PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING SEENONS

Wat wij doen met de persoonsgegevens van onze Opdrachtgevers, Logistiek Dienstverleners, Reststroomverwerkers, Websitebezoekers en andere relaties

Versie: augustus 2022

Dit is de privacyverklaring van Seenons B.V., kantoorhoudende aan de Danzigerkade 5b te (1013 AP) Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76467244 (“Seenons” of “wij”). De overige contactgegevens vind je onder het kopje “Contactgegevens” verderop in deze privacyverklaring.

Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het nodig om persoonsgegevens van onze Opdrachtgevers, Logistiek Dienstverleners, Reststroomverwerkers, Websitebezoekers (zoals hierna gedefinieerd) en andere relaties te verwerken. Door middel van deze privacyverklaring informeert Seenons je over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaan. Hierin geven wij aan waarom wij persoonsgegevens van je verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten je daarbij hebt. Wanneer je vragen hebt of jouw rechten wenst uit te oefenen, dan kun je contact met ons opnemen (zie het kopje “Contactgegevens”).

Seenons is ervan overtuigd dat de bescherming van jouw persoonsgegevens en eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daaraan gerelateerde van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring hanteren wij de volgende begrippen:

Chief Privacy Officer (“CPO”): Functionaris Gegevensbescherming.

Live Chat: de mogelijkheid om op het Seenons-platform te chatten met medewerkers van Seenons.

Logistiek Dienstverlener(s): een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen bij de Opdrachtgever komt ophalen.

Opdrachtgever: een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die met Seenons een Overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt.

Overeenkomst(en): iedere overeenkomst tussen Seenons en Opdrachtgever, Logistiek Dienstverleners of Reststroomverwerkers.

Reststromen: alle in het kader van een offerte of in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtgever aan Seenons aangeboden zaken/stoffen/goederen, die niet zijn aan te merken als gevaarlijke stoffen, waaronder (maar niet uitsluitend) koffiedrab, etensresten, sinaasappelschillen, brood, PMD, PET flessen, avocado’s, textiel en andere stoffen, restafval, glas, plastic, bouw- en sloopafval, piepschuim en blik, waarvan Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen.

Reststroomverwerker: een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen verwerkt.

Seenons-platform: de mobiele applicaties verschaft door Seenons als onderdeel van haar diensten en de Website.

Website: https://seenons.com/ de website van Seenons.

Websitebezoekers: iedere natuurlijke persoon die de Website bezoekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Seenons?

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan jouw identiteit (direct of indirect) kan worden herleid, zoals jouw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. Wij verwerken met name de volgende categorieën persoonsgegevens:

Opdrachtgevers

 • Contactgegevens, zoals voorletters, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens met betrekking tot de bezorging zoals het bezorgadres en gegevens die betrekking hebben op de betaling zoals een IBAN en de tenaamstelling hiervan.

Logistiek Dienstverleners

 • Contactgegevens, zoals voorletters, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en gegevens die betrekking hebben op de betaling zoals een IBAN en de tenaamstelling hiervan.

Reststroomverwerkers

 • Contactgegevens, zoals voorletters, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens met betrekking tot de bezorging zoals het bezorgadres en gegevens die betrekking hebben op de betaling zoals een IBAN en de tenaamstelling hiervan.

Websitebezoekers zonder account die berichten achterlaten op het Seenons-platform

 • Contactgegevens, zoals naam en e-mailadres;
 • Persoonsgegevens die je in een bericht aan ons achterlaat;
 • IP-adres, gegevens via cookies (meer informatie over cookies volgt verder in deze privacyverklaring onder het kopje “Bezoek aan het Seenons-platform en cookies”).

Andere relaties waarmee Seenons samenwerkt

 • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer en indien van toepassing gegevens die betrekking hebben op de betaling zoals een IBAN nummer en de tenaamstelling van een rekening.

Hoe verkrijgt Seenons jouw persoonsgegevens?

Seenons kan op verschillende manieren jouw persoonsgegevens ontvangen. In de eerste plaats kun je deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via het inschrijfformulier voor bespaartips op het Seenons-platform, via de Live Chat functie op het Seenons-platform, het aanvragen van een offerte op het Seenons-platform, door het doen van een bestelling op het Seenons-platform of in het kader van zakelijke communicatie. Soms ontvangen we jouw persoonsgegevens ook telefonisch of per e-mail. Tot slot verkrijgen wij persoonsgegevens via cookies.

Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij (o.a.) niet op jouw bericht reageren of Overeenkomsten sluiten en/of uitvoeren. Zonder functionele en analytische cookies kunnen wij geen bezoekersaantallen bijhouden, de dienstverlening niet verbeteren en kunnen sommige delen van het Seenons-platform niet toegankelijk zijn.

Het aanmaken van een account

Opdrachtgevers kunnen bij de eerste bestelling een account voor het Seenons-platform aanmaken. Voor het doen van een bestelling zijn de naam, het adres, het telefoonnummer, het emailadres en bezorgingsgegevens, zoals het bezorgadres en gegevens die betrekking hebben op de betaling zoals een IBAN nummer en de tenaamstelling van een rekening  vereist. Indien je een account aanmaakt, worden deze persoonsgegevens bewaard op een beveiligde server zodat je niet opnieuw alle gegevens in hoeft te vullen bij iedere volgende bestelling. Je kan op ieder moment verzoeken om je account te verwijderen.

Op welke grondslag en voor welke doeleinden verwerkt Seenons jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van Opdrachtgevers, Logistiek Dienstverleners, Reststroomverwerkers en hoofdzakelijk voor de uitvoering van een Overeenkomst of op basis van jouw toestemming. Deze toestemming kun je intrekken, zie hiervoor de toelichting over het intrekken van toestemming verder in deze privacyverklaring persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven waarmee Seenons samenwerkt en andere relaties verwerken wij om uitvoering te kunnen geven aan (te sluiten) Overeenkomsten. Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor de persoonsgegevens die wij via cookies verzamelen, om te kunnen reageren op binnenkomende berichten of om je onze nieuwsbrief toe te sturen.

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en slechts voor zover dat voor die doeleinden noodzakelijk is en op basis van voornoemde grondslag mogelijk is:

 • Uitvoering van een Overeenkomst met Opdrachtgevers, Logistiek Dienstverleners en/of Reststroomverwerkers;
 • Uitvoeren van een samenwerking of Overeenkomst met bedrijven waarmee Seenons samenwerkt of andere relaties;
 • Reageren op jouw berichten via de Live Chat functie op het Seenons-platform of op vragen die je per e-mail of telefonisch stelt;
 • Het beschikbaar stellen van het Seenons-platform;
 • Het waarborgen van de werking en de beveiliging van het Seenons-platform;
 • Het uitvoeren van analyses op het gebruik van het Seenons-platform;
 • Het aanpassen van het Seenons-platform aan jouw behoeftes.

Het intrekken van jouw toestemming en afmelden voor eventuele nieuwsbrieven

Het intrekken van jouw toestemming geldt voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming van vóór de intrekking. Indien jij jouw toestemming hebt ingetrokken of je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrieven, zullen wij je persoonsgegevens binnen vier (4) weken verwijderen uit onze systemen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de Overeenkomst.

Toegang tot jouw persoonsgegevens en verstrekking aan derde partijen

Alleen medewerkers van Seenons die toegang tot jouw persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren en de diensten van Seenons te leveren, hebben rechtstreeks toegang tot jouw persoonsgegevens in de systemen van Seenons. Onze medewerkers zijn gebonden aan een contractuele geheimhouding. Op deze wijze (in combinatie met de hierna te noemen beveiligingsmaatregelen) stellen wij zeker dat deze persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de hierin genoemde doeleinden. We kijken daarbij altijd hoe we jouw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Wanneer jouw persoonlijke informatie wordt gedeeld met andere kantoren, gelieerde ondernemingen, agenten of aangestelde vertegenwoordigers binnen de EER, zullen zij jouw informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld (bijv. uitvoering van afvallogistiek, het lokaliseren van afvalbakken, enz.) en op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Seenons kan jouw persoonlijke gegevens delen met derden indien dit om juridische redenen vereist is, zoals; verzoeken van handhavende instanties en overheidsinstanties; en om onze rechten, gebruikers, systemen en diensten te beschermen. In dergelijke gevallen zullen passende maatregelen worden genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Seenons kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met externe serviceproviders wanneer dit nodig is om de diensten die zij ons leveren te vervullen, zoals cloudhosting, software, systeem- en website-ondersteuning en data-analyse. Deze externe dienstverleners zijn verplicht om de persoonlijke informatie die met hen wordt gedeeld alleen te gebruiken om namens ons diensten te verlenen en om jouw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen.

