Algemene Voorwaarden Opdrachtgever


Artikel 1: DOEL

 1. Het Seenons-platform geeft Opdrachtgever de mogelijkheid via het Seenons-platform Reststromen van Opdrachtgever te koppelen aan de juiste Logistieke Dienstverlener(s) en Reststroomverwerker(s). Het Seenons-platform faciliteert de interactie en transacties tussen de Opdrachtgever en Service Partner in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Seenons.
 2. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Seenons en Opdrachtgever en gelden voor het gebruik van het Seenons-platform en de bijbehorende Diensten zoals beschreven in de Overeenkomst Offerte(s).
 3. Seenons biedt het Seenons-platform aan via seenons.com en app.seenons.com. Het Seenons-platform is alleen toegankelijk voor Seenons, Service Partners, Opdrachtgever en Eindgebruikers.
 4. Op het Seenons-platform wordt Opdrachtgever in staat gesteld om afval te reduceren, hergebruiken en duurzaam te recyclen. Op het Seenons-platform worden Logistiek Dienstverleners, Reststroomverwerkers en Opdrachtgevers met elkaar verbonden, waardoor Opdrachtgevers het afvalbeheer op één platform kunnen regelen.


Artikel 2: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis (in alfabetische volgorde): 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen Seenons en Opdrachtgever.

Diensten: de diensten die Seenons beschikbaar stelt aan Opdrachtgever via het Seenons-platform zoals nader gespecificeerd en overeengekomen in de Overeenkomst en beschreven op het Seenons-platform, waaronder begrepen inzameling en verwerking van Reststromen door Service Partners.

Eindgebruikers: natuurlijke personen, werkzaam voor, verbonden aan of onderaannemer van Opdrachtgever of Service Partner, die gebruik maken van het Seenons-platform om toegang te krijgen tot de aangeboden Diensten en functionaliteiten van het Seenons-platform in het kader van hun werkzaamheden voor de klant.

Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Seenons-platform door Eindgebruikers.

Inzamelmiddel(len): alle middelen bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke opslag en het vervoer van Reststromen, waaronder (rol)containers, emmers, vaten, pallets, voertuigen.

Ledigigingsmoment: het moment waarop de Logistiek Dienstverlener de Reststromen bij de Opdrachtgever komt ophalen.

Logistiek Dienstverlener(s): de rechtspersoon die in het kader van de Diensten Reststromen bij een Opdrachtgever ophaalt en aflevert bij een nader overeen te komen Verwerkingsinrichting. 

Meerwerk: alle werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht en/of alle Reststromen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden geleverd en die in aanvulling of anders zijn dan wat Partijen oorspronkelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst of een specifieke Offerte.

Offerte: Een door Seenons voorbereid en aan Opdrachtgever uitgebracht schriftelijke voorstel ten aanzien van Diensten, inclusief relevante specificaties, prijzen en voorwaarden.

Opdrachtgever: de rechtspersoon die de opdracht verleent aan Seenons voor de levering van het Diensten en het Seenons-platform, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst en die gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Order: een bestelling van een Ledigingsmoment door de Opdrachtgever via het Seenons-platform.

Overeenkomst(en): de overeenkomst tussen Seenons en de Opdrachtgever, bestaande uit de getekende Offerte(s), alle bijbehorende bijlagen, prijslijsten en deze Algemene Voorwaarden tussen Seenons en Opdrachtgever.

Partij(en): Seenons en de Opdrachtgever kunnen in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als ‘Partij’, of samen als ‘Partijen’.

Reststromen: alle in het kader van de uitvoering van Overeenkomst door de Opdrachtgever aan Seenons aangeboden zaken/stoffen/goederen die ontstaan na het scheiden en verwerken van afvalstromen op de door Seenons en Service Partner schriftelijk voorgeschreven wijze waarvan de Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen. 

