ALGEMENE VOORWAARDEN SEENONS SERVICE PARTNER

Artikel 1: DOEL

 1. Het Seenons-platform geeft Klanten van Seenons de mogelijkheid via het Seenons-platform Reststromen te koppelen aan de juiste Logistieke Dienstverlener en Reststroomverwerker (dit zijn Service Partners). Het Seenons-platform faciliteert de interactie en transacties tussen de Klant en Service Partners in het kader van de afspraken tussen Klant en Seenons. 
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Seenons en Service Partners. De Service Partners kunnen Logistiek Dienstverlener, Reststroomverwerker, of allebei zijn.

Artikel 2: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis (in alfabetische volgorde):

Acceptatie/Accepteren: Voor voltooiing van de verwerking bij de Verwerkingsinrichting moet worden gecontroleerd door Service Partner of de aangeboden Reststromen voldoen aan de Overeenkomst, de informatie van de Klant en/of de geldende wetten en voorschriften, zowel wat betreft hun aard, eigenschappen en samenstelling als de manier waarop ze zijn aangeboden.

Acceptatievoorwaarden: de door Seenons en Service Partner gehanteerde voorschriften met betrekking tot de omvang, aard, eigenschappen en samenstellingen van de Reststromen zelf en de wijze waarop deze door Klant aan Seenons en Service Partner dienen te worden aangeboden, welke voorschriften iedere zes (6) maanden kunnen worden aangepast en/of aangevuld door Partijen. 

Aflevermoment: het moment waarop Service Partner de Reststromen op een door Seenons aangewezen locatie komt afleveren bij een door Seenons aangewezen plaats zoals een Verwerkingsinrichting of het moment waarop een Service Partner met de Reststromen aankomt bij een Verwerkingsinrichting.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Seenons in de relatie met Service Partner. 

Diensten: alle handelingen en werkzaamheden die Service Partner verricht in opdracht van Seenons zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst en op het Seenons-platform, daaronder begrepen het vervoeren en/of verwerken van Reststromen.

Eindgebruiker: natuurlijke personen, werkzaam voor, verbonden aan of onderaannemer van Klant of Service Partner, die gebruik maken van het Seenons-platform om toegang te krijgen tot de aangeboden Diensten en functionaliteiten van het Seenons-platform in het kader van hun werkzaamheden voor de Klant.

Gebruiksvoorwaarden Seenons-platform: de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van het Seenons-platform door Eindgebruikers.

Inzamelmiddel(len): alle middelen bestemd voor het inzamelen, de tijdelijke opslag en het vervoer van Reststromen, waaronder (maar niet beperkt tot) (rol)containers, emmers, vaten, pallets, voertuigen, etc.

Klant: een rechtspersoon waarmee Seenons een commerciële overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van het Seenons-platform en voor de ontvangst van Diensten. De Klant is in de algemene voorwaarden die tussen Seenons en Klant gelden gedefinieerd als ‘Opdrachtgever’. 

Ledigingsmoment: het moment waarop Service Partner de Reststromen bij de Klant komt ophalen.

Meerwerk: alle werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht en/of alle Reststromen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden geleverd en die in aanvulling of anders zijn dan wat Partijen oorspronkelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst of een specifieke Offerte.

Logistiek Dienstverlener: een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen bij een Klant op een door de betreffende Klant danwel Seenons aangewezen locatie komt ophalen en vervolgens aflevert aan een door de betreffende Klant dan wel Seenons aangewezen Verwerkingsinrichting.

Service Partner(s): de Logistiek Dienstverlener en/of Reststroomverwerker die contractspartij is bij de Overeenkomst met Seenons. Service Partner is onderaannemer van Seenons en verricht Diensten aan Klanten. 

Offerte: Een door Seenons voorbereid en aan Service Partner (al dan niet via het Seenons-platform) uitgebracht schriftelijk voorstel ten aanzien van Diensten, inclusief relevante specificaties, prijzen en voorwaarden.

Order: Een bestelling van de Klant van Seenons voor een Ledigingsmoment via het Seenons-platform.

Overeenkomst(en): de overeenkomst tussen Seenons en Service Partner, bestaande uit de getekende Offerte(s), alle bijbehorende bijlagen en deze Algemene Voorwaarden tussen Seenons en Service Partner.