Delen van gegevens buiten de EER

In beginsel delen wij jouw persoonsgegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Als wij jouw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de toepasselijke privacywet- en regelgeving daaraan stelt.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Seenons gaat uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en draagt zorg voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens van onze Opdrachtgevers, Logistiek Dienstverleners, Reststroomverwerkers, Websitebezoekers en andere relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren je dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Mocht je onverhoopt een beveiligingslek aantreffen of heb je een vermoeden dat de beveiliging van jouw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd, dan verzoeken wij je direct contact op te nemen met Seenons.

Bezoek aan het Seenons-platform en cookies

Wanneer je het Seenons-platform bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Hiervoor is jouw IP-adres nodig. Dit is een nummerreeks die automatisch door jouw internetprovider aan jouw computer wordt toegekend iedere keer wanneer je inlogt op het internet, zodat je kan worden geïdentificeerd.

Het Seenons-platform maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door jouw browser op jouw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten over algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, browsertype, datum en tijdstip van jouw bezoek, etc. Een cookie wordt o.a. toegepast om het gebruik van het Seenons-platform voor jou gemakkelijker te maken. Het doel hiervan is om de inrichting van het Seenons-platform voor jou te optimaliseren.

Seenons maakt gebruik van de volgende cookies:

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Website goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om de Website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan. Voor deze cookies is jouw toestemming niet vereist.

2. Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om (anoniem) statistieken bij te houden over het gebruik van onze Website. Seenons gebruikt hiervoor Google Analytics. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics.

 • Wij gebruiken Google Analytics om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de Website komen, waar deze vandaan komen en welke pagina’s worden bezocht. Om de gevolgen hiervan voor jouw privacy tot een minimum te beperken en om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens door Google alleen worden verwerkt om het bezoek en gebruik van onze Website te meten hebben wij de volgende maatregelen genomen:
  • wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van jouw persoonsgegevens;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt deel van jouw IP-adres aan Google wordt verstrekt;
  • wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens niet worden gedeeld met Google en door Google niet mogen worden verwerkt voor eigen doelen en niet mogen worden gebruikt om jou gerichte advertenties te tonen;
  • wij hebben waar mogelijk in technische dan wel economische zin, maatregelen getroffen die proberen te voorkomen dat Google niet de mogelijkheid heeft om jouw surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te combineren;
 • Wil je niet dat jouw bezoekgedrag wordt bijgehouden door Google Analytics? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit voorkomt. Deze plugin is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze Website. De plugin is via de volgende link te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De cookies worden tot maximaal 2 jaar na jouw Websitebezoek bewaard. De verzamelde persoonsgegevens worden in Nederland opgeslagen. Je kunt er ook voor kiezen de cookies via jouw webbrowser te blokkeren of verwijderen. De meeste onderdelen van onze Website blijven dan zichtbaar. Voor deze cookies is jouw toestemming niet vereist.

3. Andere cookies

Dit zijn cookies die voor andere dan functionele of analytische doeleinden worden gebruikt. Onder deze cookies worden ook cookies verstaan cookies die tracking- of marketingdoeleinden hebben. Voor het plaatsen van tracking en marketing cookies wordt jouw toestemming gevraagd. Pas na jouw akkoord, worden de cookies geplaatst.

Seenons maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Ads. Voor het privacybeleid van Google Ads wordt verwezen naar de website van Google Ads: Gegevens en privacy van Google Ads – Google Veiligheidscentrum (safety.google). Op deze website zie je ook hoe je je af kunt melden voor Google Ads.

Concreet gaat het om de volgende cookies op https://seenons.com:

Naam: viewed_cookie_verklaring

Doel: De cookie wordt gebruikt door de GDPR Cookie Consent-plug-in om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.