Reststroomverwerker: een rechtspersoon gespecialiseerd in verwerking van Reststromen die in het kader van de Overeenkomst worden aangeboden door Opdrachtgever. De Reststroomverwerker voert deze taken uit in overeenstemming met de afspraken tussen Seenons en Opdrachtgever. 

Service Partner:  een Logistiek Dienstverlener en/of Reststroomverwerker die door Seenons worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Seenons. 

Seenons: Seenons B.V., kantoorhoudende aan de Danzigerkade 8 te (1013 AP) Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76467244 of een aan haar verbonden vennootschap of onderneming.

Seenons-platform: de (online) software toepassing, mobiele applicaties en website die door Seenons aan Opdrachtgever wordt aangeboden en waarop Diensten ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgevers, Eindgebruikers en Service Partners in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Reststromen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing dan wel waar Reststromen (tijdelijk) worden opgeslagen en/of worden vernietigd.


Artikel 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Seenons.
 2. Seenons wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden uitdrukkelijk van de hand. 
 3. Seenons behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen via het Seenons-platform en per e-mail bekend worden gemaakt en toegelicht aan Opdrachtgever. Seenons zal eventuele materiële wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgever minimaal vijftien (15) kalenderdagen vooraf aan de Opdrachtgever aankondigen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen of aanvullingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te beëindigen tot aan de datum waarop dergelijke wijziging of aanvulling van kracht wordt. Het voortgezette gebruik van het Seenons-platform na de ingangsdatum wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 4. Voornoemde beëindigingsmogelijkheid van Opdrachtgever geldt in ieder geval niet indien de eenzijdige wijziging is gedaan op grond van een wettelijke of regelgevende verplichting de Algemene Voorwaarden te wijzigen.


Artikel 4: OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle door Seenons uitgebrachte Offertes en aanbiedingen zijn gedurende een door Seenons aan te geven termijn geldig en geschieden geheel vrijblijvend. 
 2. Seenons mag te allen tijde uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte informatie. 
 3. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan mededelingen op het Seenons-platform die inhouden dat bepaalde onderdelen van de Diensten al dan niet beschikbaar zijn.


Artikel 5: DIENSTEN

 1. Partijen komen in de Overeenkomst overeen welke Diensten Opdrachtgever afneemt.
 2. Op het Seenons-platform kan Opdrachtgever Orders plaatsen. 
 3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verbindt Opdrachtgever zich ertoe exclusief de overeengekomen Diensten van Seenons af te nemen en geen vergelijkbare of identieke diensten bij een derde partij af te nemen, tenzij Seenons schriftelijke toestemming heeft verleend. Elke inbreuk op deze exclusiviteitsbepaling zal worden beschouwd als een materiële terkortkoming van de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever en geeft Seenons het recht om de overeenkomst, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. 


Artikel 6: HET SEENONS-PLATFORM

 1. Seenons spant zich ervoor in dat het Seenons-platform zo veel mogelijk beschikbaar is. Daarnaast zal Seenons gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich inspannen het Seenons-platform te verbeteren door middel van updates en bug-fixes.
 2. Indien onderhoud of aanpassingen kunnen leiden tot beperkingen van de beschikbaarheid van het Seenons-platform, zal Seenons dergelijk onderhoud zoveel mogelijk uitvoeren tijdens periodes waarin relatief beperkt gebruik wordt gemaakt van het Seenons-platform door Opdrachtgever. Seenons zal zich inspannen om met de Opdrachtgever te overleggen over dit onderhoud, maar de uiteindelijke beslissing is aan Seenons.
 3. Seenons kan niet garanderen dat het Seenons-platform tijdig is aangepast aan eventuele wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving, maar zal redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan deze eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving.
 4. Seenons is niet aansprakelijkheid voor onbeschikbaarheid van het Seenons-platform of enige andere omstandigheid die ertoe kan leiden dat het Seenons-platform niet beschikbaar is. Het Seenons-platform wordt geleverd “as is” en “as available“, wat betekent dat Seenons niet garandeert dat het Seenons-platform vrij is van fouten en zonder onderbrekingen functioneert. Bovendien garandeert Seenons niet dat het Seenons-platform en het gebruik ervan voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever krijgt voor de Eindgebruikers van Opdrachtgever accounts van Seenons met de bijbehorende logingegevens en aanmeldinstructies van Seenons. De Eindgebruikers dienen het Seenons-Platform te gebruiken volgens de Gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 7: DUUR EN BEËINDIGING