Partij(en): Seenons en de Service Partner kunnen in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als ‘Partij’, of samen als ‘Partijen’.

Reststromen: alle in het kader van een Offerte of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen een Klant en Seenons aan Seenons aangeboden zaken/stoffen/goederen die ontstaan na het scheiden en verwerken van afvalstromen op de door Seenons en Service Partner schriftelijk voorgeschreven wijze waarvan de Klant zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet of voornemens is zich te ontdoen en waarvan Seenons het vervoer – met het oog op de verwerking daarvan – uitbesteedt aan Service Partner.

Reststroomverwerker: een rechtspersoon die in opdracht van Seenons de Reststromen van Klant verwerkt in een Verwerkingsinrichting en die, indien dit schriftelijk is overeengekomen, ook het vervoer van de Reststromen verricht.

Seenons: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, zijnde Seenons B.V., kantoorhoudende aan de Danzigerkade 5b te (1013 AP) Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76467244 of een aan haar verbonden vennootschap of onderneming.

Seenons-platform: de (online) software toepassing, mobiele applicaties en website die door Seenons aan Service Partner wordt aangeboden en waarop Diensten ter beschikking worden gesteld aan Klanten, Eindgebruikers en Service Partners in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

Verwerkingsinrichting: de inrichting waarin Reststromen geschikt worden gemaakt voor hergebruik en/of nuttige toepassing dan wel waar Reststromen (tijdelijk) worden opgeslagen en/of worden vernietigd.

 

Artikel 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overige rechtsverhoudingen tussen Service Partner en Seenons 
 2. Seenons wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Service Partner en derden uitdrukkelijk van de hand.
 3. Seenons behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen via het Seenons-platform en per e-mail bekend worden gemaakt en toegelicht aan Service Partner en zullen op zijn vroegst vijftien (15) kalenderdagen na kennisgeving worden ingevoerd. Service Partner kan de Overeenkomst bij een substantiële wijziging van deze Algemene Voorwaarden  binnen die periode van vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van deze kennisgeving beëindigen door middel van een opzegging per e-mail of via het Seenons-platform. 
 4. Seenons zal eventuele materiële wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden minimaal vijftien (15) kalenderdagen vooraf aan Service Partner aankondigen. Indien Service Partner niet akkoord gaat met de wijzigingen of aanvullingen, heeft de Service Partner het recht om de Overeenkomst te beëindigen tot aan de datum waarop dergelijke wijziging of aanvulling van kracht wordt. Het voortgezette gebruik van het Seenons-platform na de ingangsdatum wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 5. Voornoemde beëindigingsmogelijkheid van Service Partner geldt in ieder geval niet indien de eenzijdige wijziging is gedaan op grond van een wettelijke of regelgevende verplichting de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 4: OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Seenons is nimmer gebonden aan door haar gedane schriftelijke of mondelinge offerteaanvragen, verzoeken tot het verstrekken van informatie of tot een contractvoorstel.
 2. Alle door Service Partner uitgebrachte Offertes en aanbiedingen die door de Service Partner worden verstrekt, zijn bindend van aard, zelfs indien deze aangeduid worden als “vrijblijvend aanbod”. Dit houdt in dat de Service Partner de verstrekte Offerte niet zonder toestemming van Seenons kan intrekken of wijzigen.
 3. De Overeenkomst komt tot stand zodra Seenons de Offerte heeft geaccepteerd. Het is Service Partner niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding van het aanbod door Seenons met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen. Indien Service Partner zonder de benodigde toestemming van Seenons toch overgaat tot uitvoering van de Overeenkomst, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico van Service Partner.
 4. Seenons behoudt zich het recht voor de door haar of haar Klanten geplaatste Orders te herroepen tot vierentwintig (24) uur voor het geplande Ledigingsmoment. 
 5. Indien in de acceptatie van Seenons voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte zijn opgenomen, komt de Overeenkomst met deze afwijkingen tot stand, tenzij Service Partner Seenons per e-mail of via het Seenons-platform binnen twee (2) werkdagen bericht niet met deze afwijkingen van de Offerte in te stemmen. 
 6. Indien de orderbevestiging van Service Partner van de oorspronkelijke bestelling of Order afwijkt, is Seenons slechts gebonden nadat zij zich uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard. Het accepteren door Seenons van leveringen of prestaties, alsmede door haar verrichte betalingen ter zake, impliceren geen erkenning van de afwijkingen.
 7. Indien de Service Partner op het Seenons-platform herhalende Orders voor langere termijn heeft geaccepteerd, zal Service Partner deze Orders uitvoeren vanaf het in het Seenons-platform bepaalde moment. De dienstverlening van de Service Partner voor de betreffende Klant, dit wordt bepaald per Reststroom, inzamellocatie en type inzamelmiddel, zal doorlopen tenzij:
  • De Klant kiest voor een andere Service Partner die op een significant duurzamere manier de betreffende Reststroom kan inzamelen en/of verwerken.
  • De kwaliteit van de dienstverlening niet goed is en niet wordt voldaan aan de in Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden beschreven eisen. In dit geval zal Service Partner verantwoordelijk zijn voor eventuele kosten voor het weghalen van Inzamelmiddelen. 
  • De Klant kiest voor een andere Service Partner die een betere prijs kan bieden. Service Partner zal altijd de mogelijkheid hebben om het aanbod van de andere Service Partner te matchen.


