Algemene Voorwaarden Opdrachtgever


Artikel 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis (in alfabetische volgorde): 

Acceptatie/Accepteren: de constatering/het constateren, ten laatste bij de Verwerkingsinrichting, dat zowel de aard, eigenschappen en samenstelling van de aangeboden Reststromen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de Overeenkomst, de door Opdrachtgever daaromtrent verstrekte informatie en/of van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en/of bepalingen. 

Acceptatievoorwaarden: de door of vanwege Seenons gehanteerde voorschriften met betrekking tot de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van de Reststromen zelf en de wijze waarop deze aan Seenons dienen te worden aangeboden, welke voorschriften van tijd tot tijd kunnen worden aangepast en/of aangevuld door Seenons.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Seenons. 

Diensten: het beschikbaar stellen van het Seenons-platform dat gebruikers toestaat Overeenkomsten te sluiten met Seenons ten einde Reststromen te laten inzamelen en deze zo veel mogelijk circulair te laten verwerken zodat hier zo veel mogelijk (nieuwe, althans gerecyclede) zaken/stoffen/goederen van gemaakt kunnen worden én het (laten) uitvoeren van deze Overeenkomsten door Seenons of door door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverleners en Verwerkingsinrichtingen.

Gebruiksvoorwaarden Seenons-platform: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Seenons-platform door (onder andere) Opdrachtgever.

Inzamelmiddel(len): alle middelen bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke opslag en het vervoer van Reststromen, waaronder (maar niet beperkt tot) (rol)containers, emmers, vaten, pallets, voertuigen, etc. 

Ledigigingsmoment: het moment waarom de Logistiek Dienstverlener de Reststromen bij de Opdrachtgever komt ophalen.

Logistiek Dienstverlener(s): een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen bij de Opdrachtgever komt ophalen. 

Opdrachtgever: : een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die met Seenons een Overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt.

Overeenkomst(en): iedere overeenkomst van opdracht tussen Seenons en Opdrachtgever.

Partijen: Seenons en Opdrachtgever.

Reststromen: alle in het kader van een offerte of in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtgever aan Seenons aangeboden zaken/stoffen/goederen, die niet zijn aan te merken als gevaarlijke stoffen, waaronder (maar niet uitsluitend) koffiedrab, etensresten, sinaasappelschillen, brood, PMD, PET flessen, avocado’s, textiel en andere stoffen, restafval, glas, plastic, bouw- en sloopafval, piepschuim en blik, waarvan Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen.

Reststroomverwerker: een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen verwerkt.

Seenons: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, zijnde Seenons B.V., kantoorhoudende aan de Danzigerkade 8 te (1013 AP) Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76467244 of een aan haar verbonden vennootschap of onderneming.

Seenons-platform: de mobiele applicaties en websites verschaft door Seenons als onderdeel van haar Diensten.

Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Reststromen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing dan wel waar Reststromen (tijdelijk) worden opgeslagen en/of worden vernietigd.


Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst (derhalve inclusief de offertefase). 
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Seenons, ook na het beëindigen van de Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen. De Algemene Voorwaarden zijn ook op eventuele nadere of vervolg-Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn – tezamen met de Acceptatievoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden – van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van Opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene (inkoop)voorwaarden. Seenons wijst uitdrukkelijk de door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet. 
 4. Seenons behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen via het Seenons-platform en per e-mail bekend worden gemaakt aan Opdrachtgever en zullen op zijn vroegst vijftien (15) dagen na kennisgeving worden ingevoerd. Opdrachtgever kan de Overeenkomst in een dergelijk geval binnen die periode van vijftien (15) dagen na ontvangst van deze kennisgeving beëindigen door middel van een e-mail of via het Seenons-platform. 

2.4.1 Voornoemde beëindigingsmogelijkheid van Opdrachtgever geldt niet indien de eenzijdige wijziging is gedaan uit hoofde van een wettelijke of regelgevende verplichting om de Algemene Voorwaarden te veranderen op een manier die Seenons niet toestaat de termijn van vijftien (15) dagen af te wachten of wanneer de Algemene Voorwaarden veranderd moeten worden om een onvoorzien en dreigend gevaar te ondervangen in verband met de bescherming van de Diensten, Opdrachtgever of andere zakelijke gebruikers tegen fraude, malware, spam, inbreuken in verband met de persoonsgegevens of andere risico’s op het gebied van cyberbeveiliging.