Type: 1 jaar

Naam: elementor

Doel: Deze cookie wordt gebruikt door het WordPress thema van de website. Hierdoor kan de website-eigenaar in real-time wijzigingen doorvoeren op de website.

Type: Blijvend

Naam: __hssrc

Doel: Wordt gebruikt door Hubspot op ieder moment dat een sessie wordt gewijzigd. De _hssrc cookie die op 1 staat geeft aan dat de gebruiker de browser opnieuw heeft opgestart, en als de cookie niet bestaat wordt aangenomen dat het een nieuwe sessie is.

Type: Sessie

Naam: _ga

Doel: Wordt gebruikt door Google Analytics en registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over het gebruik van de Website door de bezoeker.

Type: 2 jaar

Naam: _gat

Doel: Wordt gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te verhogen.

Type: 1 minuut

Naam: _gid

Doel: Wordt gebruikt door Google Analytics en registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over het gebruik van de Website door de bezoeker.

Type: 1 dag

Naam: _hjFirstSeen

Doel: Gebruikt door Hotjar om te bepalen of een bezoeker de Website al eerder bezocht heeft.

Type: 30 minuten

Naam: _hjAbsoluteSessionInProgress

Doel: Gebruikt om te tellen hoe vaak de Website bezocht wordt door verschillende bezoekers door het toewijzen van een specifiek bezoekers ID zodat een bezoeker niet twee maal geregistreerd wordt.

Type: 30 minuten

Naam: _hjIncludedInPageviewSample

Doel: Bepaalt of de navigatie van de gebruiker op een bepaalde statistische plaats moet worden geregistreerd.

Type: 2 minutes

Naam: _hjIncludedSessionSample

Doel: Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site’s daily session limit.

Gebruikt door Hotjar om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in de data sampling zoals bepaald door de dagelijkse sessie limiet van de website.

Type: 2 minutes

Naam: _fbp

Doel: Wordt door facebook gebruikt voor het leveren van een reeks advertentieproducten zoals real time bieden van derden.

Type: 3 maanden

Naam: fr

Doel: Wordt door facebook gebruikt voor het leveren van een reeks advertentieproducten zoals real time bieden van derden.

Type: 3 maanden

Naam: YSC

Doel: Wordt gebruikt door YouTube om bij te houden hoe vaak embedded video’s zijn bekeken.

 

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE

Doel: Wordt gebruikt door YouTube om de bandbreedte te meten om te bepalen of de gebruiker de oude of de nieuwe afspeelomgeving krijgt.

Type: 5 maanden 27 dagen

Naam: yt-remote-device-id

Doel: Deze cookie wordt door YouTube gebruikt om op te slaan wat de video voorkeuren van de gebruiker zijn bij gebruik van een embedded Youtube video.

Type: Blijvend

Naam: yt-remote-connected-devices

Doel: Deze cookie wordt door YouTube gebruikt om op te slaan wat de video voorkeuren van de gebruiker zijn bij gebruik van een embedded Youtube video.

Type: Blijvend

Naam: test_cookie

Doel: Gebruikt om te checken of de browser van de gebruiker cookies support.

Type: 1 dag

Naam: __hstc

Doel: Dit is de belangrijkste cookie van Hubspot om het aantal gebruikers van de website bij te houden. Het bevat het domein, de eerste tijdstempel, laatste tijdstempel, huidige tijdstempel en het sessie nummer

Type: 5 maanden 27 dagen

Naam: hubspotutk

Doel: Deze cookie wordt gebruikt door Hubspot om het aantal bezoekers van de website bij te houden. Deze cookie wordt naar Hubspot gestuurd bij het inleveren van formulieren en het de-dupliceren van contracten via Hubspot.

Type: 5 maanden 27 dagen

Naam: CONSENT

Doel: Youtube gebruikt deze cookie via embedded youtube-videos en registreert anonieme statistische data

Type: 2 jaar

Naam: pll_language

Doel: Wordt gebruikt door Polylang om de geselecteerde taal te onthouden wanneer de gebruiker terugkeert op de website en ook om de taal-informatie te verkrijgen wanneer dit niet op een andere manier mogelijk is.