Artikel 5: HET SEENONS-PLATFORM

 1. Seenons spant zich ervoor in dat het Seenons-platform zo veel mogelijk beschikbaar is. Daarnaast zal Seenons gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich inspannen het Seenons-platform te verbeteren door middel van updates en bug-fixes.
 2. Indien onderhoud of aanpassingen kunnen leiden tot beperkingen van de beschikbaarheid van het Seenons-platform, zal Seenons dergelijk onderhoud zoveel mogelijk uitvoeren tijdens periodes waarin relatief beperkt gebruik wordt gemaakt van het Seenons-platform door Service Partner en Klanten. Seenons zal zich inspannen om met de Service Partner te overleggen over dit onderhoud, maar de uiteindelijke beslissing is aan Seenons.
 3. Seenons kan niet garanderen dat het Seenons-platform tijdig is aangepast aan eventuele wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving, maar zal redelijke commerciële inspanningen leveren om te voldoen aan deze eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving.
 4. Seenons is niet aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van het Seenons-platform of enige andere omstandigheid die ertoe kan leiden dat het Seenons-platform niet beschikbaar is. Het Seenons-platform wordt geleverd “as is” en “as available”, wat betekent dat Seenons niet garandeert dat het Seenons-platform vrij is van fouten en zonder onderbrekingen functioneert. Bovendien garandeert Seenons niet dat het Seenons-platform en het gebruik ervan voldoen aan de verwachtingen van Service Partner.
 5. Service Partner krijgt voor de Eindgebruikers accounts met de bijbehorende logingegevens. De Eindgebruikers dienen het Seenons-Platform te gebruiken volgens de Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 6: DUUR EN BEËINDIGING

 1. De Overeenkomst is aangegaan voor de duur die door Partijen is afgesproken in de Offerte. Als geen specifieke termijn is afgesproken, geldt een duur van één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening door Partijen van de Offerte.
 2. Als in de Overeenkomst niets is afgesproken over de verlenging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd dan geldt dat de Overeenkomst na afloop van de initiële afgesproken looptijd automatisch wordt verlengd voor de periode van één (1) jaar, tenzij een Partij de Overeenkomst uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de afgesproken termijn schriftelijk opzegt.
 3. Iedere Partij is bevoegd om – onverminderd haar eventuele recht op schadevergoeding – zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere Partij: (i) in staat van faillissement wordt verklaard; (ii) surseance van betaling aanvraagt, (iii) een aanvraag tot haar ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) haar vermogen wordt ingesteld of zij anderszins het beheer en/of de beschikking over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest of (iv) wanneer de andere Partij in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, dan wel op (een deel van) het vermogen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.
 4. Na beëindiging van de Overeenkomst ontvangt Service Partner een overzicht van de informatie van het Seenons-platform in een bestandstype dat nader tussen Partijen wordt overeengekomen.

Artikel 7: CONTINUÏTEIT BIJ BEËINDIGING

 1. Service Partner erkent het belang van continuïteit van de Diensten richting Klanten van Seenons en zal bij beëindiging van de Overeenkomst Seenons ondersteunen met de overdracht van werkzaamheden en Diensten van Service Partner aan de opvolgende derde partij. In geval deze overdracht niet plaats kan vinden binnen de looptijd van de Overeenkomst, verplicht Service Partner zich om de Overeenkomst voort te laten duren totdat een nieuwe derde partij is gevonden die de taken van Service Partner overneemt. Deze verlenging van de Overeenkomst geschiedt tegen de voorwaarden en tarieven van de oorspronkelijke Overeenkomst.