2.4.2 Opdrachtgever doet afstand van voornoemde beëindigingsmogelijkheid door hier expliciet schriftelijk afstand van te doen of door binnen de termijn van vijftien (15) dagen na kennisgeving een Afvalstof aan te bieden via het Seenons-platform.

 1. De Acceptatievoorwaarden die gelden op het moment van aanlevering door of namens Opdrachtgever van de Reststromen ter verwerking zijn van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Acceptatievoorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Acceptatievoorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst. Seenons behoudt zich het recht voor de Acceptatievoorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan Opdrachtgever en zullen op een door Seenons te bepalen tijdstip worden ingevoerd.


Artikel 3: OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Indien en voor zover offertes van Seenons worden gebaseerd op door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie, dan mag Seenons van de juistheid en volledigheid hiervan uitgaan. Seenons mag er tevens vanuit gaan dat Opdrachtgever vanaf de datum van de eerste lediging geen contractuele verplichtingen heeft jegens een andere dienstverlener voor het vervoer en/of de verwerking van de Reststroom waarvoor de lediging is gepland.
 2. Alle door Seenons gedane offertes/aanbiedingen zijn gedurende een door Seenons aan te geven termijn geldig en geschieden tegelijkertijd geheel vrijblijvend. Seenons kan de offerte/aanbieding nog gedurende drie (3) volle werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding herroepen, waardoor er geen Overeenkomst tot stand komt.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het eerste van de volgende tijdstippen: hetzij (i) zodra de acceptatie van het aanbod Seenons heeft bereikt en Seenons de offerte/aanbieding niet binnen de in artikel 3.2 bedoelde termijn heeft herroepen, hetzij (ii) zodra Seenons, met of zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever, met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn opgenomen, komt in afwijking van het bepaalde in artikel 3.3 de Overeenkomst pas tot stand, indien Seenons aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek bindt een van de offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door Opdrachtgever Seenons niet, maar komt een Overeenkomst in dat geval tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte van Seenons.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan mededelingen op het Seenons-platform die inhouden dat bepaalde onderdelen van de Diensten al dan niet beschikbaar zijn.


Artikel 4: DIENSTEN

 1. Opdrachtgever kan kiezen uit meerdere Diensten op het Seenons-platform:
  1. Opdrachtgever kan een eenmalige bestelling doen; en
  2. Opdrachtgever kan kiezen voor een “0-afval contract”. Bij een 0-afval contract is de Opdrachtgever niet verplicht tot afname van Diensten in een bepaalde frequentie, maar vindt het Ledigingsmoment op afroep plaats. 


Artikel 5: DUUR EN BEËINDIGING

 1. Een Overeenkomst voor een eenmalige bestelling eindigt op het moment dat de Logistiek Dienstverlener de Reststromen heeft opgehaald bij Seenons, Seenons de overeengekomen prijs heeft voldaan en de Verwerkingsinrichting de Reststromen heeft Geaccepteerd. 
 2. Een 0-afval contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd met een minimumduur van één (1) maand. Indien de Overeenkomst niet conform artikel 5.4 of artikel 5.5 wordt opgezegd, wordt deze van rechtswege verlengd met dezelfde periode als initieel is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever kan een eenmalige bestelling tot 24 uur voor het Ledigingsmoment kosteloos annuleren. Indien Opdrachtgever een bestelling korter dan 24 uur van tevoren annuleert is Seenons gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 100% van de totaalwaarde van de bestelling. Seenons kan een eenmalige bestelling zonder opgaaf van reden annuleren. Bij annulering door Seenons heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 
 4. Opdrachtgever kan een 0-afval contract behoudens het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde slechts opzeggen door middel van een e-mail of via het Seenons-platform, en inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) maand voor het verstrijken van de (alsdan geldende) looptijd van de Overeenkomst. 
 5. Seenons kan een 0-afval contract op ieder gewenst moment per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. 
 6. Iedere Partij is bevoegd om – onverminderd haar eventuele recht op schadevergoeding – zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere Partij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en zodra die andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot haar ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) haar vermogen wordt ingesteld of zij anderszins het beheer en/of de beschikking over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de andere Partij – indien deze een rechtspersoon is – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, dan wel op (een deel van) het vermogen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 BW is Seenons bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring per e-mail of via het Seenons-platform aan Opdrachtgever met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de Acceptatievoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden, dan wel de toepasselijke wettelijke voorschriften en/of bepalingen en – indien het een tekortkoming betreft die ongedaan kan worden gemaakt – Opdrachtgever ook na schriftelijke ingebrekestelling waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn wordt gegund de tekortkoming ongedaan te maken, in het verzuim volhardt. 


