ALGEMENE VOORWAARDEN SEENONS RESTSTROOMVERWERKER

Artikel 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker hebben de volgende begrippen de volgende betekenis (in alfabetische volgorde):

Acceptatie/Accepteren: de constatering/het constateren, ten laatste bij de Verwerkingsinrichting, dat zowel de aard, eigenschappen en samenstelling van de aangeboden Reststromen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden, voldoen aan de Overeenkomst, de door een Klant daaromtrent verstrekte informatie en/of van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en/of bepalingen. 

Acceptatievoorwaarden: de door of vanwege Seenons gehanteerde voorschriften met betrekking tot de omvang, aard, eigenschappen en samenstellingen van de Reststromen zelf en de wijze waarop deze aan een Reststroomverwerker dienen te worden aangeboden, welke voorschriften van tijd tot tijd kunnen worden aangepast en/of aangevuld door Seenons. 

Aflevermoment: het moment waarop Logistiek Dienstverlener de Reststromen op een door Seenons aangewezen locatie komt afleveren bij een door Seenons aangewezen plaats zoals een Verwerkingsinrichting of het moment waarop een Reststroomverwerker met de Reststromen aankomt bij een Verwerkingsinrichting.

Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker: de onderhavige algemene voorwaarden Reststroomverwerker van Seenons in de relatie met de Reststroomverwerker.

Diensten: alle handelingen en werkzaamheden die Reststroomverwerker verricht in opdracht van Seenons, daaronder begrepen het zoveel mogelijk circulair verwerken van Reststromen zodat hier zo veel mogelijk (nieuwe, althans gerecyclede) zaken/stoffen/goederen van gemaakt kunnen worden, het (tijdelijk) opslaan van Reststromen, het vernietigen van Reststromen en indien schriftelijk overeengekomen ook het vervoeren van de Reststromen voorafgaand aan de verwerking, opslag of vernietiging.

Gebruiksvoorwaarden Seenons-platform: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Seenons-platform door (onder andere) Reststroomverwerker.

Inzamelmiddel(len): alle middelen bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke opslag en het vervoer van Reststromen, waaronder (maar niet beperkt tot) (rol)containers, emmers, vaten, pallets, voertuigen, etc.

Inzamelvoertuig(en): alle voertuigen bestemd voor het inzamelen van Reststromen, al dan niet door Seenons ter beschikking gesteld. 

Klant: een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon waarmee Seenons een overeenkomst heeft gesloten tot het ophalen en vervolgens (laten) verwerken van Reststromen (op basis van een separate set algemene voorwaarden).

Ledigingsmoment: het moment waarop Logistiek Dienstverlener of de Reststroomverwerker de Reststromen bij de Klant komt ophalen.

Logistiek Dienstverlener(s): een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen bij een Klant op een door de betreffende Klant dan wel Seenons aangewezen locatie komt ophalen en vervolgens aflevert aan een door de betreffende Klant dan wel door Seenons aangewezen Reststroomverwerker (op basis van een separate set algemene voorwaarden).

Overeenkomst(en): iedere overeenkomst van opdracht tussen Seenons en Verwerkingsinrichting.

Partijen: Seenons en Reststroomverwerker.

Reststromen: alle in het kader van een offerte of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen een Klant en Seenons aan Seenons aangeboden zaken/stoffen/goederen, die niet zijn aan te merken als gevaarlijke stoffen, waaronder (maar niet uitsluitend) koffiedrab, etensresten, sinaasappelschillen, brood, PMD, PET flessen, avocado’s, textiel en andere stoffen, restafval, glas, plastic, bouw- en sloopafval, piepschuim en blik waarvan Seenons de verwerking, de opslag of vernietiging (en in bepaalde gevallen ook voorafgaand aan de verwerking het vervoer) van de Reststromen uitbesteedt aan Reststroomverwerker.

Reststroomverwerker: een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen verwerkt in een Verwerkingsinrichting en die, indien dit schriftelijk is overeengekomen, ook het vervoer van de Reststromen verricht.

Seenons: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker, zijnde Seenons B.V., kantoorhoudende aan de Danzigerkade 8 te (1013 AP) Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76467244 of een aan haar verbonden vennootschap of onderneming.