 1. De Overeenkomst is aangegaan voor de duur die door Partijen is afgesproken in de Offerte. Als geen specifieke termijn is afgesproken, geldt een duur van één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening door Partijen van de Offerte.
 2. Als in de Overeenkomst niets is afgesproken over de verlenging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd dan geldt dat de Overeenkomst na afloop van de initiële afgesproken looptijd automatisch wordt verlengd voor de periode van één (1) jaar, tenzij een Partij de Overeenkomst uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de afgesproken termijn schriftelijk opzegt. 
 3. Iedere Partij is bevoegd om – onverminderd haar eventuele recht op schadevergoeding – zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere Partij: (i) in staat van faillissement wordt verklaard; (ii) surseance van betaling aanvraagt, (iii) een aanvraag tot haar ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) haar vermogen wordt ingesteld of zij anderszins het beheer en/of de beschikking over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest of (iv) wanneer de andere Partij in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, dan wel op (een deel van) het vermogen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.
 4. Na beëindiging van de Overeenkomst kan Seenons, op verzoek van Opdrachtgever een overzicht van de informatie die Opdrachtgever heeft geplaatst op het Seenons-platform ontvangen in een bestandstype dat nader tussen Partijen wordt overeengekomen.


Artikel 8: ANNULERING ORDERS

 1. De Opdrachtgever kan een Order tot vierentwintig (24) uur voor het Ledigingsmoment kosteloos annuleren. Indien Opdrachtgever een Order korter dan vierentwintig (24) uur van tevoren annuleert, is Seenons gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 100% van de totale waarde van de Order. 
 2. Seenons kan een Order zonder opgaaf van redenen uiterlijk 24 uur voor het Ledigingsmoment annuleren. Bij annulering van een Order door Seenons heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.


Artikel 9: PRIJZEN EN BETALING

 1. De door Seenons opgegeven prijzen op het Seenons-platform zijn in euro’s, exclusief meerwerk, omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen. Dat betekent dat ook de aanvullende kosten verbonden aan de (milieu)vergunningen, (milieu)rechten en aanvullende belastingen, welke eventueel benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst niet bij de opgegeven prijzen vermeld staan. Deze aanvullende kosten, heffingen en belastingen worden separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Seenons is altijd gerechtigd alle aanvullende niet overeengekomen kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, plaatsingskosten, ophaalkosten en kosten die gepaard gaan met wachttijden, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De voorrijkosten zijn in bepaalde geografische gebieden hoger en kunnen oplopen op momenten dat er meer vraag is naar diensten van Service Partner. Een overzicht van deze kosten met een uitleg over de toepasselijkheid is te vinden op het Seenons-platform, of één van de bijlagen bij de Overeenkomst.
 3. In geval van een Overeenkomst met een looptijd langer dan drie (3) maanden behoudt Seenons zich uitdrukkelijk het recht voor om de door Seenons opgegeven prijzen voor het gebruik van het Seenons-platform en de Diensten tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Seenons toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden. 
 4. Prijzen van de Diensten kunnen door Seenons jaarlijks per 1 januari worden verhoogd op basis van het NEA-indexcijfer/ Panteia-indexcijfer.
 5. Prijzen voor het gebruik van het Seenons-platform kunnen door Seenons jaarlijks per 1 januari worden verhoogd op basis van de CBS Dienstenprijzenindex.
 6. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren welke bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet zijn voorzien, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stijgingen op grond van de CBS Dienstenprijzenindex, is Seenons gerechtigd deze hogere kosten aan Opdrachtgever door te berekenen. 
 7. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan offertes of prijzen die Seenons voor andere Opdrachtgevers heeft opgesteld respectievelijk hanteert. 
 8. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Partijen zullen in de Offerte of via het Seenons-platform de datum of data waarop Seenons de vergoeding voor de overeengekomen Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Seenons de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Seenons onverlet.