Artikel 6: PRIJZEN EN KORTINGSCODES

 1. De door Seenons opgegeven prijzen op het Seenons-platform zijn in euro’s, steeds exclusief meerwerk, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan (het aanvragen, verkrijgen en/of behouden van) de (milieu)vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, al welke kosten, heffingen en belastingen separaat aan Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
 2. Seenons is te allen tijde gerechtigd alle kosten, zoals voorrijkosten, plaatsingskosten, ophaalkosten en onredelijke wachttijden, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De voorrijkosten zijn in bepaalde geografische gebieden hoger en kunnen oplopen op momenten dat er meer vraag is. 
 3. In geval van een 0-afval contract met een looptijd langer dan drie (3) maanden behoudt Seenons zich uitdrukkelijk het recht voor om de door Seenons opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Seenons toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften, de invoering van nieuwe of gewijzigde van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen (zoals bedoeld in artikel 6.1) na aanvang van de Overeenkomst, een stijging van de loonkosten en/of brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een wijziging van de (opbrengst)prijzen voor Reststromen, een stijging van de grondstof- en energieprijzen, een stijging van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de verwerking plaatsvindt. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren welke bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet zijn voorzien, is Seenons gerechtigd deze hogere kosten aan Opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan tien procent (10%) bedraagt, heeft Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen nadat de prijsverhoging bekend is gemaakt de tijd om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een e-mail of via het Seenons-platform.
 4. Waar Seenons invulling geeft aan een inzamelsysteem dat van overheidswege kosteloos is, kan Seenons de diensten ten aanzien van de Reststromen die onder dit inzamelsysteem vallen kosteloos aanbieden aan Opdrachtgever.
 5. Seenons behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van kortingscodes. Deze kortingscodes:
  1. mogen uitsluitend worden gebruikt door de Opdrachtgever die deze direct van Seenons ontvangen heeft conform het beoogde doel; 
  2. mogen niet worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Seenons; 
  3. kunnen op elk moment worden uitgeschakeld door Seenons voor welke reden dan ook en zonder enige aansprakelijkheid van Seenons tot gevolg en zonder dat een Opdrachtgever enige rechten aan het eerder bestaan van deze kortingscodes kan ontlenen;
  4. mogen alleen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die Seenons opstelt voor dergelijke kortingscodes; 
  5. kunnen niet in betaling van een geldsom worden omgezet; en 
  6. kunnen vervallen vóór gebruik zonder dat een Opdrachtgever daar enige rechten aan kan ontlenen. 
 6. Seenons behoudt zich het recht voor om krediet of andere functionaliteiten of voordelen verkregen door het gebruik van de kortingscodes door Opdrachtgevers te onthouden of af te trekken in het geval Seenons vermoedt dat het gebruik of de inwisseling van de kortingscode per vergissing, frauduleus, illegaal of in schending was met de toepasselijke voorwaarden voor kortingscodes of deze Algemene Voorwaarden.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan offertes of prijzen die Seenons voor andere Opdrachtgevers heeft opgesteld respectievelijk hanteert. 


Artikel 7: MEERWERK EN WIJZIGINGEN

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: al die werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht en/of al die Reststromen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden geleverd en die méér of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Hieronder wordt onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen: 
  1. alle aanvullingen en/of wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever, waardoor die werkzaamheden naar het oordeel van Seenons worden verzwaard of uitgebreid;
  2. één of meerdere extra Ledigingsmoment en/of inzameldiensten met betrekking tot Reststromen die zich naast of op – en niet in – het Inzamelmiddel bevinden op het ogenblik van het reguliere Ledigingsmoment;
  3. aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, omdat zulks naar het oordeel van Seenons redelijkerwijs nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst en/of op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids-)voorschriften; 
  4. aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden die nodig zijn geworden als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Acceptatievoorwaarden, zulks onverminderd de overige rechten van Seenons.
 2. Seenons is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard, eigenschappen en samenstelling van de Reststromen, wijzigingen van inzamelmethodiek of indien wet en/of regelgeving dit vereisen. Opdrachtgever wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door Seenons in kennis gesteld en Seenons zal daarbij aangeven of ook de prijs overeenkomstig artikel 6.3 wordt aangepast.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Seenons, door door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverleners of Reststroomverwerkers of namens Seenons gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Seenons, binden Seenons slechts, indien deze door Seenons schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 8: VERVAL VAN RECHTEN DOOR NIET-PROTESTEREN

