GEBRUIKSVOORWAARDEN SEENONS-PLATFORM

ARTIKEL 1: INLEIDING

Welkom op het Seenons-platform. Het Seenons-platform geeft Opdrachtgever de mogelijkheid via het Seenons-platform specifieke reststromen afval van Opdrachtgever te koppelen aan de juiste Service Partners. Het Seenons-platform faciliteert de interactie en transacties tussen de Opdrachtgever en Service Partners.

Dit document bevat de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Seenons-platform door u als Eindgebruiker. Seenons verzoekt u deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik gaat maken van het Seenons-platform. Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met Seenons via hallo@seenons.com. Voor algemene vragen verwijst Seenons u naar artikel 17 van deze Gebruiksvoorwaarden. Seenons raadt u aan om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2: DEFINITIES

Account: het gebruikersaccount dat Eindgebruikers toegang geeft tot het Seenons-platform door middel van Inloggegevens. 

Content: digitaal materiaal dat door Eindgebruiker of door derden wordt geüpload op het Seenons-platform.

Dienst: het geheel aan functionaliteiten, toepassingen, informatie, content en andere online diensten die Seenons beschikbaar stelt aan de Eindgebruiker via het Seenons-platform.

Gastgebruiker: bezoeker van het Seenons-platform en de Seenons website zonder een Account op het Seenons-platform.

‘Eindgebruiker’ of ‘u’: natuurlijke persoon, werkzaam voor, verbonden aan of onderaannemer van Opdrachtgever of Service Partner, die gebruik maakt van het Seenons-platform om toegang te krijgen tot de aangeboden functionaliteiten van het Seenons-platform in het kader van werkzaamheden voor de Opdrachtgever of Service Partner.

Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden van Seenons die van toepassing zijn op de Eindgebruiker.

Inloggegevens: een combinatie van het e-mailadres en wachtwoord van Eindgebruiker waarmee Eindgebruiker toegang heeft tot zijn/haar Account. Als Eindgebruiker zijn/haar Account heeft geregistreerd door middel van een account bij bepaalde social netwerkservices van derden, zoals Facebook of LinkedIn, zal dit account ook kunnen dienen als inlogmogelijkheid.

Opdrachtgever: een rechtspersoon waarmee Seenons een commerciële overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van het Seenons-platform en voor de ontvangst van diensten van Seenons.

Seenons: Seenons B.V., kantoorhoudende aan de Danzigerkade 5b te (1013 AP) Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76467244 of een aan haar verbonden vennootschap of onderneming.

Seenons-platform: de (online) software toepassing, mobiele applicaties en website die door Seenons aan Opdrachtgever wordt aangeboden en waarop Diensten ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgevers, Eindgebruikers en Service Partners in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Service Partner: een rechtspersoon die in opdracht van Seenons services verricht voor Opdrachtgever gerelateerd aan logistieke dienstverlening en/of de verwerking van reststromen afval.


Artikel 3: TOEPASSELIJKHEID GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Seenons-platform door Eindgebruiker en Gastgebruikers. 
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voornamelijk toegespitst op Eindgebruikers (met een Account), waarbij geldt dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op Gastgebruikers, tenzij anders vermeld.
 3. Door het gebruik van het Seenons-platform aanvaarden Eindgebruikers en Gastgebruikers de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Eindgebruikers op het gebruik van het Seenons-platform worden door Seenons uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 4: TOEGANG TOT HET SEENONS-PLATFORM EN ACCOUNT

 1. Seenons behoudt zich het recht voor de toegang tot het Seenons-platform zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te beperken of aan te passen. 
 2. Seenons is niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, de Dienst niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. 
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van de Inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het Account. Indien Eindgebruiker zich zorgen maakt over zijn/haar Inloggegevens of denkt dat er sprake is van misbruik, dient Eindgebruiker onmiddellijk contact op te nemen met support@seenons.com
 4. Seenons behoudt zich het recht voor om een Account op ieder moment tijdelijk of blijvend te deactiveren.