Seenons-platform: de mobiele applicaties en websites verschaft door Seenons die gebruikt worden bij de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst door Partijen.

Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Reststromen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing dan wel waar Reststromen (tijdelijk) worden opgeslagen en/of worden vernietigd. 


Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst (derhalve inclusief de offertefase). 
 2. Deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker zijn tevens van toepassing op alle overige rechtsverhoudingen tussen Reststroomverwerker en Seenons, ook na het beëindigen van de Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen. De Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker zijn ook op eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Partijen van toepassing.
 3. De Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker zijn – tezamen met de Acceptatievoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden en in de situatie als omschreven in artikel 14 tevens tezamen met de algemene voorwaarden die Seenons hanteert voor Klanten – met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van Reststroomverwerker naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Seenons wijst uitdrukkelijk de door Reststroomverwerker van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. 
 4. Seenons behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen via het Seenons-platform en per e-mail bekend worden gemaakt aan Reststroomverwerker en zullen op zijn vroegst vijftien (15) dagen na kennisgeving worden ingevoerd. Reststroomverwerker kan de Overeenkomst in een dergelijk geval binnen die periode van vijftien (15) dagen beëindigen door een schriftelijke mededeling aan Seenons. 
  1. Voornoemde beëindigingsmogelijkheid van Reststroomverwerker geldt niet indien de eenzijdige wijziging is gedaan uit hoofde van een wettelijke of regelgevende verplichting om de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker te veranderen op een manier die Seenons niet toestaat de termijn van vijftien (15) dagen af te wachten of wanneer de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker veranderd moeten worden om een onvoorzien en dreigend gevaar te ondervangen in verband met de bescherming van het Seenons-platform, Reststroomverwerker of andere zakelijke gebruikers tegen fraude, malware, spam, inbreuken in verband met de persoonsgegevens of andere risico’s op het gebied van cyberbeveiliging.
  2. Reststroomverwerker doet afstand van voornoemde beëindigingsmogelijkheid door hier expliciet schriftelijk afstand van te doen of door binnen de termijn van vijftien (15) dagen na kennisgeving een opdracht aan te nemen via het Seenons-platform.
 5. De Acceptatievoorwaarden die gelden op het moment van aanlevering door of namens Klant van de Reststromen ter verwerking zijn van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker en de Acceptatievoorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker.


Artikel 3: OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Seenons is nimmer gebonden aan door haar gedane schriftelijke of mondelinge offerteaanvragen, verzoeken tot het verstrekken van informatie of tot een contractvoorstel.
 2. Alle door Reststroomverwerker uitgebrachte offertes c.q. gedane aanbiedingen zijn vast (ook wanneer zij vermelden dat het een “vrijblijvend aanbod” betreft). 
 3. De Overeenkomst komt tot stand zodra Seenons het aanbod heeft geaccepteerd. Het is Reststroomverwerker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding van het aanbod door Seenons met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen. Indien Reststroomverwerker zonder de benodigde toestemming van Seenons toch overgaat tot uitvoering van de Overeenkomst, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico van Reststroomverwerker.
 4. Seenons behoudt zich het recht voor de door haar gedane bestelling of geplaatste order te herroepen. 
 5. Indien in de acceptatie van Seenons voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn opgenomen, komt de Overeenkomst met deze afwijkingen tot stand, tenzij Reststroomverwerker Seenons per e-mail of via het Seenons-platform binnen twee (2) werkdagen bericht niet met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 6. Indien de orderbevestiging van Reststroomverwerker van de oorspronkelijke bestelling of order afwijkt, is Seenons slechts gebonden nadat zij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het accepteren door Seenons van leveringen of prestaties, alsmede door haar verrichte betalingen ter zake, impliceren geen erkenning van de afwijkingen. 
 7. Seenons is bevoegd de omvang en/of de hoedanigheid van de Diensten te wijzigen en zal Reststroomverwerker hiervan in kennis stellen, waarop Reststroomverwerker aan de wijziging gevolg zal dienen te geven, binnen de kaders van redelijkheid. Indien een wijziging naar het oordeel van Reststroomverwerker gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is zij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Seenons hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, per e-mail of via het Seenons-platform te informeren.