 1. Alle vermeende rechten van Opdrachtgever wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Seenons dienen schriftelijk en onderbouwd te worden ingeroepen binnen veertien (14) dagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming in de nakoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. Eventuele rechten van Opdrachtgever vervallen direct indien Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Seenons zelf een tekortkoming in de nakoming heeft trachten te (doen) verhelpen.
 2. Een beroep op de onjuistheid van een factuur dient onder opgaaf van redenen schriftelijk, en onderbouwd binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum bij Seenons te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. 
 3. Mededelingen van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op en geven geen recht op korting of verrekening.


Artikel 9: BETALING

 1. In geval van een eenmalige bestelling dient betaling door Opdrachtgever te geschieden op het moment van bestelling via het Seenons-platform of achteraf. 
 2. In geval van een 0-afval contract vindt betaling door Opdrachtgever achteraf plaats, door middel van automatische incasso. De Opdrachtgever zal daartoe een (separate) overeenkomst aangaan met Seenons, waarbij door ondertekening van een door of namens Seenons te verstrekken machtigingsformulier, Seenons tot wederopzegging wordt gemachtigd om de bedragen die de Opdrachtgever aan Seenons schuldig zal worden ter zake van de Diensten, via de bankrelatie van de Opdrachtgever te incasseren. De Opdrachtgever zal geen pogingen ondernemen om de machtiging in te trekken, te wijzigen of op enige andere manier aan te tasten en zal steeds een toereikend saldo houden op de bankrekening teneinde aan de hierboven bedoelde verplichtingen jegens Seenons te kunnen voldoen.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder recht op opschorting, korting, stornering, verrekening met enige vordering die Opdrachtgever meent te hebben of heeft op Seenons, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en vanaf de vervaldag aan Seenons contractuele rente is verschuldigd van anderhalf procent (1,5 %) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Seenons behoudt hiernaast het recht om naast de contractuele rente schadevergoeding op grond van de wet te vorderen. Indien Seenons ingeval van niet tijdige betaling Opdrachtgever schriftelijk aanmaant tot het voldoen van een door Opdrachtgever verschuldigd bedrag, is Seenons gerechtigd Opdrachtgever de daarmee gemoeide (buiten)gerechtelijke kosten in rekening te brengen.
 4. In alle gevallen waarin Seenons een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan Opdrachtgever uitbrengt of laat uitbrengen, of ingeval van procedures tegen Opdrachtgever om deze tot nakoming van de Overeenkomst te dwingen, is Opdrachtgever verplicht om alle daarvoor gemaakte redelijke kosten, zowel gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan Seenons te voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat vastgesteld op vijftien procent (15 %) van het door Opdrachtgever onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 250,– (zegge: tweehonderdvijftig Euro).
 5. Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Seenons, onder meer indien Seenons vreest dat Opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens Seenons na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever desverzocht vooruit heeft betaald en/of naar de mening van Seenons voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien Opdrachtgever met zodanige vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Seenons het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Alle voor Seenons uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door Opdrachtgever te worden vergoed.