ARTIKEL 10: MEERWERK EN WIJZIGINGEN

 1. Indien er op verzoek van Opdrachtgever Meerwerk is verricht gelden de tussen Partijen afgesproken tarieven voor meerwerk. Indien er geen tarieven zijn afgesproken voor Meerwerk gelden de voor Seenons gebruikelijke tarieven voor het verrichte Meerwerk.
 2. Opdrachtgever begrijpt dat Meerwerk kan resulteren in aangepaste Diensten van de Service Partners. Alle nieuwe indicaties over de Diensten vervangt de eerder gecommuniceerde indicaties. 
 3. Seenons is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard, eigenschappen of samenstelling van de Reststromen, wijzigingen van inzamelmethodiek of indien wet en/of regelgeving dit vereisen. De Opdrachtgever wordt van te voren van eventuele wijzigingen schriftelijk door Seenons in kennis gesteld en Seenons zal daarbij aangeven of ook de prijs overeenkomstig artikel 9.1 wordt aangepast.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst of afspraken aanvullend op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tot stand komen en vereisen altijd een schriftelijke bevestiging van Seenons. Seenons is niet gebonden aan mondelinge toezeggingen door haar personeel of door haar ingeschakelde derden, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door Seenons zijn bevestigd.


Artikel 11: VERVAL VAN RECHTEN DOOR NIET-PROTESTEREN

 1. Alle vermeende rechten van de Opdrachtgever wegens een vermeende tekortkoming in de nakoming van een verplichting door Seenons dienen schriftelijk en onderbouwd te worden ingeroepen binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de Opdrachtgever de tekortkoming in de nakoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever vervallen. 
 2. Een beroep op de onjuistheid van een factuur dient onder opgaaf van redenen schriftelijk, en onderbouwd binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum bij Seenons te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. 
 3. Seenons is te allen tijde gerechtigd om verstuurde facturen te corrigeren (i) indien blijkt dat Service Partners de geleverde diensten nog niet, of niet volledig hebben gespecificeerd, (ii)  indien Service Partners of Seenons Meerwerk hebben verricht, of (iii) als er informatie of data van Opdrachtgever naar boven komt die een aanpassing van de factuur rechtvaardigt. In dergelijke gevallen zal Seenons de nodige correcties aanbrengen in de facturatie om ervoor te zorgen dat de facturen nauwkeurig en in overeenstemming met de werkelijk geleverde Diensten zijn. De informatie en data uit het Seenons-platform zijn daarbij altijd leidend. Seenons zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van deze aanpassingen in het facturatieproces.
 4. Mededelingen van de Opdrachtgever als bedoeld in artikel 11.1 en 11.2 schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op en geven geen recht op korting of verrekening.


Artikel 12: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEID EN OVERMACHT

  1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 

  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: overheidsmaatregelen, ongevallen, vertragingen of annulering van dienstverlening door opdrachtnemers, leveranciers en Service Partners van Seenons, waaronder problemen bij (i) de verdere verwerking van door Seenons ingezamelde Reststromen door Afvalverwerkers, inclusief bederf van Reststromen waardoor de in eerste instantie beoogde (circulaire) wijze van reststroomverwerking niet meer mogelijk is, of technische storingen of andere incidenten bij afvalverbrandingsinstallaties en (ii) de toevoer van brandstof, energie en water, transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Seenons of haar leveranciers en Service Partners, intrekking van vergunningen van Seenons en/of haar opdrachtnemers en/of Service Partners, weersgesteldheid die uitvoering van de Overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt. Daarnaast wordt, onder overmacht verstaan alle omstandigheden die verband houden met gebreken en/of storingen in hardware, software, door derden aangeleverde producten, storingen van het internet, data center of andere telecommunicatielijnen, (cyber)crime, (cyber) vandalisme en elke andere digitale storing waardoor het Seenons-platform niet werkt conform de Overeenkomst en/of de Diensten niet kunnen worden geleverd conform de Overeenkomst. 