Artikel 4: DUUR EN BEËINDIGING

 1. Een Overeenkomst voor een eenmalige opdracht eindigt op het moment dat Reststroomverwerker de Reststromen zelf heeft opgehaald en verwerkt, opgeslagen of vernietigd en de gegevens over het Aflevermoment conform artikel 15.2 heeft gedeeld op het Seenons-platform dan wel wanneer Reststroomverwerker de Reststromen heeft ontvangen van de Logistiek Dienstverlener bij de door Reststroomverwerker aangewezen Verwerkingsinrichting, wanneer Reststroomverwerker de Reststromen heeft geaccepteerd en de Reststromen heeft verwerkt, opgeslagen of vernietigd en de gegevens over het Aflevermoment conform artikel 15.2 heeft gedeeld op het Seenons-platform.
 2. Een Overeenkomst kan ook voor een langere duur (bepaalde tijd) worden aangegaan, in welk geval de duur in de betreffende Overeenkomst wordt vastgelegd. Indien de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd niet conform het hierna in artikel 4.3 bepaalde wordt opgezegd, wordt deze van rechtswege verlengd met dezelfde periode als initieel is overeengekomen.
 3. Iedere Partij kan een Overeenkomst voor langere duur (bepaalde tijd) behoudens het in deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker bepaalde opzeggen per e-mail of via het Seenons-platform, en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden voor het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst. 
 4. Iedere Partij is bevoegd om – onverminderd haar eventuele recht op schadevergoeding – zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere Partij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en zodra die andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot haar ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) haar vermogen wordt ingesteld of zij anderszins het beheer en/of de beschikking over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de andere Partij – indien deze een rechtspersoon is – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, dan wel op (een deel van) het vermogen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen één (1) maand na beslaglegging wordt opgeheven.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 BW is Seenons bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Reststroomverwerker met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Reststroomverwerker tekortkomt in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker, de Gebruiksvoorwaarden, en in de situatie als omschreven in artikel 14 de algemene voorwaarden die Seenons hanteert voor klanten/opdrachtgevers, dan wel de toepasselijke wettelijke voorschriften en/of bepalingen en – indien het een tekortkoming betreft die ongedaan kan worden gemaakt – Reststroomverwerker ook na schriftelijke ingebrekestelling waarbij Reststroomverwerker een redelijke termijn wordt gegund de tekortkoming ongedaan te maken, in het verzuim volhardt. Het recht om de Overeenkomst te ontbinden, laat de overige rechten van Seenons onverlet, waaronder begrepen het recht van Seenons om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.


Artikel 5: WIJZIGINGEN

 1. Seenons is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard, eigenschappen en samenstelling van de Reststromen, wijzigingen van inzamelmethodiek of indien wet en/of regelgeving dit vereisen. Reststroomverwerker wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door Seenons in kennis gesteld en Seenons zal daarbij aangeven of ook de prijs overeenkomstig artikel 7 wordt aangepast.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Seenons, door Seenons ingeschakelde derden of namens Seenons gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Seenons, binden Seenons slechts, indien deze door Seenons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6: VERVAL VAN RECHTEN DOOR NIET-PROTESTEREN

 1. Alle vermeende rechten van Reststroomverwerker wegens tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen door Seenons dienen schriftelijk en onderbouwd te worden ingeroepen binnen vijf (5) dagen nadat Reststroomverwerker de tekortkoming in de nakoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Reststroomverwerker ter zake vervallen. Eventuele rechten van Reststroomverwerker vervallen direct indien Reststroomverwerker zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Seenons zelf een tekortkoming in de nakoming heeft trachten te (doen) verhelpen.
 2. Een beroep op de onjuistheid van een betalingsspecificatie dient onder opgaaf van redenen schriftelijk, en onderbouwd binnen veertien (14) dagen na de datum van deze specificatie bij Seenons te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van Reststroomverwerker ter zake vervallen. 
 3. Mededelingen van Reststroomverwerker als bedoeld in artikel 6.1 en 6.2 schorten de verplichtingen van Reststroomverwerker niet op.


