Inzamelmiddelen.
 4. Indien Logistiek Dienstverlener constateert dat Klanten de Inzamelmiddelen verkeerd hebben beladen, dat deze zijn overbeladen, de Reststromen niet beantwoorden aan de door Seenons aan Logistiek Dienstverlener verstrekte omschrijving van de Reststromen, indien het inzamelen of vervoer een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren zal Logistiek Dienstverlener de Reststromen niet aannemen en niet vervoeren en zo spoedig mogelijk via het Seenons-platform contact opnemen met Seenons en daarbij een foto en omschrijving van de situatie toesturen. 
 5. Seenons kan aan Logistiek Dienstverlener Inzamelvoertuigen, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking stellen. Inzamelvoertuigen zijn en blijven eigendom van Seenons, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
 6. Gedurende de tijd dat een Inzamelmiddel en/of een Inzamelvoertuig, al dan niet tegen vergoeding, door Seenons aan Logistiek Dienstverlener ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel resp. het Inzamelvoertuig voor rekening en risico van Logistiek Dienstverlener. Logistiek Dienstverlener is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen maar niet uitsluitend verkeersschade, graffiti, vervuiling en brandschade, ontstaan aan dan wel door of in verband met een Inzamelmiddel of Inzamelvoertuig. Logistiek Dienstverlener vrijwaart Seenons tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode aan, door of in verband met het Inzamelmiddel of Inzamelvoertuig is ontstaan.
 7. Logistiek Dienstverlener dient een ter beschikking gesteld Inzamelmiddel en Inzamelvoertuig voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.
 8. Logistiek Dienstverlener is verplicht een ter beschikking gesteld Inzamelvoertuig en Inzamelmiddel deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.
 9. Eventueel verlies en/of schade aan een ter beschikking gesteld Inzamelmiddel of Inzamelvoertuig dient binnen vierentwintig (24) uur na het verlies en/of het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan per e-mail of via het Seenons-platform aan Seenons gemeld te worden.
 10. Aan Logistiek Dienstverlener ter beschikking gestelde beschadigde Inzamelmiddelen en Inzamelvoertuigen worden door Seenons, voor rekening van Logistiek Dienstverlener, hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Seenons zelf.
 11. Logistiek Dienstverlener mag de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen en Inzamelvoertuigen uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst. In de Inzamelmiddelen en Inzamelvoertuigen mogen geen andere stoffen of goederen worden vervoerd dan die beantwoorden aan de door Seenons aan Logistiek Dienstverlener verstrekte omschrijving van de Reststromen. Indien Logistiek Dienstverlener in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener en de Inzamelmiddelen en Inzamelvoertuigen voor een ander doel gebruikt, is Logistiek Dienstverlener onmiddellijk in verzuim en is Seenons bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Logistiek Dienstverlener een boete op te leggen van vijfentwintig (25) % van de waarde van de vergoeding bij een Overeenkomst voor een eenmalige bestelling, of in het geval dat Partijen een Overeenkomst voor langere duur zijn aangegaan tien (10) % van de waarde van de maandelijkse vergoeding waar Logistiek Dienstverlener recht op heeft op grond van de Overeenkomst, welke boete onmiddellijk opeisbaar zal zijn. De verschuldigdheid van deze boete laat het recht op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst onverlet, zodat het recht om betaling van deze boete te vorderen naast voornoemde rechten kan worden uitgeoefend door Seenons. Seenons heeft het recht om deze boete te verrekenen met de vergoeding waar Logistiek Dienstverlener recht op heeft op grond van de Overeenkomst. 


Artikel 13: UITVOERING EN INSTRUCTIES

 1. Logistiek Dienstverlener is een zelfstandig ondernemer en derhalve draagt Logistiek Dienstverlener de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst en mitsdien voor zowel zijn eigen prestaties, die van zijn medewerkers en/of de prestaties van de door hem – na voorafgaande  schriftelijke toestemming van Seenons – ingeschakelde derden.
 2. Indien Logistiek Dienstverlener een natuurlijk persoon is, is Logistiek Dienstverlener gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst aan derden over te laten. In dat geval is Logistiek Dienstverlener aansprakelijk voor de gedragingen van en de uitvoering van de Overeenkomst door de desbetreffende derde. 
 3. Indien Logistiek Dienstverlener, krachtens artikel 11.1, gebruik maakt van derden voor de uitvoering van de Overeenkomst is Logistiek Dienstverlener gehouden er voor te zorgen dat de desbetreffende derde zich houdt aan de verplichtingen en instructies die de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener en de toepasselijke wet- en regelgeving aan Logistiek Dienstverlener opleggen omtrent de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Logistiek Dienstverlener is gehouden zich aan instructies van Seenons omtrent de uitvoering van de Overeenkomst te houden, daaronder begrepen alle instructies verstrekt door Seenons via het Seenons-platform.
 5. Logistiek Dienstverlener mag alleen Reststromen in ontvangst nemen en vervoeren die voldoen aan de door Seenons gegeven beschrijving. Indien de Reststromen niet voldoen aan de door Seenons gegeven beschrijving zal Logistiek Dienstverlener de Reststromen niet aannemen en niet vervoeren en zo spoedig mogelijk per e-mail of via het Seenons-platform contact opnemen met Seenons. 