  1. Indien Seenons zich op overmacht beroept en voor zover mogelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Seenons gerechtigd het verrichte gedeelte afzonderlijk aan de Opdrachtgever te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
  2. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen heeft elke Partij het recht om deze overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval dienen alle verrichte prestaties van Partijen naar rato vergoed te worden op grond van de in de Overeenkomst afgesproken prijzen.


Artikel 13: GEBRUIK INZAMELMIDDELEN

  1. De Opdrachtgever is verplicht om uitsluitend de door Seenons voorgeschreven soorten Inzamelmiddelen te gebruiken. 
  2. Alle door of vanwege Seenons ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom of het eigendom van door Seenons ingeschakelde derde partijen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
  3. De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan de Opdrachtgever te zijn geleverd, tenzij de Opdrachtgever binnen drie (3) werkdagen na de terbeschikkingstelling per e-mail of via het Seenons-platform klaagt omtrent gebreken aan de Inzamelmiddelen
  4. Voor het ter beschikking stellen van een Inzamelmiddel door Seenons wordt een maandelijkse vergoeding aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 
  5. Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel door Seenons aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel voor rekening en risico van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan dan wel door of in verband met het Inzamelmiddel, waarbij onder “schade” onder meer wordt begrepen diefstal, graffiti, vervuiling en brandschade. De Opdrachtgever vrijwaart Seenons tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode aan, door of in verband met het Inzamelmiddel is ontstaan.
  6. Opdrachtgever dient de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen – indien van toepassing: met gesloten deksel – op het Ledigingsmoment (transport)gereed te zetten op/aan de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor (hulp)personen en materieel van Seenons, zodanig dat de plaatsing niet in strijd komt met geldende wet- en/of regelgeving en deze geen gevaar oplevert voor (hulp)personeel van Seenons. De Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting van de (locatie van de) te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.
  7. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het verrichten van de plaatsing van het Inzamelmiddel en het verrichten van de daarmee verband houdende werkzaamheden. Seenons is niet aansprakelijk indien vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, etc. niet (tijdig) verkregen worden door Opdrachtgever. In een dergelijk geval is Seenons ertoe gerechtigd haar werkzaamheden niet (volledig) te verrichten of op te schorten, waarbij de Opdrachtgever onverminderd gehouden blijft tot nakoming van diens verplichtingen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Inzamelmiddelen en zal Seenons vrijwaren van aanspraken van derden in dit verband.
  8. De Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.
  9. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Seenons niet toegestaan de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door Seenons zijn afgeleverd. De Opdrachtgever kan deze toestemming aan Seenons vragen via het Seenons-platform (de app).
  10. De Opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging. De Opdrachtgever is bij eventueel verlies en/of schade verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade via de verzekeraar.
  11. Eventueel verlies en/of schade aan een Inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na het verlies en/of het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan, via het Seenons-platform aan Seenons gemeld te worden.
  12. Beschadigde Inzamelmiddelen worden door Seenons, voor rekening van de Opdrachtgever, zo snel mogelijk hersteld dan wel vervangen.
  13. Het is de Opdrachtgever verboden de Inzamelmiddelen (onder) te verhuren of anderszins aan één of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven dan wel ter beschikking te stellen, of deze door een derde te laten ledigen.
  14. Voor Inzamelmiddelen geldt het volgende:
   • De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het inzamelen en (tijdelijk) opslaan van de overeengekomen Reststromen;
   • Seenons is altijd gerechtigd de Inzamelmiddelen bij Opdrachtgever te (doen) inspecteren;
   • Seenons is altijd gerechtigd de Inzamelmiddelen te (doen) vervangen respectievelijk om te wisselen.
  15. Bij het einde van de Overeenkomst is de Opdrachtgever gehouden om tegen vergoeding van de retourkosten aan Seenons, de Inzamelmiddelen op het eerste daartoe strekkende verzoek van Seenons leeg, schoon en in goede staat aan Seenons of een door Seenons aan te wijzen derde terug te geven. Indien en voor zover Opdrachtgever de Inzamelmiddelen niet heeft afgegeven, dan is Seenons er bij het einde van de Overeenkomst toe gerechtigd zijn Inzamelmiddelen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar het Inzamelmiddel zich bevindt. Opdrachtgever verleent daartoe hierbij reeds op voorhand toestemming. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
  16. Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van Inzamelmiddelen die niet in eigendom zijn van Seenons of een door Seenons ingeschakelde derde, maar in eigendom zijn van de Opdrachtgever, garandeert de Opdrachtgever dat deze Inzamelmiddelen goed onderhouden zijn en blijven en (blijven) voldoen aan de met betrekking tot de Inzamelmiddelen geldende wet- en/of regelgeving en geldende veiligheidsnormen uit de branche.
  17. Indien Seenons of een door Seenons ingeschakelde Service partner het noodzakelijk acht om Inzamelmiddelen schoon te maken of te repareren kan Seenons de kosten hiervoor in rekening brengen bij Opdrachtgever.