Artikel 7: VERGOEDING EN BETALING

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. 
 2. Tenzij anders overeengekomen omvatten de prijzen al de ten laste van Seenons komende kosten, waaronder begrepen alle kosten gemaakt voor het gereed maken van de Reststromen voor hergebruik en/of nuttige toepassing dan wel het (tijdelijk) opslaan en/of vernietigen van de Reststromen, indien Partijen zijn overeengekomen dat Reststroomverwerker ook het vervoer van de Restromen verricht wordt hieronder ook begrepen alle kosten gemaakt ter vervoer, maar niet uitsluitend het vervoer en de aflevering op een door Reststroomverwerker aan te wijzen plaats/locatie. De prijzen zijn voorts inclusief verschuldigde inhoudingen, belastingen, premies en andere heffingen van overheidswege. In dit kader is Reststroomverwerker verplicht inzichtelijk te maken en te specificeren waar deze inhoudingen, belastingen, premies en andere heffingen van overheidswege uit bestaan.  
 3. Reststroomverwerker garandeert dat de prijzen, zoals door hem jegens Seenons gehanteerd, niet of nauwelijks boven de verkoopprijzen van kwalitatief gelijkwaardige diensten van andere reststroomverwerkers uitstijgen. 
 4. De overeengekomen prijs is vast en kan niet eenzijdig door de Verwerkingsinrichting worden verhoogd, tenzij een prijsverhoging uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. Betaling geschiedt in Euro’s op het in de Overeenkomst genoemde bankrekeningnummer van Verwerkingsinrichting.
 6. Betaling geschiedt binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen na de datum van de factuur, welke na uitvoering van de Overeenkomst – of bij uitvoering in gedeelten, na uitvoering van een gedeelte van de Overeenkomst – wordt toegezonden, tenzij op de factuur anders staat vermeld.
 7. Bij niet tijdige betaling is Seenons door het overschrijden van de overeengekomen betalingstermijn over het verschuldigde bedrag, krachtens artikel 6:119a lid 9 BW een rente verschuldigd van 2% per jaar. 
 8. Door Seenons gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van de vordering uit de Overeenkomst die Seenons aanwijst en bij gebreke daarvan ter voldoening van de oudste hoofdsom van de vordering uit de Overeenkomst.
 9. Indien Seenons op grond van wettelijke verplichtingen moet aangeven wat er gebeurt met de Reststromen is Reststroomverwerker verplicht om heffingen of vergoedingen inzichtelijk te maken en te specificeren inzichtelijk te maken voor Seenons. 


Artikel 8: MEERWERK

 1. Meerkosten of meerwerk komen/komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij dit voortkomt uit additionele wensen van Seenons of uit omstandigheden die redelijkerwijs voor rekening en risico van Seenons dienen te komen. 
 2. Werkzaamheden waarvan Reststroomverwerker had kunnen of moeten voorzien dat deze noodzakelijk zouden zijn om de Diensten conform de Overeenkomst te kunnen leveren, worden niet als meerwerk beschouwd. 
 3. Indien Reststroomverwerker meent dat van meerwerk sprake zal zijn dat voor vergoeding in aanmerking komt, zal zij Seenons daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail of via het Seenons-platform op de hoogte brengen en een offerte uitbrengen, welke een vaste prijs noemt alsmede een tijdstip waarop het meerwerk afgerond zal zijn. 
 4. Reststroomverwerker zal niet met de uitvoering van het meerwerk aanvangen, voordat Seenons de offerte als genoemd in het voorgaande artikellid per e-mail of via het Seenons-platform heeft goedgekeurd. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker eveneens van toepassing.


Artikel 9: OPSCHORTING EN VERREKENING

 1. Reststroomverwerker doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op opschorting en/of verrekening van verplichtingen.
 2. Indien Reststroomverwerker één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Seenons gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de afname van de Diensten en/of de betaling hiervan op te schorten.
 3. Reststroomverwerker heeft het recht om vorderingen op Reststroomverwerker, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de vergoeding die dient te worden betaald op basis van de Overeenkomst.


