GEBRUIKSVOORWAARDEN SEENONS-PLATFORM

Artikel 1: DEFINITIES

Account: het profiel en de wijze waardoor Gebruiker toegang hebben tot het Seenons-platform door middel van Inloggegevens. 

Content: materiaal dat door Gebruiker of door derden wordt toegevoegd aan of op het Seenons-platform.

Dienst: het beschikbaar stellen van het Seenons-platform aan Gebruikers.

Gastgebruiker: Gebruiker zonder een Account op het Seenons-platform.

Gebruiker: iedere bezoeker van het Seenons-platform, daaronder begrepen geregistreerde gebruikers met een Account en Gastgebruikers. 

Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden van Seenons.

Inloggegevens: een combinatie van het e-mailadres en wachtwoord van Gebruiker waarmee Gebruiker toegang heeft tot zijn/haar Account. Als Gebruiker zijn/haar Account heeft geregistreerd door middel van een account bij bepaalde social netwerkservices van derden, zoals Facebook of LinkedIn, zal dit account dienen als inloggegevens.

Seenons: Seenons B.V., kantoorhoudende aan de Danzigerkade 8 te (1013 AP) Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76467244 of een aan haar verbonden vennootschap of onderneming.

Seenons-platform: de mobiele applicaties beschikbaar gesteld in de app store of anderszins en de websites verschaft door Seenons, zoals (maar niet uitsluitend) seenons.com. 


Artikel 2: INLEIDING

Welkom op het Seenons-platform. Op deze pagina vindt u de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Seenons-platform. Seenons verzoekt u deze Gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik gaat maken van het Seenons-platform. Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan voordat u van deze Dienst gebruik maakt, contact op met Seenons via hallo@seenons.com. Voor algemene vragen verwijst Seenons u naar artikel 17 van deze Gebruiksvoorwaarden. Seenons raadt u aan om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden.


Artikel 3: TOEPASSELIJKHEID GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Seenons-platform, maar zij zijn niet van toepassing op een eventueel tussen Gebruiker en Seenons gesloten overeenkomst. Indien een Gebruiker het Seenons-platform gebruikt om een overeenkomst te sluiten met Seenons zijn de algemene voorwaarden van Seenons op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van die overeenkomst van toepassing, zie hiervoor deze link
 2. Door het gebruik van het Seenons-platform aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Gebruikers op het gebruik van het Seenons-platform worden door Seenons uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 4: TOEGANG TOT HET SEENONS-PLATFORM EN ACCOUNT

 1. Seenons behoudt zich het recht voor de toegang tot het Seenons-platform zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te beperken of aan te passen. 
 2. Seenons is niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, de Dienst niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. 
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van de Inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het Account. Indien Gebruiker zich zorgen maakt over zijn/haar Inloggegevens of denkt dat er sprake is van misbruik, dient Gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met hallo@seenons.com
 4. Seenons behoudt zich het recht voor om een Account op ieder moment tijdelijk of blijvend te deactiveren.


Artikel 5: RECHTMATIG GEBRUIK

 1. Gebruiker mag de Dienst van Seenons alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. Dit houdt onder meer in dat Gebruiker het Seenons-platform niet zodanig mag gebruiken dat toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving (daaronder begrepen Europese wetgeving) wordt geschonden en ook dat Gebruiker het Seenons-platform niet mag gebruiken om Content die niet voldoet aan de normen die Seenons hiervoor heeft opgesteld, genoemd in artikel 6, te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken. 
 2. Verder zal Gebruiker zich geen ongeautoriseerde toegang verschaffen tot (ieder onderdeel van) het Seenons-platform (daaronder begrepen applicaties op een eigen apparaat en apparatuur en het netwerk van Seenons) en dient Gebruiker het Seenons-platform niet in gevaar te brengen, te beschadigen of te ontregelen.
 3. Meer in het bijzonder is het Gebruiker niet toegestaan om op enigerlei wijze inbreuk te maken op het Seenons-platform of andere software/technieken van Seenons, daaronder wordt (niet uitsluitend) begrepen het decompileren, reverse engineeren, demonteren en het pogen toegang te krijgen tot het Seenons-platform of andere software/technieken van Seenons of het onnodig verzwaren of belemmeren van de systemen en/of netwerken van Seenons. 
 4. Gebruiker is het eveneens niet toegestaan om data te verzamelen, te indexeren, in te winnen of anderszins te dataminen van het Seenons-platform of andere systemen en/of netwerken van Seenons.
 5. Gebruiker zal het Seenons-platform niet proberen te hacken en/of proberen website(s) op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van het Seenons-platform.
 6. Gebruiker zal het Seenons-platform niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail berichten (SPAM).
 7. Gebruiker zal geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op het Seenons-platform (daaronder begrepen op een onderdeel van het Seenons-platform dat zich bevindt op een apparaat van Gebruiker). 