Artikel 10: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEID EN OVERMACHT

 1. Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden voordoen of bekend worden die Seenons bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Seenons haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet of niet tijdig of niet in ongewijzigde vorm kan nakomen, komt Seenons niet in gebreke te verkeren en is Seenons gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder enige aansprakelijkheid voor schade en/of kosten.
 2. Onder overmacht worden verstaan: elke omstandigheid die Seenons redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of voorkomen of waarvan Seenons de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen en waardoor de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede – voor zover niet reeds onder de voorgaande, algemene bewoordingen begrepen – oorlog of oorlogsgevaar, epidemieën, pandemieën, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van dienstverlening door opdrachtnemers van Seenons (waaronder onder meer begrepen, maar niet beperkt tot problemen bij (i) de verdere verwerking van door Seenons ingezamelde Reststromen door Afvalverwerkers, inclusief bederf van Reststromen waardoor de in eerste instantie beoogde (circulaire) wijze van reststroomverwerking niet meer mogelijk is, of technische storingen of andere incidenten bij afvalverbrandingsinstallaties en (ii) de toevoer van brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Seenons of haar opdrachtnemers of door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverleners of Reststroomverwerkers, intrekking van vergunningen van Seenons en/of haar opdrachtnemers, weersgesteldheid die uitvoering van de Overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt.
 3. Indien als gevolg van overmacht nakoming door een Partij blijvend onmogelijk is, heeft de andere Partij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door de andere Partij mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de eerstgenoemde Partij gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval is die Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat de andere Partij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien nakoming door Seenons blijvend onmogelijk is geworden en de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in dit artikellid is/wordt ontbonden, dan is Opdrachtgever verplicht voor zijn rekening en risico de door Seenons reeds ingezamelde Reststromen terug te nemen. 
 4. Indien als gevolg van overmacht nakoming door een Partij tijdelijk onmogelijk is, mag de andere Partij haar verplichtingen onder de Overeenkomst opschorten zonder jegens de eerstgenoemde Partij aansprakelijk te worden gesteld voor schade en/of kosten. Indien de periode waarin een Partij door overmacht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet geheel na kan komen langer duurt dan zestig 60 dagen, dan heeft die Partij het recht om de Overeenkomst te ontbinden via een schriftelijke verklaring aan de andere Partij, zonder jegens de andere Partij tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Indien nakoming door Seenons blijvend onmogelijk is geworden en de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in dit artikellid is/wordt ontbonden, dan is Opdrachtgever in dat geval ertoe verplicht om voor eigen rekening en risico de door Seenons reeds ingezamelde Reststromen terug te nemen. 
 5. Indien Seenons zich op overmacht beroept en al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Seenons gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 11: GEBRUIK INZAMELMIDDELEN