Artikel 10: VERVOER EN VERPAKKING VAN RESTSTROMEN

 1. Dit artikel, artikel 10, is alleen van toepassing indien de Reststroomverwerker ook het vervoer van de Reststromen verricht onder de Overeenkomst. 
 2. Onverminderd de verplichting van Seenons om de overeengekomen prijs voor de Diensten te betalen, is het vervoer van de Reststromen indien Partijen zijn overeengekomen dat Reststroomverwerker het vervoer van de Reststromen verricht, voor rekening en risico van Reststroomverwerker, inclusief de eventueel daaraan verbonden verzekeringen, belastingen en overige heffingen, overeenkomstig het in artikel 7.2 bepaalde.
 3. Indien Partijen zijn overeengekomen dat Reststroomverwerker het vervoer van de Reststromen verricht, moeten alle Reststromen behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Reststroomverwerker is daarbij verantwoordelijk voor de naleving van nationale voorschriften ter zake van vervoer en verpakking. Indien door middel van slechte of ondeugdelijke verpakking schade aan de Reststromen wordt toegebracht, komt deze schade voor rekening van Reststroomverwerker.
 4. De Reststromen dienen in voorkomend geval zodanig verpakt te zijn dat de traceability gewaarborgd is en dat het mogelijk is om de Reststromen in het kader van een recall-operatie exact te targeten. Het batchnummer dient volledig en correct te zijn en volledig overeen te komen met de Reststromen die onder dat batchnummer geleverd zouden worden.
 5. Elke zending dient vergezeld te gaan van een vrachtbrief/paklijst waarin onder meer de volgende gegevens zijn vermeld: afzender, afleveradres/contactpersoon ordernummer, aantal, nummers en benaming/omschrijving van de Reststromen.


Artikel 11: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN OVERMACHT

 1. Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden voordoen of bekend worden die Seenons bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Seenons haar verplichtingen jegens Reststroomverwerker niet of niet tijdig of niet in ongewijzigde vorm kan nakomen, komt Seenons niet in gebreke te verkeren en is Seenons gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder enige aansprakelijkheid voor schade en/of kosten.
 2. Onder overmacht van Seenons wordt verstaan: elke omstandigheid die Seenons redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of voorkomen of waarvan Seenons de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen en waardoor de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede – voor zover niet reeds onder de voorgaande, algemene bewoordingen begrepen – oorlog(sgevaar), epidemieën, pandemieën, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van dienstverlening door partnerbedrijven (waaronder onder meer begrepen, maar niet beperkt tot problemen bij i) de toevoer van brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden brand en storingen in het bedrijf van Seenons, intrekking van vergunningen van Seenons, weersgesteldheid die uitvoering van de Overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt en (ii) problemen met het vervoer van de Reststromen vanwege problemen aan de zijde van Logistiek Dienstverleners en (iii) problemen aan de zijde van Klanten die uitvoering van de Overeenkomst verhinderen.
 3. Indien als gevolg van overmacht nakoming door Seenons tijdelijk onmogelijk is, mag Seenons haar verplichtingen onder de Overeenkomst opschorten zonder jegens Reststroomverwerker aansprakelijk te worden voor schade en/of kosten. Indien de periode waarin Seenons door overmacht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet geheel na kan komen langer duurt dan dertig (30) dagen, dan heeft Seenons het recht om de Overeenkomst te ontbinden via een schriftelijke verklaring aan Reststroomverwerker, zonder jegens Reststroomverwerker tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. 
 4. Indien Seenons zich op overmacht beroept en al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Seenons gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte afzonderlijk aan Reststroomverwerker te factureren en is Reststroomverwerker gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 12: INZAMELVOERTUIG EN INZAMELMIDDELEN