Artikel 5: RECHTMATIG GEBRUIK

 1. Eindgebruiker mag de Dienst van Seenons alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. 
 2. Verder zal Eindgebruiker zich geen ongeautoriseerde toegang verschaffen tot (ieder onderdeel van) het Seenons-platform (daaronder begrepen applicaties op een eigen apparaat en apparatuur en het netwerk van Seenons).
 3. Meer in het bijzonder is het Eindgebruiker niet toegestaan om op enigerlei wijze inbreuk te maken op het Seenons-platform of andere software/technieken van Seenons, daaronder wordt (niet uitsluitend) begrepen het decompileren, reverse engineeren, demonteren en het pogen toegang te krijgen tot het Seenons-platform of andere software/technieken van Seenons of het onnodig verzwaren of belemmeren van de systemen en/of netwerken van Seenons. 
 4. Eindgebruiker is het eveneens niet toegestaan om data te verzamelen, te indexeren, scrapen, in te winnen of anderszins te dataminen van het Seenons-platform of andere systemen en/of netwerken van Seenons.


Artikel 6: NORMEN INZAKE CONTENT GEBRUIK

 1. De volgende normen gelden voor Content van Eindgebruikers op het Seenons-platform. Content moet concreet zijn (waar zij feiten bevat) en moet voldoen aan het toepasselijke Nederlands recht en het recht van ieder land van waar de Content wordt gepost. Eindgebruiker zal (a) geen enkele actie ondernemen of (b) informatie uploaden, downloaden, posten, indienen of anderszins verspreiden of de verspreiding ervan vergemakkelijken op of via het Seenons-platform (of een derde toestaan om):
  • die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander (intellectueel eigendoms)recht van enige andere natuurlijke, of rechtspersoon (met inbegrip van Seenons) of enige wettelijke of contractuele verplichting schendt;
  • waarvan Eindgebruiker weet dat deze onjuist, misleidend, onwaar of onnauwkeurig is;
  • die wordt beschouwd als illegale content zoals beschreven in Artikel 3, sub h van (EU) Verordening 2022/2065 (DSA) of anderszins in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
  • die onbevoegde of ongevraagde reclame, junk of bulk e-mail (‘’spamming’’) inhoudt;
  • die anders dan gepast gebruik van een uitnodigings-URL, commerciële activiteiten (al dan niet met winstoogmerk) en/of verkoop inhoudt zonder voorafgaande toestemming van Seenons;
  • die softwarevirussen of andere computercodes, bestanden, wormen, logic bombs of programma’s bevat die zijn ontworpen of bedoeld om de juiste werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, uit te schakelen, te beschadigen, te beperken of te verstoren of om schade toe te brengen aan of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een systeem, gegevens, wachtwoord of andere informatie van Seenons of een derde partij;     
  • die iemands identificatiedocumenten of gevoelige financiële informatie bevat;
  • ongevraagde berichten naar Seenons en of een derde-ontvanger sturen;
  • maatregelen die Seenons gebruikt om toegang tot het Seenons-platform (of andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met het Seenons-platform) te voorkomen of te beperken, of te omzeilen; of
  • anderszins handelingen verrichten die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan vrijwaart en compenseert Eindgebruiker Seenons voor alle vorderingen van derden (inclusief schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit enig gebruik van het Seenons-platform door Eindgebruiker dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving, of anderszins onrechtmatig is.
 2. Als u ontdekt dat enige informatie geplaatst op het Seenons Platform inbreuk maakt op enige toepasselijke wettelijke of regelgevende bepalingen, in het bijzonder in het geval van overduidelijke illegale inhoud (bijvoorbeeld in geval van laster, smaad, of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten), kunt u Seenons hiervan op de hoogte stellen door het sturen van een Notice-and-Action Request naar hallo@seenons.com. Seenons zal alle verzoeken op een objectieve, tijdige en zorgvuldig behandelen.