 1. Alle door of vanwege Seenons ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom of het eigendom van door Seenons ingeschakelde derde partijen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomst.
 2. De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever te zijn geleverd. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na de terbeschikkingstelling van de Inzamelmiddelen per e-mail (support@seenons.com) aan Seenons worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de eventuele rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.
 3. Voor het ter beschikking stellen van een Inzamelmiddel door Seenons wordt een maandelijkse vergoeding aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze vergoeding is te vinden op het Seenons-platform.
 4. Indien blijkt dat de Opdrachtgever binnen een periode van twaalf (12) maanden na aanvang van de Overeenkomst minder dan twaalf (12) Ledigingsmomenten heeft gehad, kan Seenons van Opdrachtgever verlangen om het Inzamelmiddel van Seenons over te nemen tegen betaling van de commerciële verkoopwaarde van het Inzamelmiddel minus de vergoeding die Opdrachtgever in de voorafgaande twaalf (12) maanden aan Seenons heeft betaald voor de Ledigingsmomenten. In dat geval is Seenons gerechtigd om het verschuldigde bedrag in een keer aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 5. Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel door Seenons aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan dan wel door of in verband met het Inzamelmiddel, waarbij onder “schade” wordt begrepen maar niet uitsluitend diefstal, graffiti, vervuiling en brandschade. Opdrachtgever vrijwaart Seenons tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode aan, door of in verband met het Inzamelmiddel is ontstaan.
 6. Opdrachtgever dient de te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen – indien van toepassing: met gesloten deksel – op het Ledigingsmoment (transport)gereed te zetten op/aan de openbare weg of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor (hulp)personen en materieel van Seenons, zodanig dat de plaatsing niet in strijd komt met geldende wet- en/of regelgeving en deze geen gevaar oplevert voor (hulp)personeel van Seenons. Opdrachtgever zorgt zo nodig voor voldoende verlichting van de (locatie van de) te ledigen en/of te vervoeren Inzamelmiddelen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het verrichten van de plaatsing van het Inzamelmiddel en het verrichten van de daarmee verband houdende werkzaamheden. Seenons is niet aansprakelijk indien vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, etc. niet (tijdig) verkregen worden door Opdrachtgever. In een dergelijk geval is Seenons ertoe gerechtigd haar werkzaamheden niet (volledig) te verrichten of op te schorten, waarbij Opdrachtgever onverminderd gehouden blijft tot nakoming van diens verplichtingen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Inzamelmiddelen en zal Seenons vrijwaren van aanspraken van derden in dit verband.
 8. Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.
 9. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Seenons niet toegestaan de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door Seenons zijn afgeleverd. Seenons kan deze toestemming verlenen via het Seenons-platform (de app).
 10. Opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging. Opdrachtgever is bij eventueel verlies en/of schade verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade via de verzekeraar.
 11. Eventueel verlies en/of schade aan een Inzamelmiddel dient binnen vierentwintig (24) uur na het verlies en/of het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan via het Seenons-platform aan Seenons gemeld te worden.
 12. Beschadigde Inzamelmiddelen worden door Seenons, voor rekening van Opdrachtgever, hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Seenons zelf of het beschadigde Inzamelmiddel op grond van het bepaalde in artikel 11.4 eigendom is geworden van de Opdrachtgever. In al die gevallen geschiedt herstel of vervanging uitsluitend op verzoek en op kosten van Opdrachtgever.
 13. Het is Opdrachtgever verboden de Inzamelmiddelen (onder) te verhuren of anderszins aan één of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven dan wel ter beschikking te stellen, of deze door een derde te laten ledigen.
 14. Tenzij de Opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 11.4 eigenaar is geworden van het Inzamelmiddel geldt het volgende:
  1. De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het inzamelen en (tijdelijk) opslaan van de overeengekomen Reststromen;
  2. Seenons is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen bij Opdrachtgever te (doen) inspecteren;
  3. Seenons is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen te (doen) vervangen respectievelijk om te wisselen.
 15. Bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden om tegen vergoeding van de retourkosten, te weten EUR 50,- (zegge: vijftig Euro), de Inzamelmiddelen op het eerste daartoe strekkende verzoek van Seenons leeg, schoon en in goede staat aan Seenons of een door Seenons aan te wijzen derde terug te geven, tenzij de Opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 11.4 reeds eigenaar is geworden van het Inzamelmiddel. Indien en voor zover Opdrachtgever de Inzamelmiddelen niet heeft afgegeven, dan is Opdrachtgever er bij het einde van de Overeenkomst toe gerechtigd zijn Inzamelmiddelen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar het Inzamelmiddel zich bevindt. Seenons verleent daartoe hierbij reeds op voorhand toestemming. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 16. Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van Inzamelmiddelen die niet in eigendom zijn van Seenons, maar bijvoorbeeld in eigendom zijn van Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever dat deze Inzamelmiddelen goed onderhouden zijn en blijven en (blijven) voldoen aan de met betrekking tot de Inzamelmiddelen geldende wet- en/of regelgeving en geldende veiligheidsnormen uit de branche.
 17. Indien Seenons of een door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverlener of Reststroomverwerker het noodzakelijk acht om Inzamelmiddelen schoon te maken of te repareren kan Seenons de kosten hiervoor in rekening brengen bij Opdrachtgever. 