 1. Seenons is gerechtigd om door Reststroomverwerker aan Seenons ter beschikking gestelde Inzamelvoertuigen en Inzamelmiddelen ter beschikking te stellen aan Klanten en Logistiek Dienstverleners.
 2. Alle door of vanwege Seenons ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom, of het eigendom van door Seenons ingeschakelde partijen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Reststroomverwerker zal, indien deze constateert dat de door Seenons aan Klanten ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen niet in goede staat van onderhoud zijn, Klanten hierop aanspreken en Seenons via het Seenons-platform berichten over de staat van de Inzamelmiddelen.
 4. Indien Reststroomverwerker tevens het vervoer van de Reststromen verricht en constateert dat Klanten de Inzamelmiddelen verkeerd hebben beladen, dat deze zijn overbeladen, de Reststromen niet beantwoorden aan de door Seenons aan Reststroomverwerker verstrekte omschrijving van de Reststromen, indien het inzamelen of vervoer een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren zal Reststroomverwerker de Reststromen niet aannemen en niet vervoeren en zo spoedig mogelijk via het Seenons-platform contact opnemen met Seenons en daarbij een foto en omschrijving van de situatie toesturen. 
 5. Seenons kan aan Reststroomverwerker Inzamelvoertuigen, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking stellen. Inzamelvoertuigen zijn en blijven eigendom van Seenons of het eigendom van door Seenons ingeschakelde partijen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
 6. Gedurende de tijd dat een Inzamelmiddel en Inzamelvoertuig, al dan niet tegen vergoeding, door Seenons aan Reststroomverwerker ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel resp. het Inzamelvoertuig voor rekening en risico van Reststroomverwerker. Reststroomverwerker is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen maar niet uitsluitend verkeersschade, graffiti, vervuiling en brandschade, ontstaan aan dan wel door of in verband met een Inzamelmiddel of Inzamelvoertuig. Reststroomverwerker vrijwaart Seenons tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode aan, door of in verband met het Inzamelmiddel of Inzamelvoertuig is ontstaan.
 7. Reststroomverwerker dient een ter beschikking gesteld Inzamelmiddel en Inzamelvoertuig voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.
 8. Reststroomverwerker is verplicht een ter beschikking gesteld Inzamelvoertuig en Inzamelmiddel deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.
 9. Eventueel verlies en/of schade aan een ter beschikking gesteld Inzamelmiddel of Inzamelvoertuig dient binnen vierentwintig (24) uur na het verlies en/of het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan per e-mail of via het Seenons-platform aan Seenons gemeld te worden.
 10. Aan Reststroomverwerker ter beschikking gestelde beschadigde Inzamelmiddelen en Inzamelvoertuigen worden door Seenons, voor rekening van Reststroomverwerker, hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Seenons zelf.
 11. Reststroomverwerker mag de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen en Inzamelvoertuigen uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst. In de Inzamelmiddelen en Inzamelvoertuigen mogen geen andere stoffen of goederen worden vervoerd dan die beantwoorden aan de door Seenons aan Reststroomverwerker verstrekte omschrijving van de Reststromen. Indien Reststroomverwerker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker en de Inzamelmiddelen en Inzamelvoertuigen voor een ander doel gebruikt, is Reststroomverwerker onmiddellijk in verzuim en is Seenons bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de Reststroomverwerker een boete op te leggen van vijfentwintig (25) % van de waarde van de vergoeding bij een Overeenkomst voor een eenmalige bestelling, of in het geval dat Partijen een Overeenkomst voor langere duur zijn aangegaan tien (10) % van de waarde van de maandelijkse vergoeding waar Reststroomverwerker recht op heeft op grond van de Overeenkomst, welke boete onmiddellijk opeisbaar zal zijn. De verschuldigdheid van deze boete laat het recht op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst onverlet, zodat het recht om betaling van deze boete te vorderen naast voornoemde rechten kan worden uitgeoefend door Seenons. Seenons heeft het recht om deze boete te verrekenen met de vergoeding waar Reststroomverwerker recht op heeft op grond van de Overeenkomst. 