Artikel 14: AANBIEDEN RESTSTROMEN

 1. In Inzamelmiddelen mogen alleen de Reststromen worden aangeboden die voldoen aan de daar door Seenons aan gestelde eisen en voorschriften. 
 2. De Reststromen dienen zodanig te worden aangeboden door de Opdrachtgever dat verlies, morsen, lekkage of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Seenons een door Seenons ingeschakelde Service Partner of derden wordt veroorzaakt. Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten het Inzamelmiddel steekt of van het Inzamelmiddel kan afvallen.
 3. In geval een Inzamelmiddel naar de mening van Seenons of een door Seenons ingeschakelde Service Partner verkeerd is beladen, is overbeladen, beladen is met andere zaken/stoffen/goederen dan is overeengekomen, de Reststromen niet voldoen aan de daar door Seenons aan gestelde eisen en voorschriften of indien het inzamelen of transport van de Reststromen een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, is Seenons of een door Seenons ingeschakelde Service Partner gerechtigd om het Inzamelmiddel niet te ledigen, de afvoer van het Inzamelmiddel en/of de Reststromen te weigeren en/of het Inzamelmiddel en/of de Reststromen retour te zenden aan de Opdrachtgever dan wel al hetgeen te doen dat naar de mening van Seenons of een door Seenons ingeschakelde Service Partner nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele schade (kosten en/of boetes daaronder begrepen) als gevolg van het in dit artikel 14.3 bepaalde is voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Seenons, door Seenons ingeschakelde Service Partners, diens werknemers en overige door Seenons ingeschakelde derden van enige aanspraken of schade in dit verband.
 4. De Opdrachtgever dient de Reststromen aan te bieden op de overeengekomen locatie.
 5. De Opdrachtgever dient Seenons of de door Seenons ingeschakelde Service Partners alle medewerking te verlenen bij het inzamelen van de Reststromen. Daaronder wordt begrepen het ondertekenen van documentatie van Seenons of de door Seenons ingeschakelde Service Partners ten bewijze dat de Reststromen zijn ingezameld. 
 6. Op het moment dat de Reststromen door Seenons of een door Seenons ingeschakelde Service Partners in ontvangst zijn genomen zijn zij eigendom van Seenons en komen zij voor rekening en risico van Seenons, behoudens in het geval dat de Opdrachtgever in een van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst toerekenbaar tekort is geschoten. In dat geval is Seenons gerechtigd om de Opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen, en om de Overeenkomst direct zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval heeft de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de Reststromen niet geacht te hebben plaatsgevonden. 