Artikel 12: AANBIEDEN RESTSTROMEN

 1. In Inzamelmiddelen mogen alleen de Reststromen worden aangeboden die voldoen aan de Acceptatievoorwaarden. 
 2. De Reststromen dienen zodanig te worden aangeboden door Opdrachtgever dat verlies, morsen, lekkage of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Seenons, een door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverlener of derden wordt veroorzaakt. Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten het Inzamelmiddel steekt of van het Inzamelmiddel kan afvallen.
 3. In geval een Inzamelmiddel naar de mening van Seenons of een door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverlener verkeerd is beladen, is overbeladen, beladen is met andere zaken/stoffen/goederen dan is overeengekomen, de Reststromen niet beantwoorden aan de Acceptatievoorwaarden, indien het inzamelen of transport van de Reststromen een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren, is Seenons of een door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverlener gerechtigd om het Inzamelmiddel niet te ledigen, de afvoer van het Inzamelmiddel en/of de Reststromen te weigeren en/of het Inzamelmiddel en/of de Reststromen retour te zenden aan Opdrachtgever dan wel al hetgeen te doen dat naar de mening van Seenons of een door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverlener nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele schade (kosten en/of boetes daaronder begrepen) als gevolg van het in dit artikel 12.3 bepaalde is voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Seenons, door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverleners, diens werknemers en overige door Seenons ingeschakelde derden vrijwaren van enige aanspraken in dit verband.
 4. Opdrachtgever dient de Reststromen aan te bieden op de overeengekomen locatie.
 5. Opdrachtgever dient Seenons of de door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverleners alle medewerking te verlenen bij het inzamelen van de Reststromen. Daaronder wordt begrepen het ondertekenen van documentatie van Seenons of de door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverleners ten bewijze dat de Reststromen zijn ingezameld. 
 6. Op het moment dat de Reststromen door Seenons of een door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverlener in ontvangst zijn genomen zijn zij de eigendom van Seenons en komen zij voor rekening en risico van Seenons, behoudens in het geval dat Opdrachtgever in een van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden, de Acceptatievoorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden toerekenbaar tekort is geschoten. In dat geval is Seenons gerechtigd om Opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen, en om de Overeenkomst direct zonder nadere ingebrekestelling in zoverre te ontbinden en wordt de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de Reststromen geacht niet te hebben plaatsgevonden. 

Artikel 13: UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OMSCHRIJVING RESTSTROMEN

 1. Opdrachtgever is er te allen tijde toe gehouden om – ook ongevraagd – al die gegevens, bescheiden en informatie aan Seenons te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Seenons, de hulppersonen van Seenons of voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 
 2. Opdrachtgever staat jegens Seenons in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door Opdrachtgever aangeboden Reststromen, alsmede dat de aldus aangeboden Reststromen overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel.
 3. In verband met de op voorhand tussen Partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen Reststromen in specifieke Inzamelmiddelen, zal Opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen Reststromen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen zaken/stoffen/goederen deponeren, die krachtens de Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat: 
  1. in rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot daarin mogen worden aangeboden: gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die ontplofbaar zijn (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaalgewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de Verwerkingsinrichting niet worden Geaccepteerd; 
  2. in Inzamelmiddelen die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.a. uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd.
 4. Indien en voor zover de door Seenons te verrichten werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, bescheiden en informatie met betrekking tot de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Reststromen, dan mag van de juistheid en volledigheid daarvan worden uitgegaan. Onverminderd haar overige rechten ter zake, is Seenons niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door Opdrachtgever verstrekte gegevens, bescheiden en informatie met betrekking tot de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de Reststromen.
 5. Opdrachtgever is verplicht om uitsluitend de door Seenons voorgeschreven soorten Inzamelmiddelen te gebruiken. 
 6. Onverminderd het vorenstaande staat Opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van Seenons of de door Seenons ingeschakelde Logistieke dienstverleners te betreden terreinen en gebouwen van Opdrachtgever deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. Opdrachtgever dient ter zake de door Opdrachtgever aan Seenons opgedragen werkzaamheden, de vanwege de bevoegde autoriteiten en/of Seenons gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
 7. Seenons heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan een derde op te dragen.
 8. Alle door Seenons genoemde termijnen worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar gelden slechts als indicatie en nooit als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen door Seenons geeft Opdrachtgever nooit recht op schadevergoeding of het recht om enige voor hem uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of op te schorten.


Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd het elders in de Algemene Voorwaarden aanvaardt Seenons, ongeacht de grondslag van de vordering, geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Opdrachtgever lijdt, behoudens indien de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Seenons of van haar directie of leidinggevenden of van de hulppersonen van Seenons. 
 2. Mocht Seenons geen beroep op de aansprakelijkheidsuitsluiting als bedoeld in artikel 14.1 toekomen, dan is de aansprakelijkheid van Seenons jegens Opdrachtgever beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Seenons in dat concrete geval aanspraak geeft.
 3. Mocht Seenons geen beroep op de aansprakelijkheidsuitsluiting als bedoeld in artikel 14.1 toekomen en geeft de aansprakelijkheidsverzekering van Seenons geen dekking, dan wel is de betreffende schade niet door een verzekering gedekt: 
  1. dan is de aansprakelijkheid van Seenons bij een 0-afval contract te allen tijde en zonder dat hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde hieraan kan afdoen, beperkt tot het bedrag dat door Seenons aan Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is gefactureerd in een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit met een maximum van €5.000,– (zegge: vijfduizend Euro) per Overeenkomst;
  2. dan is de aansprakelijkheid van Seenons bij een eenmalige bestelling te allen tijde en zonder dat hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde hieraan kan afdoen, beperkt tot het totaalbedrag van de bestelling, met een maximum van € 5.000,– (zegge: vijfduizend Euro) per Overeenkomst. 
 4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 14.1, 14.2 en 14.3 is Seenons nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade of vorderingen van derden. Onder gevolg- of indirecte schade wordt onder andere verstaan: milieuschade, stagnatieschade, verlies van winst, gederfde opbrengst of omzet, goodwill en/of zakelijke mogelijkheden.
 5. Seenons is nooit aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of door derden geleden schade als gevolg van het in het kader van de Overeenkomst door of namens Seenons vervoeren van Inzamelmiddelen die niet in eigendom toebehoren aan Seenons, maar in eigendom toebehoren aan Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Seenons voor aanspraken van derden waarvoor de aansprakelijkheid in dit artikel 14.5 is uitgesloten.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart Seenons, haar werknemers en andere door Seenons bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-)personen, daaronder begrepen Logistiek Dienstverleners, voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt voor, tijdens dan wel na de uitvoering van de Overeenkomst door of namens Seenons, door of anderszins verband houdende met zaken of producten afkomstig van Seenons, Reststromen afkomstig van Opdrachtgever en/of activiteiten uitgevoerd door of namens Seenons, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van Seenons is te wijten.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door Opdrachtgever toegebracht aan het personeel, de Logistiek Dienstverleners of hulppersonen en/of de eigendommen van Seenons en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege Opdrachtgever aan Seenons of aan door Seenons ingeschakelde Logistiek Dienstverleners gegeven.
 8. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Seenons kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Seenons ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.


Artikel 15: INTELLECTUELE EIGENDOM, GEHEIMHOUDING 

 1. Alle door Seenons aan Opdrachtgever al dan niet krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde documenten (waaronder maar niet beperkt tot offertes), materialen en gegevens blijven eigendom van Seenons en de intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten behoren aan Seenons (of haar licentiegevers) toe.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent merken, handelsnaam, octrooien of andere rechten uit of van de Inzamelmiddelen of materialen van Seenons te dupliceren, te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op enigerlei wijze inbreuk te maken op het Seenons-platform of andere software/technieken van Seenons, daaronder wordt (niet uitsluitend) begrepen het decompileren, reverse engineeren, demonteren en het pogen toegang te krijgen tot het Seenons-platform of andere software/technieken van Seenons of het onnodig verzwaren of belemmeren van de systemen en/of netwerken van Seenons. Opdrachtgever is het eveneens niet toegestaan om data te verzamelen, te indexeren, in te winnen of anderszins te dataminen van het Seenons-platform of andere systemen en/of netwerken van Seenons.
 4. Opdrachtgever zal het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst en alle documenten, materialen en gegevens, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen van Opdrachtgever, geheimhouden en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht blijft bestaan tot twee (2) jaar na beëindiging van de Overeenkomst.


Artikel 16: PERSOONSGEGEVENS EN TOEGANG TOT (PERSOONS)GEGEVENS

 1. Partijen verklaren bij de uitvoering van de Overeenkomst alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. Elke Partij is zelf de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van de andere Partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Voor een uitgebreide beschrijving over de omgang van Seenons met persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacy Policy van Seenons. 


Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle offertes van Seenons, Overeenkomsten en de eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Seenons die verband houden met de offerte of de (te sluiten) Overeenkomst, of daarmee samenhangende nadere overeenkomsten, worden ter beslissing voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.


Artikel 18: ONVERBINDENDHEID

 1. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst worden Partijen geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.


Artikel 19: CONTACT

 1. Seenons treedt in contact met Opdrachtgever door een bericht te sturen via het Seenons-platform, door een bericht te sturen naar het door Opdrachtgever aangegeven e-mailadres.
 2. Opdrachtgever kan in contact treden met Seenons door een bericht sturen naar planning@seenons.com, te bellen naar 088-733 66 75 of door een brief te sturen naar Seenons B.V. Danzigerkade 8, 1013 AP Amsterdam.