Artikel 13: UITVOERING EN INSTRUCTIES

 1. Reststroomverwerker is een zelfstandig ondernemer en derhalve draagt Reststroomverwerker de volledig verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst en mitsdien voor zowel zijn eigen prestaties, als die van zijn medewerkers.
 2. Reststroomverwerker garandeert Seenons dat zij gerechtigd is, althans dat zij over de vereiste vergunningen beschikt, om de Diensten te verrichten conform Nederlandse en Europese wetgeving.
 3. Reststroomverwerker is gehouden zich aan instructies van Seenons omtrent de uitvoering van de Overeenkomst te houden, daaronder begrepen alle instructies verstrekt door Seenons via het Seenons-platform.
 4. Reststroomverwerker mag alleen Reststromen in ontvangst nemen en vervoeren, indien dit is overeengekomen, die voldoen aan de door Seenons gegeven beschrijving. Indien de Reststromen niet voldoen aan de door Seenons gegeven beschrijving zal Reststroomverwerker de Reststromen (indien is overeengekomen dat Reststroomverwerker het vervoer verricht) niet vervoeren, aannemen, verwerken, vernietigen of opslaan en zo spoedig mogelijk per e-mail of via het Seenons-platform contact opnemen met Seenons.


Artikel 14: RESTSTROOMVERWERKER ALS KLANT

 1. Seenons kan Reststroomverwerker een aanbieding doen om ook klant/opdrachtgever te worden van Seenons en om via het Seenons-platform Overeenkomsten aan te gaan om producten gemaakt van verwerkte Reststromen te kopen, om Overeenkomsten aan te gaan met Seenons om Reststromen van Reststroomverwerker te laten inzamelen, opslaan, vervoeren vernietigen en deze circulair te laten verwerken zodat hier (nieuwe, althans gerecyclede) producten van gemaakt kunnen worden én om deze Overeenkomsten uit te laten voeren door Seenons of door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverleners en (een) andere reststroomverwerker(s) dan Reststroomverwerker. 
 2. In dat geval is deze bepaling, artikel 14, tezamen met de Gebruiksvoorwaarden van Seenons en de algemene voorwaarden die Seenons hanteert voor klanten/opdrachtgevers van toepassing op Overeenkomsten gesloten door Reststroomverwerker als Klant/opdrachtgever van Seenons. Dit artikel 14 gaat voor bij tegenstrijdigheid tussen deze bepaling enerzijds en de algemene voorwaarden voor klanten/opdrachtgevers van Seenons anderzijds.
 3. Seenons is gerechtigd om, indien Partijen tevens (een) Overeenkomst(en) als bedoeld in artikel 14.1 sluiten, de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker te verrekenen met de prijs voor de Overeenkomsten als bedoeld in artikel 7.


Artikel 15: (TIMEFRAME VAN) LEDIGINGS- EN AFLEVERMOMENT EN VERPLICHTINGEN

 1. Reststroomverwerker dient Seenons of door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverleners alle medewerking te verlenen bij het afleveren van de Reststromen. Daaronder wordt begrepen het ondertekenen van documentatie van Seenons of door Seenons ingeschakelde Logistieke Dienstverleners ten bewijze dat de Reststromen zijn afgeleverd.
 2. Reststroomverwerker is verplicht om de gegevens omtrent het afleveren van de Reststromen door de Logistiek Dienstverlener en het Aflevermoment zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur, na het in ontvangst nemen van de Reststromen te delen op het Seenons-platform. Onder gegevens wordt begrepen de volumes Reststromen, de mate van zuiverheid en kwaliteit van de levering, de manier waarop deze verpakt is, of een Inzamelmiddel gebruikt is of dat het Inzamelmiddel is achtergebleven en andere gegevens welke in het Seenons-platform te raadplegen zijn. 
 3. Indien de Reststroomverwerker zelf ook het vervoer van de Reststromen verricht onder de Overeenkomst is zij verplicht om het timeframe, daaronder in ieder geval begrepen de kalenderdag, waarbinnen het Ledigingsmoment plaatsvindt, zo snel mogelijk te vermelden in het Seenons-platform. Reststroomverwerker is verplicht om, indien het timeframe waarbinnen het Ledigingsmoment door omstandigheden aan de zijde van Reststroomverwerker wijzigt dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen één (1) uur, door dit door te geven via het Seenons-platform.