Artikel 7: INTERACTIEVE FUNCTIES

 1. Seenons kan Eindgebruiker de mogelijkheid bieden om interactieve handelingen te verrichten op het Seenons-platform. Dit door Eindgebruiker bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de mogelijkheid te bieden om te chatten met Seenons of met derden. Seenons kan deze mogelijkheden beperken indien een Eindgebruiker naar het uitsluitend oordeel van Seenons handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder indien de Eindgebruiker handelt in strijd met artikel 5 en/of artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden. In dat geval heeft Seenons de rechten als omschreven in artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien een dergelijke interactieve functie op grond van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beperkt zal dit vooraf gecommuniceerd worden aan de Eindgebruiker.


Artikel 8: VERWIJDERING EN ONTZEGGING

 1. Het niet voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder aan artikel 4 en/of artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Seenons het recht de volgende acties te ondernemen, onverminderd het recht van Seenons op vergoeding van eventueel geleden schade:
  • het geven van een waarschuwing;
  • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van de Content die door Eindgebruiker is geüpload op het Seenons-Platform;
  • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzegging van de Dienst;
  • het openbaar maken van deze informatie aan de daartoe bevoegde instanties, voor zover Seenons dit redelijkerwijs noodzakelijk acht.
 2. De in dit artikel genoemde acties zijn niet limitatief; Seenons behoudt zich het recht voor om iedere andere (wettelijke) actie te ondernemen die Seenons gepast acht in het geval dat een Eindgebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder met artikel 4 en/of artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden. 
 3. Elke vertraging of enig verzuim van Seenons om zich te beroepen op haar wettelijke of contractuele rechten, daaronder begrepen lid 1 van dit artikel, of een gedeeltelijke of enkele uitoefening van een dergelijk recht, impliceert of vormt geen verklaring van afstand van deze rechten of van toekomstige of andere rechten.


Artikel 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van het Seenons-platform en het materiaal dat daarop is gepubliceerd (exclusief Content van Eindgebruiker) liggen uitsluitend bij Seenons of bij de derde van wie Seenons toestemming heeft gekregen om het materiaal te gebruiken. Het staat Eindgebruiker niet vrij enige inhoud van het Seenons-platform en het materiaal op het Seenons-platform te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, verkopen, doorverkopen, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Seenons.
 2. Seenons verleent Eindgebruiker een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, royaltyvrij, herroepbaar en niet-exclusief recht om gebruik te maken van het Seenons-platform gedurende de looptijd van de overeenkomst die de entiteit waaraan Eindgebruiker is gelieerd heeft met Seenons. Bij beëindiging of verloop van voornoemde overeenkomst, eindigt automatisch het recht van de Eindgebruiker om toegang te hebben tot en gebruik te maken van het Seenons-platform.
 3. Voor de Content die Eindgebruiker plaatst op het Seenons-platform verleent Eindgebruiker aan Seenons een onbeperkte en kosteloze licentie om deze Content te gebruiken voor de Diensten. Dit betekent (onder andere) dat Seenons deze Content mag verveelvoudigen, wijzigen, of openbaarmaken. 
 4. Gebruiker staat ervoor in dat de Content geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat Eindgebruiker gerechtigd is om de Content op het Seenons-platform te plaatsen.
 5. Gebruiker vrijwaart Seenons volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden die betrekking hebben op deze Content, voor zover wettelijk toegestaan.


Artikel 10: DERDEN

 1. De Content van derden die op het Seenons-platform wordt geplaatst, is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Seenons is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van deze Content, noch voor de gevolgen hiervan voor enige Eindgebruiker van het Seenons-platorm, of ieder ander die van deze Content op de hoogte is geraakt.
 2. Seenons maakt gebruik van diensten van derden voor het leveren van de Dienst, waaronder voor het beheren en in stand houden van het Seenons-platform.


Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Seenons biedt de Dienst aan in de staat waarin deze verkeert en enkel voor zover deze beschikbaar is. Seenons biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, de Content van Eindgebruikers of van derden of de beschikbaarheid van de Diensten en het Seenons-platform.
 2. Seenons is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan bij Eindgebruiker door het gebruik van het Seenons-platform en/of de (tijdelijke of blijvende) onmogelijkheid tot levering van de Dienst(en), behoudens in het geval dat deze schade of vorderingen het gevolg is/zijn van opzet of grove schuld van Seenons, haar directie of andere leidinggevenden.
 3. Als Seenons aansprakelijk is, om welke reden dan ook, zal de totale aansprakelijkheid van Seenons jegens u niet hoger zijn dan het totale bedrag aan vergoedingen dat door het bedrijf dat u vertegenwoordigt aan Seenons is betaald (Opdrachtgever), of door Seenons is betaald (Service Partner) in de drie maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aansprakelijkheid heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden met een maximum van EUR 5.000.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van een Eindgebruiker is steeds dat Eindgebruiker die stelt dat er sprake is van schade deze schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Seenons meldt, op straffe van verval van rechten.


Artikel 12: BIJWERKEN PLATFORM EN WIJZIGINGEN

 1. Seenons streeft ernaar, maar garandeert niet, dat:
  • het Seenons-platform regelmatig wordt bijgewerkt;
  • het Seenons-platform correct functioneert en up-to-date is;
  • het Seenons-platform voldoet aan de wensen van Eindgebruikers;
  • fouten en eventuele onjuistheden in en/of op het Seenons-platform snel en adequaat worden opgelost; en
  • het Seenons-platform een zo hoog mogelijke uptime heeft.
 2. In geen enkel geval kan Seenons aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven of het niet realiseren van dit streven, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders met Eindgebruiker is overeengekomen.
 3. Seenons behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:
  • wijzigingen door te voeren in het Seenons-platform, daaronder begrepen het wijzigen van de inhoud in en/of op het Seenons-platform;
  • tijdelijk het Seenons-platform stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
  • het Seenons-platform permanent stop te zetten en het Seenons-platform te verwijderen;
  • deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Indien Seenons hiertoe overgaat zal Seenons een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden op het Seenons-platform plaatsen en Eindgebruiker hiervan op de hoogte stellen via het Account.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Seenons, door of namens Seenons gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Seenons, binden Seenons slechts, indien deze door Seenons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 13: LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 1. Op het Seenons-platform kunnen links opgenomen zijn die verwijzen naar andere sites en/of diensten van derde partijen. Deze links zijn slechts bedoeld ter informatie. Seenons heeft geen controle over de inhoud van deze sites of kwaliteit van de diensten van derde partijen en Seenons is daarvoor niet aansprakelijk, noch is Seenons aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit gebruik van Eindgebruiker van deze sites of diensten van derde partijen.


Artikel 14: PRIVACY

 1. Seenons verklaart bij het verrichten van de Dienst alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. Voor een beschrijving van de omgang van Seenons met persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacy Policy van Seenons.


Artikel 15: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Gebruiker en Seenons die verband houden met deze Gebruikersvoorwaarden worden ter beslissing voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.


Artikel 16: ONVERBINDENDHEID

 1. Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van de Gebruiksvoorwaarden worden Seenons en Eindgebruiker geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.


Artikel 17: CONTACT

 1. Seenons treedt in contact met Gastgebruikers door het plaatsen van berichten op het Seenons-platform. Seenons treedt in contact met Eindgebruikers met een Account door een bericht te plaatsen op het Seenons-platform of door een bericht te sturen via het Seenons-platform naar het Account van de Eindgebruiker of door een bericht te sturen naar het door de Eindgebruiker opgegeven e-mailadres of door het opgegeven telefoonnummer te bellen.
 2. Gebruiker kan in contact treden met Seenons door het plaatsen van berichten op het Seenons-platform, een bericht sturen naar legal@seenons.com of door een brief te sturen naar Seenons B.V. Danzigerkade 5b, 1013 AP Amsterdam.