Artikel 6: NORMEN INZAKE CONTENT

 1. De volgende normen gelden voor Content van Gebruikers aan het Seenons-platform. Gebruiker dient te voldoen aan de letter en aan de strekking van deze normen. De normen gelden voor de gehele Content, maar ook voor elk gedeelte van de Content. Content moet concreet zijn (waar zij feiten bevat) en moet voldoen aan het toepasselijke Nederlands recht en het recht van ieder land van waar de Content wordt gepost. Niet toegestaan is:
  • lasterlijk, obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend materiaal, seksueel expliciet van aard of aanzettend tot geweld of tot discriminatie gebaseerd op ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, daaronder wordt onder meer begrepen auteursrecht, gegevensrecht of handels- en/of beeldmerk;
  • misleiding of strijd met enige wettelijke verplichting tegenover een derde persoon (waaronder begrepen een contractuele verplichting), of het bevorderen van illegale activiteiten;
  • bedreiging, misbruik of een schending van de privacy van een ander, het veroorzaken van ergernis, ongemak of onnodige onrust, treiteren, overstuur maken, verlegen maken, verontrusten of irriteren;
  • imiteren, plaatsen onder een valse identiteit of in strijd met de waarheid de indruk geven dat materiaal door ons is geplaatst; of
  • een onrechtmatige daad bevorderen, bepleiten of daaraan meewerken zoals (bij voorbeeld) schending van een intellectueel eigendomsrecht, daaronder wordt onder meer begrepen auteursrecht, gegevensrecht of handels- en/of beeldmerk, of computermisbruik.


Artikel 7: INTERACTIEVE FUNCTIES

 1. Seenons kan Gebruiker de mogelijkheid bieden om interactief te zijn op het Seenons-platform. Dit door Gebruiker bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de mogelijkheid te bieden om te chatten met Seenons of met derden. Seenons kan deze mogelijkheden beperken indien een Gebruiker naar het uitsluitend oordeel van Seenons handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder indien de Gebruiker handelt in strijd met artikel 5 en/of artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden. In dat geval heeft Seenons de rechten als omschreven in artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien een dergelijke interactieve functie op grond van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beperkt zal dit vooraf gecommuniceerd worden aan de Gebruiker.


Artikel 8: VERWIJDERING EN ONTZEGGING

 1. Het niet voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder aan artikel 4 en/of artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden, geeft Seenons het recht de volgende acties te ondernemen, onverminderd het recht van Seenons op vergoeding van eventueel geleden schade:
  • het geven van een waarschuwing;
  • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van de Content die door Gebruiker is geüpload op het Seenons-Platform;
  • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzegging van de Dienst;
  • het starten van een juridische procedure, waaronder het indienen van een vordering tot vergoeding van alle (directe en indirecte) schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: administratieve en (buiten)gerechtelijke kosten) voortvloeiende uit de inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden. Indien Seenons een vordering jegens Gebruiker instelt op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, is Gebruiker direct in verzuim op het moment dat Gebruiker de inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden maakt, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is; 
  • het openbaar maken van deze informatie aan de daartoe bevoegde instanties, voor zover Seenons dit redelijkerwijs noodzakelijk acht.
 2. De in dit artikel genoemde acties zijn niet limitatief; Seenons behoudt zich het recht voor om iedere andere (wettelijke) actie te ondernemen die Seenons gepast acht in het geval dat een Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder met artikel 4 en/of artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden. 
 3. Elke vertraging of enig verzuim van Seenons om zich te beroepen op haar wettelijke of contractuele rechten, daaronder begrepen lid 1 van dit artikel, of een gedeeltelijke of enkele uitoefening van een dergelijk recht, impliceert of vormt geen verklaring van afstand van deze rechten of van toekomstige of andere rechten.


Artikel 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van het Seenons-platform en het materiaal dat daarop is gepubliceerd (exclusief Content van Gebruiker) liggen uitsluitend bij Seenons of bij de derde van wie Seenons toestemming heeft gekregen om het materiaal te gebruiken. Het staat Gebruiker niet vrij enige inhoud van het Seenons-platform en het materiaal op het Seenons-platform te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, verkopen, doorverkopen, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Seenons.