Artikel 8: NON-CONCURRENTIE

 1. Het is Service Partner niet toegestaan, om gedurende de looptijd van de Overeenkomst rechtstreeks zaken te doen en commerciële overeenkomsten te sluiten met Klanten van Seenons.


ARTIKEL 9: VERVAL VAN RECHTEN DOOR NIET-PROTESTEREN

 1. Alle vermeende rechten van Service Partner wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Seenons dienen schriftelijk en onderbouwd te worden ingeroepen binnen veertien (14) dagen nadat Service Partner de tekortkoming in de nakoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Service Partner ter zake vervallen. Eventuele rechten van Service Partner vervallen direct indien Service Partner zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Seenons zelf een tekortkoming in de nakoming heeft trachten te (doen) verhelpen.
 2. Een beroep op de onjuistheid van een betalingsspecificatie dient onder opgaaf van redenen schriftelijk, en onderbouwd binnen veertien (14) dagen na de datum van deze specificatie bij Seenons te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van Service Partner ter zake vervallen. 
 3. Mededelingen van Service Partner als bedoeld in Artikel 9.1 en 9.2 schorten de verplichtingen van Service Partner niet op.


Artikel 10: PRIJZEN EN BETALING

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. 
 2. Tenzij anders overeengekomen omvatten de prijzen al de ten laste van Seenons komende kosten, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend alle kosten voor de overeengekomen Diensten. De prijzen zijn voorts inclusief verschuldigde inhoudingen, overige belastingen, premies en andere heffingen van overheidswege. 
 3. De overeengekomen prijs is vast en kan niet eenzijdig door de Service Partner worden verhoogd, tenzij een prijsverhoging uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Betaling geschiedt in Euro’s op het in de Overeenkomst genoemde bankrekeningnummer van Service Partner.
 5. Service Partner  wordt betaald op basis van het aantal pick-ups en/of huur containers per maand zoals vastgelegd in het platform, gebaseerd op de afgesproken prijzen.
 6. Het facturatieproces doorloopt een aantal stappen:
  1. Binnen 5 werkdagen na de dag waarop de Order wordt uitgevoerd (de orderdatum) kan Service Partner via het Seenons-platform aangeven of er sprake was van een probleem, afkeur of een verandering in het aantal containers. Deze vijf werkdagen gelden ook voor orders die aan het eind van de maand worden uitgevoerd. Na deze vijf werkdagen gaat Seenons uit van de juistheid van de data omtrent de Orders in het Seenons platform. De wijze van doorgeven van data staat beschreven in Artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden.
  2. Binnen 14 dagen na het einde van de maand stuurt Service Partner een factuur aan Seenons met een overzicht van alle diensten die gedurende die maand aan Seenons zijn geleverd op basis van de data in het Seenons platform of stuurt Seenons aan Service Partner een overzicht van alle diensten die gedurende die maand aan Seenons zijn geleverd door Service Partner op basis van de data in het Seenons platform, op basis waarvan binnen dezelfde termijn door Seenons een self billing factuur wordt gestuurd. Seenons zal de factuur betalen op basis van de data in het Seenons platform.
 7. Betaling geschiedt binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen na de datum van de factuur, welke na uitvoering van de Overeenkomst – of bij uitvoering in gedeelten, na uitvoering van een gedeelte van de Overeenkomst – wordt toegezonden, tenzij op de factuur anders staat vermeld. Seenons streeft altijd naar betaling van facturen binnen dertig (30) kalenderdagen.
 8. Door Seenons gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van de vordering uit de Overeenkomst die Seenons aanwijst en bij gebreke daarvan ter voldoening van de oudste hoofdsom van de vordering uit de Overeenkomst.
 9. Seenons behoudt zich het recht voor om bovenstaande methodiek en termijnen aan te passen. Dit zal slechts gebeuren nadat Service Partner hierover in kennis is gesteld.