Artikel 14: (TIMEFRAME VAN) LEDIGINGS- EN AFLEVERMOMENT

 1. Logistiek Dienstverlener is verplicht om het timeframe, daaronder in ieder geval begrepen de kalenderdag, waarbinnen het Ledigingsmoment plaatsvindt en het timeframe, daaronder in ieder geval begrepen de kalenderdag, waarbinnen het Aflevermoment plaatsvindt zo snel mogelijk te vermelden in het Seenons-platform. 
 2. Logistiek Dienstverlener is verplicht om, indien het timeframe waarbinnen het Ledigingsmoment en/of het timeframe waarbinnen het Aflevermoment door omstandigheden aan de zijde van Logistiek Dienstverlener wijzigt dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen één (1) uur, door dit door te geven via het Seenons-platform. 


Artikel 15: ROUTEBEPALING

 1. Seenons biedt Logistiek Dienstverlener, door middel van het Seenons-platform, software aan die de route naar de door Seenons aangewezen locaties weergeeft. Logistiek Dienstverlener dient gebruik te maken van deze software, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Indien Seenons geen specifieke instructies heeft gegeven over de route is deze ter vrije keuze van Logistiek Dienstverlener.


Artikel 16: ACCEPTATIE

 1. Feitelijk gebruik van de Diensten door Seenons en/of daarmee gepaard gaande handelingen, houden uitdrukkelijk niet in dat Seenons de Diensten zonder meer goedkeurt. Seenons behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte diensten te keuren, controleren en af te keuren.
 2. De goedkeuring van de Diensten zal plaatsvinden dor middel van een melding van Seenons in het Seenons-platform. Indien Seenons de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring wordt onthouden. Logistiek Dienstverlener dient in dat geval, voor eigen rekening en risico, onverwijld over te gaan tot herstel of vervanging van het afgekeurde.
 3. Logistiek Dienstverlener dient in het Seenons-Platform aan te geven hoeveel Reststromen er zijn ingezameld per stroom Reststromen, per Ledigingsmoment, per Aflevermoment en per Klant.


Artikel 17: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener bepaalde aanvaardt Seenons, ongeacht de grondslag van de vordering, geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Logistiek Dienstverlener lijdt, behoudens indien de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Seenons of van haar directie of leidinggevenden of van de hulppersonen van Seenons.
 2. Logistiek Dienstverlener is, onverminderd het overige in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener bepaalde, aansprakelijk voor en vrijwaart Seenons, voor alle aanspraken van derden, Klanten, Reststroomverwerkers en Verwerkingsinrichtingen voor vergoeding van enige door deze derden, Klanten, Reststroomverwerkers of Verwerkingsinrichtingen geleden schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door Logistiek Dienstverlener, ter verduidelijking daaronder wordt ook begrepen alle schade die ontstaan is voor en na de uitvoering van de Overeenkomst door Logistiek Dienstverlener die op enigerlei wijze het gevolg is van het vervoeren van Reststromen door Logistiek Dienstverlener.
 3. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Seenons kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Seenons ook aan Logistiek Dienstverlener worden tegengeworpen.


Artikel 18: NON-CONCURRENTIEBEDING

 1. Het is Logistiek Dienstverlener niet toegestaan, om binnen zes (6) maanden na afloop van een Overeenkomst zaken te doen met Klanten, Reststroomverwerkers en andere door Seenons ingeschakelde partijen. Indien Logistiek Dienstverlener binnen zes (6) maanden na afloop overgaat tot het sluiten van overeenkomsten met Klanten, Reststroomverwerkers en andere door Seenons ingeschakelde partijen, buiten Seenons om, verbeurt Logistiek Dienstverlener hiermee een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per dag of dagdeel dat deze overtreding voortduurt, welke boete onmiddellijk opeisbaar zal zijn. De verschuldigdheid van deze boete laat het recht op schadevergoeding onverlet, zodat het recht om betaling van deze boete te vorderen naast voornoemde recht kan worden uitgeoefend door Seenons.


Artikel 19: PERSOONSGEGEVENS EN TOEGANG TOT (PERSOONS)GEGEVENS

 1. Partijen verklaren bij de uitvoering van de Overeenkomst alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. Elke Partij is zelf de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van de andere Partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Voor een uitgebreide beschrijving over de omgang van Seenons met persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacy Policy van Seenons.


Artikel 20: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle door Seenons aan Logistiek Dienstverlener al dan niet krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten (waaronder maar niet beperkt tot offertes), materialen en gegevens blijven eigendom van Seenons en de intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten behoren aan Seenons toe.
 2. Het is Logistiek Dienstverlener niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, handelsnaam, octrooien of andere rechten uit of van de Inzamelmiddelen of materialen van Seenons te dupliceren, te verwijderen of te wijzigen.


Artikel 21: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle offertes van Seenons, Overeenkomsten en de eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. Voor zover relevant is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Logistiek Dienstverlener en Seenons die verband houden met de offerte of de (te sluiten) Overeenkomst, of daarmee samenhangende nadere overeenkomsten, worden ter beslissing voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.


Artikel 22: ONVERBINDENDHEID

 1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener en de Overeenkomst van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van de Algemene Voorwaarden Logistiek Dienstverlener en/of de Overeenkomst worden Partijen geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.


Artikel 23: CONTACT

 1. Seenons treedt in contact met Logistiek Dienstverlener door een bericht te sturen via het Seenons-platform, door een bericht te sturen naar het door Logistiek Dienstverlener aangegeven e-mailadres of door het opgegeven telefoonnummer te bellen of een SMS-bericht te sturen. Opzegging dient te geschieden op de wijze voorzien in artikel 4.
 2. Logistiek Dienstverlener kan in contact treden met Seenons door een bericht te sturen via het Seenons-platform, door een bericht sturen naar planning@Seenons.com, te bellen naar 088-733 66 75 of door een brief te sturen naar Seenons B.V. Danzigerkade 8, 1013 AP Amsterdam.