Artikel 10: DERDEN

 1. De Content van derden die op het Seenons-platform worden geplaatst, is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Seenons is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van deze Content, noch voor de gevolgen hiervan voor enige Gebruiker van het Seenons-platorm, of ieder ander die van deze Content op de hoogte is geraakt.
 2. Seenons maakt gebruik van diensten van derden voor het leveren van de Dienst, waaronder voor het beheren en in stand houden van het Seenons-platform.


Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Seenons biedt de Dienst aan in de staat waarin deze verkeert en enkel voor zover deze beschikbaar is. Seenons biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, de Content van Gebruikers of van derden of de beschikbaarheid van de Dienst (zie hiervoor in het bijzonder ook artikel 10).
 2. Seenons is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan bij Gebruiker door het gebruik van het Seenons-platform en/of de (tijdelijke of blijvende) onmogelijkheid tot levering van de Dienst, behoudens in het geval dat deze schade of vorderingen het gevolg is/zijn van opzet of grove schuld van Seenons, haar directie of andere leidinggevenden. 
 3. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van een Gebruiker is steeds dat Gebruiker die stelt dat er sprake is van schade deze schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Seenons meldt, op straffe van verval van rechten.


Artikel 12: BIJWERKEN PLATFORM EN WIJZIGINGEN

 1. Seenons streeft ernaar, maar garandeert niet, dat:
  1. het Seenons-platform regelmatig wordt bijgewerkt;
  2. het Seenons-platform correct functioneert en up-to-date is;
  3. het Seenons-platform voldoet aan de wensen van Gebruikers;
  4. fouten en eventuele onjuistheden in en/of op het Seenons-platform snel en adequaat worden opgelost; en
  5. het Seenons-platform een zo hoog mogelijke uptime heeft.
 2. In geen enkel geval kan Seenons aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven of het niet realiseren van dit streven, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders met Gebruiker is overeengekomen.
 3. Seenons behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:
  1. wijzigingen door te voeren in het Seenons-platform, daaronder begrepen het wijzigen van de inhoud in en/of op het Seenons-platform;
  2. tijdelijk het Seenons-platform stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
  3. het Seenons-platform permanent stop te zetten en het Seenons-platform te verwijderen;
  4. deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Indien Seenons hiertoe overgaat zal Seenons een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden op het Seenons-platform plaatsen.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Seenons, door of namens Seenons gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Seenons, binden Seenons slechts, indien deze door Seenons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 13: LICENTIE

 1. Voor de Content die Gebruiker plaatst op het Seenons-platform verleent Gebruiker aan Seenons een onbeperkte en kosteloze licentie om deze Content te gebruiken. Hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan een licentie om deze Content te verveelvoudigen, te wijzigen, of openbaar te maken. 
 2. Gebruiker staat ervoor in dat de Content geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat Gebruiker gerechtigd is om de Content op het Seenons-platform te plaatsen. 
 3. Gebruiker vrijwaart Seenons volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden die betrekking hebben op deze Content.


Artikel 14: LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 1. Op het Seenons-platform kunnen links opgenomen zijn die verwijzen naar andere sites en/of diensten van derden partijen. Deze links zijn slechts bedoeld ter informatie. Seenons heeft geen controle over de inhoud van deze sites of kwaliteit van de diensten van derden partijen en Seenons is daarvoor niet aansprakelijk, noch is Seenons aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit gebruik van Gebruiker van deze sites of diensten van derde partijen.


Artikel 15: PRIVACY

 1. Seenons verklaart bij het verrichten van de Dienst alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. Voor een beschrijving van de omgang van Seenons met persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacy Policy van Seenons. 


Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Gebruiker en Seenons die verband houden met deze Gebruikersvoorwaarden worden ter beslissing voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.


Artikel 17: ONVERBINDENDHEID

 1. Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van de Gebruiksvoorwaarden worden Seenons en Gebruiker geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.


Artikel 18: CONTACT

 1. Seenons treedt in contact met Gastgebruikers door het plaatsen van berichten op het Seenons-platform. Seenons treedt in contact met Gebruikers met een Account door een bericht te plaatsen op het Seenons-platform of door een bericht te sturen via het Seenons-platform naar het Account van de Gebruiker of door een bericht te sturen naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres of door het opgegeven telefoonnummer te bellen.
 2. Gebruiker kan in contact treden met Seenons door een bericht sturen naar support@seenons.com, te bellen naar 088-736 66 67 of door een brief te sturen naar Seenons B.V. Danzigerkade 8, 1013 AP Amsterdam.