Artikel 11: MEERWERK & WIJZIGINGEN

 1. Meerkosten of Meerwerk komen/komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij dit voortkomt uit additionele wensen van Seenons of uit omstandigheden die redelijkerwijs voor rekening en risico van Seenons en Klanten dienen te komen. 
 2. Werkzaamheden waarvan Service Partner had kunnen of moeten voorzien dat deze noodzakelijk zouden zijn om de Diensten conform de Overeenkomst te kunnen leveren, worden niet als Meerwerk beschouwd. 
 3. Indien Service Partner meent dat van Meerwerk sprake zal zijn dat voor vergoeding in aanmerking komt, zal hij Seenons daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail of via het Seenons-platform op de hoogte brengen en een Offerte uitbrengen, welke een vaste prijs noemt alsmede een tijdstip waarop het Meerwerk afgerond zal zijn. Seenons dient altijd schriftelijk akkoord te geven voor het Meerwerk voordat het Meerwerk in aanmerking komt voor een vergoeding. 
 4. Service Partner zal niet met de uitvoering van het Meerwerk aanvangen, voordat Seenons de Offerte als genoemd in het voorgaande artikellid per e-mail of via het Seenons-platform heeft goedgekeurd. Op het Meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing. 
 5. Seenons is bevoegd de omvang en/of de hoedanigheid van de Diensten te wijzigen en zal Service Partner hiervan in kennis stellen, waarop Service Partner aan de wijziging gevolg zal dienen te geven, binnen de kaders van redelijkheid. Indien een wijziging naar het oordeel van Service Partner gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Seenons hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, per e-mail of via het Seenons-platform te informeren.
 6. Seenons is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de Diensten, vanwege de aard, eigenschappen en samenstelling van de Reststromen, wijzigingen van inzamelmethodiek of indien wet en/of regelgeving dit vereisen. Service Partner wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door Seenons vooraf in kennis gesteld en Seenons zal daarbij aangeven of ook de prijs overeenkomstig Artikel 10 wordt aangepast.
 7. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Seenons, door Seenons ingeschakelde derden of namens Seenons gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Seenons, binden Seenons slechts, indien deze door Seenons schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 12: OPSCHORTING EN VERREKENING

 1. Service Partner doet uitdrukkelijk afstand van zijn rechten op opschorting en/of verrekening.
 2. Indien Service Partner één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Seenons gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de afname van de Diensten en/of de betaling hiervan op te schorten. Service Partner dient te allen tijde zorg te dragen voor een correcte uitvoering van de Diensten tegenover de Klant.
 3. Seenons heeft het recht om vorderingen op Service Partner, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de vergoeding die dient te worden betaald op basis van de Overeenkomst.


Artikel 13: VERVOER EN VERPAKKING VAN RESTSTROMEN

 1. Tenzij in de Overeenkomst anders bepaald, zijn onderstaande clausules van toepassing op het vervoer en de verpakking van Reststromen.
 2. Onverminderd de verplichting van Seenons om de overeengekomen prijs voor de Diensten te betalen, is het vervoer van de Reststromen voor rekening en risico van Service Partner, inclusief de eventueel daaraan verbonden verzekeringen, belastingen en overige heffingen, overeenkomstig het in artikel 9.2 bepaalde.
 3. Alle Reststromen moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Service Partner is daarbij verantwoordelijk voor de naleving hiervan door de Klant en voor de naleving van wettelijke en nationale voorschriften ter zake van vervoer en verpakking. 
 4. De Reststromen dienen in voorkomend geval zodanig verpakt te zijn dat de traceerbaarheid gewaarborgd is en dat het mogelijk is om de Reststromen in het kader van een recall-operatie exact te lokaliseren. Het afvalstroomnummer dient volledig en correct te zijn en volledig overeen te komen met de Reststromen die onder dat afvalstroomnummer geleverd zouden worden.
 5. Elke zending dient (digitaal) vergezeld te gaan van een vrachtbrief/paklijst waarin onder meer de volgende gegevens zijn vermeld: afzender, afleveradres/contactpersoon ordernummer, aantal, afvalstroomnummer en benaming van de Reststromen. Service Partner zal de volgens wettelijke voorschriften noodzakelijke administratie ten aanzien van de Reststromen bijhouden.
 6. Indien door middel van slechte of ondeugdelijke verpakking schade aan de Reststromen wordt toegebracht, komt deze schade voor rekening van Service Partner.