Artikel 15: UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OMSCHRIJVING RESTSTROMEN

 1. De Opdrachtgever is er altijd toe gehouden om – ook ongevraagd – al die gegevens, bescheiden en informatie aan Seenons te verstrekken, waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Seenons, door Seenons ingeschakelde derden of voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 
 2. De Opdrachtgever staat jegens Seenons in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door de Opdrachtgever aangeboden informatie en Reststromen en dat de aangeboden Reststromen overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel.
 3. Vanwege de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen Reststromen in specifieke Inzamelmiddelen, zal de Opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen Reststromen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen zaken/stoffen/goederen deponeren, die krachtens de Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat:
  • in rol- en/of minicontainers nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot daarin Restromen mogen worden aangeboden die niet op het Seenons-platform zijn aangemerkt als geaccepteerde Reststromen; 
  • in Inzamelmiddelen die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.e.a. uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd.
 4. Indien en voor zover de door Seenons te verrichten Diensten en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, bescheiden en informatie, dan mag van de juistheid en volledigheid daarvan worden uitgegaan. Onverminderd haar overige rechten ter zake, is Seenons niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, bescheiden en informatie met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de door of vanwege de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van Seenons of medewerkers van de door Seenons ingeschakelde Logistieke Dienstverleners te betreden terreinen en gebouwen van Opdrachtgever deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. De Opdrachtgever dient ter zake de door Opdrachtgever aan Seenons opgedragen werkzaamheden, de vanwege de bevoegde autoriteiten en/of Seenons gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
 6. Seenons heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan een derde op te dragen of uit te besteden.
 7. Alle door Seenons genoemde termijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar gelden slechts als indicatie en nooit als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen door Seenons geeft de Opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding of het recht om enige voor hem uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of op te schorten.


Artikel 16: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Seenons jegens de Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Seenons ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Seenons geen dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door een verzekering is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Seenons in dat geval beperkt tot het bedrag dat door Seenons aan de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is gefactureerd in een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit, met een maximum van €5.000,– (zegge: vijfduizend Euro) per schadeveroorzakende gebeurtenis. 
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 16.1 is Seenons niet aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade of vorderingen van Opdrachtgever en van derden. Onder gevolg- of indirecte schade wordt onder andere verstaan: milieuschade, stagnatieschade, verlies van winst, gederfde opbrengst of omzet, goodwill en/of zakelijke mogelijkheden en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever.
 3. Seenons is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of door derden geleden schade als gevolg van het in het kader van de Overeenkomst door of namens Seenons vervoeren van Inzamelmiddelen die in eigendom toebehoren aan de Opdrachtgever of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Seenons voor aanspraken van derden waarvoor de aansprakelijkheid in dit artikel 16.1 in de relatie tussen Seenons en Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst en vrijwaart Seenons, haar werknemers en andere door Seenons bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-)personen, daaronder begrepen Service Partners, voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door de Opdrachtgevers toedoen voor, tijdens, dan wel na de uitvoering van de Overeenkomst, haar werknemers en andere door Seenons bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-)personen, daaronder begrepen Service Partners, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van Seenons is te wijten.
 5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door de Opdrachtgever toegebracht aan het personeel, de of hulppersonen en/of de eigendommen van Seenons en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege de Opdrachtgever aan Seenons of aan door Seenons ingeschakelde Service Partner gegeven.
 6. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Seenons kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Seenons ook aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.