Type: 1 jaar

Naam: _cf_bm

Doel: Gebruikt door Cloudfare voor het ondersteunen van Cloudfare Bot Management.

Type: 30 minuten

Naam: __hssc

Doel: Hubspot gebruikt deze cookie om sessies bij te houden en te bepalen of HubSpot het sessie nummer moet verhogen. Ook zorgt het voor de tijstempel van de __hstc cookie.

Type: 30 minuten

Cookies van derden en externe links 

Op de Website zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als bijvoorbeeld Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn, maar ook buttons voor e-mail zoals Outlook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van derden afkomstig zijn. Dit zijn dus cookies die door derde partijen worden geplaatst. Kijk voor meer informatie naar de privacy policies van de desbetreffende derde partij.

Deze Website kan links naar andere websites bevatten. Wij maken een bewuste afweging wanneer wij een link opnemen op onze Website naar de websites van derde partijen. Dat maakt niet dat Seenons enige zeggenschap heeft over de websites van derden, ook niet wanneer daar vanaf naar de Website wordt gelinkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken, werkingen, gedragingen of inhoud van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze Website naar een andere website te gaan. Jouw gedragingen op een website van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze Website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere websites. Wij raden je aan kennis te nemen van de privacy policies op deze websites.

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologie dienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (zo meten we bijvoorbeeld hoeveel tijd onze gebruikers besteden aan welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze service op te zetten en te onderhouden aan de hand van gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens de sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website te bekijken. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte ‘over Hotjar’ op de site van Hotjar.

Bewaartermijnen Seenons bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze doeleinden, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling of op basis van ons gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt (zoals een lopend geschil) jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Wij hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens met betrekking tot betaling zijn wij op grond van fiscale wetgeving gehouden om zeven (7) jaar na betaling van jouw (laatste) factuur te bewaren;
 • Contactgegevens van onze contactpersoon bij bedrijven waarmee Seenons samenwerkt en andere relaties (incl. dataleveranciers) bewaren wij tot maximaal twee (2) jaar na het einde van de samenwerking of twee (2) jaar na het laatste contact (behoudens wettelijke verplichtingen);
 • Indien je een bericht achter laat op onze Website, bewaren we het bericht en de eventueel daarin in opgenomen persoonsgegevens totdat wij jouw bericht hebben opgevolgd en afgehandeld. In ieder geval wordt het bericht niet langer dan drie (3) maanden na de afhandeling bewaard.

Profilering

Wij combineren jouw persoonsgegevens, zoals de gegevens uit de afname van onze diensten, met elkaar, om jou de beste online ervaring op het Seenons-platform te kunnen bieden.

Door jouw gegevens te combineren kunnen wij onze nieuwsbrief op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de Website te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Jouw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Je kunt verzoeken om informatie en inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen;
 • Je kunt ons ook vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via onderstaande contactgegevens. Wij vragen je om jouw verzoek te motiveren, te voorzien van een handtekening, jouw adresgegevens en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij te sluiten en vragen je daarbij om alle overbodige informatie, waaronder in ieder geval jouw burgerservicenummer (BSN), door te strepen (bijvoorbeeld door middel van het uploaden via de KopieID app). Je ontvangt in beginsel binnen één (1) maand na ontvangst van jouw verzoek een reactie. Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Wij kunnen voorts weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt. Indien Seenons voldaan heeft aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.

Je kunt ook altijd op onze Website kijken voor aanvullende informatie. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij met jouw verzoek zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Seenons, kun je ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover kun je vinden op: link.

CPO

Jorn Eiting van Liempt is de CPO van Seenons.

Contactgegevens

Wanneer je jouw rechten wilt uitoefenen of vragen hebt, dan wel klachten hebt over de manier waarop Seenons met jouw persoonsgegevens is omgegaan, dan kun je contact opnemen met:

Seenons B.V.

T.a.v. Jorn Eiting van LiemptDanzigerkade 5b1013 AP Amsterdam

088-733 6677

privacy@seenons.com

Wijziging privacyverklaring

Seenons kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze Website. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien deze aanpassingen voor jou van significant belang zijn informeren wij je daar altijd over.