Artikel 14: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN OVERMACHT

 1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht zoals gedefinieerd in art. 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van het beroep op overmacht, dient de Partij die daarop een beroep wenst te doen de andere Partij direct en uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na het ontstaan van die overmachtssituatie, daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met  onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van Service Partner wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door Service Partner ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij Service Partner en overheidsmaatregelen ten laste van Service Partner. 
 2. Indien Seenons zich op overmacht beroept en al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Seenons gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte afzonderlijk aan Service Partner te factureren en is Service Partner gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 15: INZAMELMIDDELEN

 1. Seenons is gerechtigd om door Service Partner aan Seenons ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen ter beschikking te stellen aan Klanten. Service Partner zal ledigingen uitvoeren van deze Inzamelmiddelen.
 2. Seenons behoudt zich het recht voor om Inzamelmiddelen ter beschikking te stellen aan Klanten. Service Partner zal tevens ledigingen uitvoeren van deze Inzamelmiddelen.
 3. Alle door of vanwege Seenons aan Klanten ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom of het eigendom van door Seenons ingeschakelde partijen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Service Partner zal, indien deze constateert dat de door Seenons aan Klanten ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen niet in goede staat van onderhoud zijn, Klanten hierop aanspreken en Seenons via e-mail of via het Seenons-platform berichten over de staat van de Inzamelmiddelen.
 5. Indien Service Partner constateert dat Klanten de Inzamelmiddelen verkeerd hebben beladen, dat deze zijn overbeladen, de Reststromen niet beantwoorden aan de door Seenons aan Service Partner verstrekte omschrijving van de Reststromen, indien het inzamelen of vervoer een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert c.q. op kan leveren zal Service Partner de Reststromen niet aannemen en niet vervoeren en zo spoedig mogelijk via e-mail of via het Seenons-platform contact opnemen met Seenons en daarbij een foto en omschrijving van de situatie toesturen. 
 6. Service Partner mag de ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst en zal deze voor eigen rekening en risico als een goed huisvader gebruiken, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te gebruiken en te behandelen. In de Inzamelmiddelen mogen geen andere stoffen of goederen worden vervoerd dan die beantwoorden aan de door Seenons aan Service Partner verstrekte omschrijving van de Reststromen. Indien Service Partner in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden is Service Partner onmiddellijk in verzuim. Seenons is in dat geval gerechtigd om passende (rechts)maatregelen te treffen. 
 7. De door Service Partner aan de Klant ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen zullen door Service Partner, voor zover nodig, worden gereinigd. 


Artikel 16: UITVOERING EN INSTRUCTIES

 1. Service Partner draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst, voor zowel zijn eigen prestaties, die van zijn medewerkers en/of de prestaties van de door hem – na voorafgaande schriftelijke toestemming van Seenons – ingeschakelde derden.
 2. Service Partner garandeert Seenons dat zij gerechtigd is, althans dat zij over de vereiste vergunningen beschikt, om de Diensten te verrichten conform Nederlandse en Europese wetgeving.
 3. Service Partner garandeert dat zij de Diensten uitvoert in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Indien Service Partner gebruik maakt van derden voor de uitvoering van de Overeenkomst is Service Partner gehouden ervoor te zorgen dat de desbetreffende derde zich houdt aan de verplichtingen en instructies die de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving aan Service Partner opleggen omtrent de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Service Partner is gehouden zich aan instructies van Seenons omtrent de uitvoering van de Overeenkomst te houden, daaronder begrepen alle instructies verstrekt door Seenons via het Seenons-platform.
 5. Service Partner mag alleen Reststromen in ontvangst nemen en vervoeren die voldoen aan de door Seenons gegeven beschrijving en conform de door Partijen te hanteren Acceptatievoorwaarden. Indien de Reststromen hier niet aan voldoen zal Service Partner de Reststromen niet aannemen en niet vervoeren en zo spoedig mogelijk per e-mail contact opnemen met Seenons of via het Seenons-platform de gebeurtenis met een nauwkeurige omschrijving van de niet-geaccepteerde Reststromen loggen.