Artikel 17: INTELLECTUELE EIGENDOM, GEHEIMHOUDING 

 1. Alle door Seenons aan Opdrachtgever al dan niet krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde documenten (waaronder, maar niet beperkt tot, offertes), materialen, informatie en gegevens blijven eigendom van Seenons en eventuele intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten behoren aan Seenons (of haar licentiegevers) toe.
 2. Seenons verleent Opdrachtgever een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepbaar en niet-exclusief gebruiksrecht om gebruik te maken van het Seenons-platform gedurende de looptijd van de Overeenkomst, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst nakomt.
 3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt, kan Seenons het gebruiksrecht van het Seenons-platform intrekken zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 4. Opdrachtgever mag de logo’s van Seenons en het Seenons-platform gebruiken om het Seenons-platform te promoten na schriftelijk akkoord van Seenons, mits dit geen verwarring schept over zijn status als Opdrachtgever van Seenons. Seenons heeft het recht redelijke instructies te geven met betrekking tot het juiste gebruik voor promoties, die Opdrachtgever strikt dient op te volgen.
 5. Opdrachtgever verleent Seenons hierbij een niet-overdraagbaar en niet-exclusieve licentie om handelsmerken en/of logo’s van de Opdrachtgever op de Seenons website weer te geven en te gebruiken voor doeleinden van verwijzing.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op enigerlei wijze inbreuk te maken op de rechten van Seenons op of ten aanzien van het Seenons-platform of op andere software/technieken van Seenons, daaronder wordt (niet uitsluitend) begrepen het decompileren, reverse engineeren, demonteren en het pogen toegang te krijgen tot het Seenons-platform of andere software/technieken van Seenons of het onnodig verzwaren of belemmeren van de systemen en/of netwerken van Seenons. De Opdrachtgever is het evenmin toegestaan om data te verzamelen, te indexeren, in te winnen of anderszins te dataminen van het Seenons-platform of andere systemen en/of netwerken van Seenons.
 7. De Opdrachtgever zal het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst en alle documenten, materialen, informatie en gegevens, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen van de Opdrachtgever, geheimhouden en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Seenons voorafgaand schriftelijke toestemming geeft aan de Opdrachtgever. 
 8. Het Seenons-platform kan software van derden bevatten waarvoor kennisgeving en/of aanvullende voorwaarden vereist zijn (Third-Party Software). Deze kennisgeving voor Third-Party Software en/of aanvullende voorwaarden worden aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt waar nodig. Door het aangaan van deze Overeenkomst, accepteert Opdrachtgever de voorwaarden van de software van derden zijn zoals vermeld door de aanbieder van deze Third-Party Software en dat deze Third-Party Software wordt geleverd in overeenstemming met de licentievoorwaarden van de betreffende licentiegever.


Artikel 18: BACK-UPS

 1. Seenons zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om regelmatig back-ups van het Seenons-platform en de daarbij behorende informatie van Opdrachtgever te onderhouden, waarbij Seenons geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, wijziging, vernietiging, schade of herstel van informatie van de Opdrachtgever.


Artikel 19: PERSOONSGEGEVENS EN TOEGANG TOT (PERSOONS)GEGEVENS

 1. Partijen verklaren bij de uitvoering van de Overeenkomst alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. Elke Partij is zelf de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van de andere Partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Voor een uitgebreide beschrijving over de omgang van Seenons met persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacy Policy van Seenons.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Seenons die verband houden met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en hiermee samenhangende nadere overeenkomsten of eventuele niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.


Artikel 21: ONVERBINDENDHEID

 1. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van de Overeenkomst worden Partijen geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.


Artikel 22: CONTACT

 1. Seenons treedt, indien nodig, in contact met de Opdrachtgever door een bericht te sturen via het Seenons-platform of door een bericht te sturen naar het door Opdrachtgever aangegeven e-mailadres.
 2. De Opdrachtgever kan, indien nodig, in contact treden met Seenons door een bericht sturen naar legal@seenons.com, te bellen naar 088-733 66 75 of door een brief te sturen naar Seenons B.V. Danzigerkade 8, 1013 AP Amsterdam.