Artikel 16: ROUTEBEPALING

 1. Dit artikel, artikel 16, is alleen van toepassing indien de Reststroomverwerker ook het vervoer van de Reststromen verricht onder de Overeenkomst. 
 2. Seenons biedt Reststroomverwerker, door middel van het Seenons-platform, software aan die de route naar de door Seenons aangewezen locaties weergeeft. Reststroomverwerker dient gebruik te maken van deze software, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Indien Seenons geen specifieke instructies heeft gegeven over de route is deze ter vrije keuze van Reststroomverwerker. 


Artikel 17: ACCEPTATIE

 1. Feitelijk gebruik van de Diensten door Seenons en/of daarmee gepaard gaande handelingen, houden uitdrukkelijk niet in dat Seenons de Diensten zonder meer goedkeurt. Seenons behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte diensten te keuren, controleren en af te keuren.
 2. De goedkeuring van de Diensten zal plaatsvinden door middel van een melding van Seenons in het Seenons-platform. Indien Seenons de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring wordt onthouden. Reststroomverwerker dient in dat geval, voor eigen rekening en risico, onverwijld over te gaan tot herstel of vervanging van het afgekeurde.


Artikel 18: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker bepaalde aanvaardt Seenons, ongeacht de grondslag van de vordering, geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Reststroomverwerker lijdt, behoudens indien de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Seenons of van haar directie of leidinggevenden of van de hulppersonen van Seenons.
 2. Reststroomverwerker is, onverminderd het overige in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker bepaalde, aansprakelijk voor en vrijwaart Seenons, voor alle aanspraken van derden, Klanten, Reststroomverwerkers en Logistiek Dienstverleners en voor vergoeding van enige door deze derden, Klanten, Reststroomverwerkers en Logistiek Dienstverleners geleden schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door Reststroomverwerker, ter verduidelijking daaronder wordt ook begrepen alle schade die ontstaan is voor en na de uitvoering van de Overeenkomst door Reststroomverwerker die op enigerlei wijze het gevolg is van het opslaan, verwerken, vernietigen en, indien is overeengekomen dat Reststroomverwerker ook het vervoer van de Reststromen verricht, vervoeren van Reststromen door Reststroomverwerker.
 3. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Seenons kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Seenons ook aan Reststroomverwerker worden tegengeworpen.


Artikel 19: PERSOONSGEGEVENS EN TOEGANG TOT (PERSOONS)GEGEVENS

 1. Partijen verklaren bij de uitvoering van de Overeenkomst alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. Elke Partij is zelf de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van de andere Partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Voor een uitgebreide beschrijving over de omgang van Seenons met persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacy Policy van Seenons.


Artikel 20: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle door Seenons aan Reststroomverwerker al dan niet krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten (waaronder maar niet beperkt tot offertes), materialen en gegevens blijven eigendom van Seenons en de intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten behoren aan Seenons toe.
 2. Het is Reststroomverwerker niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, handelsnaam, octrooien of andere rechten uit of van de Inzamelmiddelen of materialen van Seenons te dupliceren, te verwijderen of te wijzigen.


Artikel 21: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle offertes van Seenons, Overeenkomsten en de eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. Voor zover relevant is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Reststroomverwerker en Seenons die verband houden met de offerte of de (te sluiten) Overeenkomst, of daarmee samenhangende nadere overeenkomsten, worden ter beslissing voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.


Artikel 22: ONVERBINDENDHEID

 1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker en de Overeenkomst van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van de Algemene Voorwaarden Reststroomverwerker en/of de Overeenkomst worden Partijen geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.


CONTACT

 1. Seenons treedt in contact met Reststroomverwerker door een bericht te sturen via het Seenons-platform, door een bericht te sturen naar het door Reststroomverwerker aangegeven e-mailadres of door het opgegeven telefoonnummer te bellen of een SMS-bericht te sturen. Opzegging dient te geschieden op de wijze voorzien in artikel 4.
 2. Reststroomverwerker kan in contact treden met Seenons door een bericht sturen naar processor@Seenons.com, te bellen naar 088-733 66 75 of door een brief te sturen naar Seenons B.V. Danzigerkade 8, 1013 AP Amsterdam.