Artikel 17: (TIMEFRAME VAN) LEDIGINGS- EN AFLEVERMOMENT

 1. Op basis van de door Partijen overeengekomen ledigingsdagen per Reststroom en per regio zal Service Partner Orders accepteren via het Seenons-platform.
 2. Service Partner is verplicht om, indien de ledigingsdag waarop het Ledigingsmoment en/of het Aflevermoment door omstandigheden aan de zijde van Service Partner wijzigt, dit ten minste 24 uur voor het geplande lediginsmoment,door te geven via het Seenons-platform of via e-mail. Service Partner zal hierbij gelijk een nieuw ledigingsmoment voorstellen.
 3. Service Partner is verplicht om, indien het gaat om op frequentie geplande ledigingen, structurele wijzigingen ten minste 2 weken voor het ingaan van de wijziging door te geven ten aanzien van de ledigingsdagen en ledigingsfrequentie. Indien dienstverlening voor een bepaalde Klant stopt geeft Service Partner dit ten minste 1 maand van tevoren door.
 4. Service Partner is verplicht om (deels) niet-succesvolle Ledigingsmomenten direct, dan wel zo snel als mogelijk is, te loggen in het Seenons-platform met nauwkeurige omschrijving van de niet-geaccepteerde en/of niet geledigde Reststromen.


Artikel 18: NIET KUNNEN UITVOEREN VAN LEDIGINGSMOMENTEN

 1. Als Service Partner een Order die initieel geaccepteerd was niet kan uitvoeren, dan wordt dit uiterlijk 24 uur voor het oorspronkelijke tijdstip van het Ledigingsmoment doorgegeven via het Seenons-platform of via e-mail aan Seenons Planning via planning@seenons.com. 
 2. Wanneer Service Partner de Order heeft geaccepteerd maar de Order niet heeft kunnen uitvoeren, zonder dat dit van tevoren is gecommuniceerd conform Artikel 18.1, wordt dit gemeld als een probleem. Problemen worden bijgehouden per Reststroom, inzamellocatie en type inzamelmiddel. Partijen streven een zo goed mogelijke dienstverlening na voor de Klant. Bij herhaaldelijke problemen behoudt Seenons zich het recht voor om Orders aan een andere Service Partner toe te wijzen.

ARTIKEL 19: ROUTEBEPALING

 1. Indien Seenons geen specifieke schriftelijke instructies heeft gegeven over de route is deze ter vrije keuze van Service Partner.


Artikel 20: ACCEPTATIE VAN DIENSTEN DOOR SEENONS

 1. Feitelijk gebruik van de Diensten door Seenons en/of daarmee gepaard gaande handelingen, houden uitdrukkelijk niet in dat Seenons de Diensten zonder meer goedkeurt. Seenons behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte diensten te keuren, controleren en af te keuren.


Artikel 21: COMPLETEREN VAN OPDRACHTEN EN DOORGEVEN VAN DATA

 1. Seenons zal bij aanvang van de samenwerking een template csv-bestand sturen naar Service Partner. Service Partner zal de datapunten vermeld in het aangeleverde template csv-bestand wekelijks loggen in het Seenons-platform, via een API-koppeling of zal het ingevulde csv-bestand naar Seenons versturen. Uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de maand dienen alle gegevens over de afgelopen maand te zijn gecompleteerd door Service Partner.

ARTIKEL 22: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde aanvaardt Seenons, ongeacht de grondslag van de vordering, geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Service Partner lijdt, behoudens indien de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Seenons of van haar directie of leidinggevenden of van de hulppersonen van Seenons.
 2. Service Partner is, onverminderd het overige in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bepaalde, aansprakelijk voor en vrijwaart Seenons, voor alle aanspraken van derden, Klanten, Reststroomverwerkers en Verwerkingsinrichtingen voor vergoeding van enige door deze derden, Klanten, Reststroomverwerkers of Verwerkingsinrichtingen geleden schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst door Service Partner, ter verduidelijking daaronder wordt ook begrepen alle schade die ontstaan is voor en na de uitvoering van de Overeenkomst door Service Partner die op enigerlei wijze het gevolg is van het vervoeren van Reststromen door Service Partner of, indien van toepassing, het opslaan, verwerken, vernietigen van Reststromen door Service Partner 
 3. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Seenons kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Seenons ook aan Service Partner worden tegengeworpen
 4. Service Partner zal zich adequaat verzekeren voor alle vormen van aansprakelijkheid en overmacht zoals bepaald in deze Overeenkomst.


Artikel 23: PERSOONSGEGEVENS EN TOEGANG TOT (PERSOONS)GEGEVENS

 1. Partijen verklaren bij de uitvoering van de Overeenkomst alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarop gebaseerde wet- en regelgeving. Elke Partij is zelf de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van de andere Partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Voor een uitgebreide beschrijving over de omgang van Seenons met persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacy Policy van Seenons.


Artikel 24: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle door Seenons aan Service Partner al dan niet krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten (waaronder maar niet beperkt tot Offertes), materialen en gegevens blijven eigendom van Seenons en eventuele intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten behoren aan Seenons (of haar licentiegevers) toe.
 2. Seenons verleent Service Partner een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepbaar en niet-exclusief gebruiksrecht om gebruik te maken van het Seenons-platform gedurende de looptijd van de Overeenkomst, onder de voorwaarde dat Service Partner al zijn verplichtingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst nakomt.
 3. Indien Service Partner zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt, kan Seenons het gebruiksrecht van het Seenons-platform intrekken zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 4. Service Partner mag de logo’s van Seenons en het Seenons-platform gebruiken om het Seenons-platform te promoten na schriftelijk akkoord van Seenons, mits dit geen verwarring schept over zijn status als Service Partner van Seenons. Seenons heeft het recht redelijke instructies te geven met betrekking tot het juiste gebruik voor promoties, die Service Partner strikt dient op te volgen.
 5. Service Partner verleent Seenons hierbij een niet-overdraagbaar en niet-exclusieve licentie om handelsmerken en/of logo’s van de Service Partner op de Seenons website weer te geven en te gebruiken voor doeleinden van verwijzing.
 6. Het is Service Partner niet toegestaan om op enigerlei wijze inbreuk te maken op de rechten van Seenons op of ten aanzien van het Seenons-platform of op andere software/technieken van Seenons, daaronder wordt (niet uitsluitend) begrepen het decompileren, reverse engineeren, demonteren en het pogen toegang te krijgen tot het Seenons-platform of andere software/technieken van Seenons of het onnodig verzwaren of belemmeren van de systemen en/of netwerken van Seenons. De Service Partner is het evenmin toegestaan om data te verzamelen, te indexeren, in te winnen of anderszins te dataminen van het Seenons-platform of andere systemen en/of netwerken van Seenons.
 7. De Service Partner zal het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst en alle documenten, materialen, informatie en gegevens, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen van de Service Partner, geheimhouden en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Seenons voorafgaand schriftelijke toestemming geeft aan de Service Partner.
 8. Het Seenons-platform kan software van derden bevatten waarvoor kennisgeving en/of aanvullende voorwaarden vereist zijn (Third-Party Software). Deze kennisgeving voor Third-Party Software en/of aanvullende voorwaarden worden aan Service Partner kenbaar gemaakt waar nodig. Door het aangaan van deze Overeenkomst, accepteert Service Partner de voorwaarden van de software van derden zijn zoals vermeld door de aanbieder van deze Third-Party Software en dat deze Third-Party Software wordt geleverd in overeenstemming met de licentievoorwaarden van de betreffende licentiegever.


Artikel 25: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle Offertes van Seenons, Overeenkomsten en de eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of hiermee samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. Voor zover relevant is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Service Partner en Seenons die verband houden met de Offerte of de (te sluiten) Overeenkomst, of daarmee samenhangende nadere overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.


Artikel 26: ONVERBINDENDHEID

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn of om andere redenen ongeldig of onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van kracht. In plaats van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst worden Partijen geacht in plaats daarvan een bepaling te zijn overeengekomen die wel geldig, verbindend en rechtens afdwingbaar is en die de bedoeling en geest van de nietige, vernietigde, ongeldige of onverbindende bepaling het meest benadert.


Artikel 27: CONTACT

 1. Seenons treedt in contact met Service Partner door een bericht te sturen via het Seenons-platform, door een bericht te sturen naar het door Service Partner aangegeven e-mailadres of door het opgegeven telefoonnummer te bellen.
 2. Service Partner kan in contact treden met Seenons door een bericht te sturen via het Seenons-platform, door een bericht sturen naar legal@seenons.com, te bellen naar 088-733 66 75 of door een brief te sturen naar Seenons B.V. Danzigerkade 5b, 1013 AP Amsterdam.